Slo­ven­ci tri­krat zla­ti

Na,i bor­ci in bor­ke so na evrop­skem pr­ven­stvu slo­ga ITb v Ma­ri­bo­ru do­ka­za­li, da so­di­jo med naj­bolj,e

Vecer - - SPORT - Šport na TV Vi­tju­gov - Ca­ru­a­na, Ba­den-Ba­den 2018

Ml adin­sko i n član­sko evrop­sko pr­ven­stvo v te­kvon­do­ju slo­ga ITF (ne­o­lim­pij­ska di­sci­pli­na) v dvo­ra­ni Lu­kna v Ma­ri­bo­ru je pri­va­bi­lo bli­zu 650 tek­mo­val­cev in tek­mo­valk iz 31 dr­žav. Naj­več uspe­ha so ime­li pred­stav­ni­ki Ru­si­je, ki so osvo­ji­li sku­pno 36 ko­lajn. Slo­ven­ci so s tre­mi zla­ti­mi, sed­mi­mi sre­br­ni­mi in pe­ti­mi bro­na­sti­mi ko­laj­na­mi sed­ma naj­u­spe­šnej­ša dr­ža­va.

"Po tek­mo­val­ni pla­ti smo iz­je­mno za­do­volj­ni. To­li­kšne be­re ko­lajn ni­smo pri­ča­ko­va­li. Na lan­skem pr­ven­stvu v Bol­ga­ri­ji smo jih osvo­ji­li pet, to­krat kar pet­najst," je tek­mo­va­nje oce­nil tre­ner re­pre­zen­tan­ce Aleš Ze­mljič. Za­do­vo­ljen obraz je ka­zal tu­di pred­se­dnik or­ga­ni­za­cij­ske­ga od­bo­ra To­maž Ba­ra­da. "Or­ga­ni­za­ci­ja je bi­la ve­lik za­lo­gaj. Te­ža­ve smo ime­li zla­sti z za­go­ta­vlja­njem pre­no­čišč, saj je v Ma­ri­bo­ru od sre­de do ne­de­lje vsak dan bi­va­lo pri­bli­žno Slo­ven­ski mo­to­kro­sist Tim Gaj­ser je na dir­ki sve­tov­ne­ga pr­ven­stva ra­zre­da MXGP v por­tu­gal­ski Agu­e­di osvo­jil tre­tje me­sto, po­tem ko je bil tre­tji v pr­vi vo­žnji ter pe­ti v dru­gi. Za sve­tov­ne­ga pr­va­ka iz le­ta 2016 so to pr­ve sto­pnič­ke v tej se­zo­ni. Zma­gal je vo­dil­ni v sku­pnem se­štev­ku SP, Ni­zo­ze­mec Jeffrey Her­lin­gs, ki je do­bil obe vo­žnji. Na dru­gem me­stu je dir­ko kon­čal sve­tov­ni pr­vak, Ita­li­jan An­to­nio Ca­i­ro­li, ki je bil dru­gi v obeh vo­žnjah. Na­sle­dnja dir­ka SP v mo­to­kro­su bo v ru­skem Or­ljo­no­ku 1. ma­ja.

Mu­ra zno­va uspe­šna

Vo­dil­na Mu­ra je vče­raj na go­sto­va­nju v Vil­po­žah upra­vi­či­la vlo­go fa­vo­ri­ta in Br­da pre­ma­ga­la s 4:1. No­go­me­ta­ši 1400 tek­mo­val­cev in nji­ho­vih spre­mlje­val­cev. Ve­se­li smo, da ni bi­lo no­be­nih za­ple­tov, po­hva­le so de­že­va­le z vseh kon­cev," je po­ve­dal Ba­ra­da, pr­vi mož or­ga­ni­za­cij­ske­ga od­bo­ra.

Za Slo­ve­ni­jo so v član­ski kon­ku­ren­ci sre­br­ne ko­laj­ne osvo­ji­le Ur­ša Ter­din (do 75 kg), Ni­ka Za­gorc (do 50 kg), Jer­ne­ja Jen­šter­le (nad 75 kg) in Eli­za­be­ta Crn­ko­vič (do 68 kg), bro­na­sto pa Ema Vi­ško­vič (do 50 kg). Čla­ni­ce Ema Vi­ško­vič, Eli­za­be­ta Crn­ko­vič, Ur­ška Gaz­vo­da, Ur­ša Ter­din, Jer­ne­ja Jen­šter­le in Te­ja To­plak so osvo­ji­le tu­di eki­pni bron. V mla­din­ski kon­ku­ren­ci sta ble­ste­li Tyra Ba­ra­da, 13-le­tna hči nek­da-

Dra­ve so v 2. SNL še dru­gič za­po­red iz­gu­bi­li. V pe­tek jih je Bra­vo pre­ma­gal z go­lo­ma Do­mna Ju­go­var­ja (v 50. mi­nu­ti) in Mi­la­na Đa­jića (55.). Edi­ni gol za Ptuj­ča­ne je pri­spe­val Ja­ka Bizjak (76.). Z 1:2 je iz­gu­bi­la tu­di Naf­ta, ki je ča­stni gol prek Mar­ka Ro­gi­nića do­se­gla v iz­di­hlja­jih tek­me. Za Ra­do­mlje sta bi­la v Pre­k­mur­ju uspe­šna Igor Ba­rukčić (23.) in Er­nest Gr­va­la (92.). Re­zul­ta­ti 23. kro­ga: Bra­vo - Dra­va 2:1, Dob - Kr­ka 3:0, Naf­ta - Ra­do­mlje 1:2, Ro­ga­ška - Ili­ri­ja 1:2, Bre­ži­ce - Za­ri­ca 1:1, Ver­žej - Fu­ži­nar 1:4, De­ka­ni - Se­ža­na 0:1, Br­da - Mu­ra 1:4; vr­stni red: Mu­ra 59 točk, Dra­va 47, Naf­ta 45, Ra­do­mlje 41, Se­ža­na 38. (šr)

V fi­na­lu Li­ti­ja in Do­bo­vec

No­go­me­ta­ši Li­ti­je in Do­bov­ca Pi­vo­var­ne Ko­zel so se uvr­sti­li v 23. fi­na­le dr­žav­ne­ga pr­ven­stva v fut­sa­lu. Oba klu­ba sta v pol­fi­na­lu v treh tek­mah po tri­krat zma­ga­la - Li­ti­ja pro­ti Fu­tu­re­Net Ma­ri­bor, Do­bo­vec pa pro­ti Sev­ni­ci. Ma­ri­bor­ča­ni tu­di v tre­tji tek­mi ni­so bi­li kos Li­ti­ja­nom. Enajst­kra­tni dr­žav­ni pr­va­ki so dva­kra­tne za­po­re­dne pr­va­ke iz Ma­ri­bo­ra pre­ma­ga­li s 6:2 ( 3:0). Gol za Fu­tu­re­Net Ti­na Ba­loh, v rde­čem, je na po­ti do na­slo­va mla­din­ske evrop­ske pr­va­ki­nje pre­ma­ga­la šti­ri bor­ke. njih asov te­kvo­no­do­ja in ki­kbo­ksa To­ma­ža in Bi­an­ce Ba­ra­da, ki je v ka­te­go­ri­ji do 45 kg osvo­ji­la zla­to ko­laj­no. "Pr­vič sem na­sto­pi­la na evrop­skem pr­ven­stvu, za­to sem iz­je­mno za­do­volj­na z do­sež­kom. Ni­sem ga pri­ča­ko­va­la. Je na­gra­da za več­me­seč­no tr­do de­lo," se je sme­ja­lo mla­di šam­pi­on­ki iz ma­ri­bor­ske­ga klu­ba Pro­fi­cio Hwa­rang.

Zla­to ko­laj­no je osvo­ji­la še Ti­na Ba­loh (nad 65 kg). "To je moj naj­ve­čji uspeh do­slej. Na pr­ven­stvo sem bi­la ze­lo do­bro pri­pra­vlje­na. Od­slej bom še bolj tr­do tre­ni­ra­la," je po­ve­da­la 17-le­tna čla­ni­ca celj­ske­ga klu­ba Hyong. V mla­din­ski ka­te­go­ri­jah sta sre­br­ni ko­laj­ni osvo­ji­li Ali­sa Sle­men­šek Ža­gar (do 60 kg) in Ma­ša Ke­nja­lo (do 70 kg), bro­na­ste pa so osvo­ji­li La­ri­sa Sle­men­šek Ža­gar (do 55 kg), Sven Hojs (do 62 kg) in Ti­mo­tej Za­vec (do 56 kg). "Po­tem ko sem v dru­gem kro­gu iz­lo­čil sve­tov­ne­ga pr­va­ka, sem bil pre­pri­čan, da bom osvo­jil ko­laj­no. Pol­fi­nal­ni dvo­boj sem iz­gu­bil še­le v po­dalj­šku. Bro­na sem kljub te­mu ve­sel," je de­jal 14-le­tni Ti­mo­tej Za­vec iz klu­ba Pro­fi­cio Hwa­rang. Za­vec, Ži­ga Za­go­ran­ski, Ole­ksan­dr Tju­tju­nik, Sa­mir Lav­bič, Sven Hojs, Ke­mal Ka­bi­lo­vič in Mar­ko Gžin so v eki­pni kon­ku­ren­ci osvo­ji­li sre­br­no ko­laj­no, do­sež­ke na­ših pa so z zla­to ko­laj­no v eki­pni tek­mi za­o­kro­ži­le mla­din­ke Za­la Ro­zi­na, La­ri­sa in Ali­sa Ža­gar Sle­men­šek, Ti­na Ba­loh, Ma­ša Ke­nja­lo in Pe­tra Go­bec.

sta da­la Da­rio Mar­kić in Aleš Vra­bel, za Li­ti­jo pa Teo Turk dva ter Kle­men Du­ščak, Alen Fe­tić, in De­nis To­to­ško­vić ter Vra­bel av­to­gol. Do­bo­vec je v Sev­ni­ci z go­lo­ma Ale­ša Ma­ro­ta in Ro­ber­ta Gr­bi­ća - za do­ma­če je za­del Do­men Krnc - z 2:1 (1:1) pre­ma­gal eki­po go­sti­te­ljev. Pr­va fi­nal­na tek­ma bo 20. apri­la v Li­ti­ji. (zg)

Šang­haj Ricci­ar­du

Av­stra­lec Da­ni­el Ricci­ar­do (Red Bull) je zma­go­va­lec tre­tje dir­ke sve­tov­ne­ga pr­ven­stva for­mu­le ena, vče­raj je na ve­li­ki na­gra­di Ki­taj­ske sla­vil šestič v ka­ri­e­ri. Fin­ski ob­ra­čun za dru­go me­sto v Šang­ha­ju je do­bil Val­ter­ri Bot­tas (Mer­ce­des) pred Ki­mi­jem Räi­kköne­nom (Fer­ra­ri). Vod­stvo v sve­tov­nem pr­ven­stvu je kljub osme­mu me­stu za­dr­žal Ne­mec Se­ba­sti­an Vet­tel (Fer­ra­ri). (šr)

Kan­di­dat­ski tur­nir v Ber­li­nu je spek­ta­ku­lar­no osvo­jil Fa­bi­a­no Ca­ru­a­na. A ta Ame­ri­čan ita­li­jan­skih ko­re­nin ver­je­tno še ni ure­dil mi­sli, kaj še­le, da bi si pri­vo­ščil za­slu­žen po­či­tek, ko je že mo­ral na dru­gi ko­nec Nem­či­je, kjer ga je ča­kal vna­prej do­go­vor­je­ni tur­nir v sklo­pu tra­di­ci­o­nal­ne­ga fe­sti­va­la Gren­ke. Tam na dveh pri­zo­ri­ščih (v Karl­sru­he­ju in Ba­den-Ba­dnu) vzpo­re­dno pri­re­ja­jo dve ve­li­ča­stni pri­re­di­tvi: spek­ta­ku­lar­ni od­pr­ti tur­nir in za­pr­te­ga, vi­so­ko­ka­te­gor­ni­ške­ga, ka­mor po­va­bi­jo ne­kaj zvez­dni­kov, ne­kaj naj­bolj­ših do­ma­či­nov in zma­go­val­ca lan­ske­ga od­pr­te­ga tur­nir­ja.

V teh dveh me­stih ob fran­co­ski me­ji je kra­lje­vska igra ne­ver­je­tno pri­lju­blje­na, sploh mon­de­ni Ba­den-Ba­den, nek­daj ena od sve­tov­nih pre­stol­nic ha­zar­da (Do­sto­je­vski!), je pov­sem ša­ho­vsko me­sto. Nje­gov ša­ho­vski klub je se­rij­ski dr­žav­ni pr­vak, pred le­ti so ze­lo uspe­šno na­sto­pa­li tu­di v evrop­skem po­ka­lu.

Na od­pr­tem tur­nir­ju je na­sto­pi­lo 787 igral­cev, re­kor­di so pa­da­li kot za sta­vo. Šte­vil­ni ve­le­moj­stri, tu­di ne­kaj ti­stih iz "klu­ba 2700" in sen­za­ci­ja: tur­nir je osvo­jil ko­maj 13le­tni do­ma­či ču­de­žni de­ček Vin­cent Keymer. Zanj smo pr­vič sli­ša­li pred do­bri­ma dve­ma le­to­ma, ko je obe­tav­ne­ga fan­ta jav­no po­hva­lil Ga­ri Ka­spa­rov. Ko smo pri­ča­ko­va­li bli­sko­vit vzpon, se je mla­de­nič ne­ka­ko iz­gu­bil. Mor­da za­ra­di pre­več ali ce­lo ne­pra­vil­ne­ga tre­nin­ga - iz rok v ro­ke so si ga po­da­ja­li naj­bolj­ši tre­ner­ji na sve­tu. Pred ne­kaj me­se­ci je za­de­vo v svo­je ro­ke pre­vzel slo­vi­ti me­ne­džer Wal­ter Schmidt (pred le­ti je skr­bel za Vi­sva­na­ta­na Anan­da). Pre­u­čil je do­ga­ja­nje, na­gnal ves stro­kov­ni štab, na če­lu s slo­vi­tim Ar­tur­jem Ju­su­po­vom, in na po­moč po­kli­cal Pe­tra Le­ka, na pol upo­ko­je­ne­ga nek­da­nje­ga zvez­dni­ka. Le­ko je Vin­cen­ta hi­tro dvi­gnil na po­treb­no ra­ven. V pr­vem po­iz­ku­su ji­ma je res­da še spo­dle­te­lo (na mla­din­skem sve­tov­nem pr­ven­stvu), že v dru­gem pa ek­splo­zi­ja. Sa­mo­stoj­no pr­vo me­sto, le­pa na­gra­da, va­bi­lo na ve­li­ki tur­nir na­sle­dnje le­to in, kar je naj­po­memb­nej­še, po­tr­di­tev, da de­la­ta pra­vil­no!

Za le­to­šnji za­pr­ti tur­nir or­ga­ni­za­tor­ji sploh ne bi mo­gli bo­lje iz­bra­ti. Ta­koj po Ca­ru­a­no­vi ber­lin­ski zma­gi, ki mu je pri­ne­sla sta­tus je­sen­ske­ga iz­zi­val­ca Ma­gnu­sa Carl­se­na za na­slov sve­tov­ne­ga pr­va­ka, sta se na­spro­tni­ka že za­če­la zba­da­ti. Carl­sen je tvi­tal, en­krat ta­ko, dru­gič dru­ga­če, Ca­ru­a­na je umir­je­no raz­la­gal, da pr­va­ku v Lon­do­nu ne bo lah­ko. "Če mi bo po­nu­dil pri­lo­žnost, bom jo za­go­to­vo po­gra­bil," je po­kal od zna­čil­ne ame­ri­ške sa­mo­za­ve­sti.

Pr­vo ne­po­sre­dno mer­je­nje mo­či mu je da­lo še ka­ko prav. Na tur­nir­ju z de­ve­ti­mi ko­li je po­ka­zal ne­pri­mer­no več od pr­va­ka: šti­ri zma­ge in pet re­mi­jev je za­do­sto­va­lo za pre­pri­člji­vo pr­vo me­sto. Tu­di Carl­sen ni iz­gu­bil par­ti­je, a je le dva­krat zma­gal, za dru­go me­sto, ki ga je spre­jel s ki­slim na­sme­škom. Če se bo dvo­bo­ja s Ca­ru­a­nom lo­til kot ti­ste­ga ne­wyor­ške­ga, ko ga je iz­zi­val Ser­gej Kar­ja­kin, se mu ne pi­še naj­bo­lje. Ca­ru­a­na ima na­mreč ve­či­no ti­ste­ga, s či­mer se po­na­ša Kar­ja­kin, zra­ven pa še ne­kaj svo­jih kva­li­tet. Pred­vsem je­kle­ne živ­ce in sa­mo­za­vest, ki ni igra­na, kot je bi­la pri Ru­su. No­vem­br­ski dvo­boj bo za­to spek­ta­ku­la­ren: Ca­ru­a­na za raz­li­ko od Carl­se­na (in Kar­ja­ki­na) ne zna kal­ku­li­ra­ti, tem­več vsa­ko par­ti­jo igra na nož. Če mu igra ste­če, Cais­sa pa po­de­li do­bre kar­te, po­tem ga za­u­sta­vi­ti ne mo­re nih­če. Tu­di Carl­sen ne. 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6

Za­ni­mi­vo - Ca­ru­a­na upo­ra­blja ru­sko otvo­ri­tev tu­di kot orož­je za igro na zma­go!

3.d4 Se4 4.de5 d5 5.Sbd2 Dd7

To je bi­la par­ti­ja za­dnje­ga kro­ga, v ka­te­re­ga je Ame­ri­čan vsto­pil s pol toč­ke pred­no­sti. Z re­mi­jem bi si za­go­to­vil vsaj de­li­tev pr­ve­ga me­sta ( pod po­go­jem, da Carl­sen zma­ga), a je v ta­kih tre­nut­kih Ca­ru­a­na naj­moč­nej­ši. Spo­mni­mo se raz­ple­ta v Ber­li­nu, ko je v za­dnjem kro­gu pre­ma­gal Ale­ksan­dra Gri­šču­ka, če­prav mu je za­do­ščal že re­mi, po­raz pa bi mu od­ne­sel ži­vljenj­ske sa­nje. Po­te­za 5…Dd7 je no­vost (!) - red­ka sli­ka na ve­li­kih tur­nir­jih v pe­ti po­te­zi. 6.Ld3 Sc5 7.Le2 g6 8.Sb3 Se6

Čr­ni ne že­li me­njav.

9.Le3 c5 10.Sg5

Edi­ni lo­gi­čen na­črt be­le­ga je na­pre­do­va­nje s f-kme­tom, za­to je po­nu­je­na me­nja­va lo­gič­na.

10…b6 11.Se6 fe6!

Od­pi­ra­nje li­ni­je f in vna­prej­šnja blo­ka­da: igra pro­ti na­spro­tni­ko­vim za­mi­slim je te­melj­na po­stav­ka do­bre po­zi­cij­ske igre!

12.a4 Lb7 13.0– 0 Sc6

Na­pad na e5 in pri­pra­va ma­ne­vra Sc6-e7-f5.

14.f4 Lh6 15.a5 Se7 16.Lg4

Za­go­to­vo eden od kri­tič­nih tre­nut­kov. Be­li ne že­li ska­ka­ča na f5, za­to pa do­pu­šča su­nek d5-d4, ki bo čr­ne­mu od­prl dru­go opo­ri­šče, mor­da še moč­nej­še, na d5! Al­ter­na­ti­va je bi­la 16.c3.

16…d4 17.Lc1 0– 0 18.Dd3 Ld5 19.Dh3 Lg7 20.Sd2 Sf5

Čr­ne­mu igra te­če kot na­ma­za­na. Ko­rak za ko­ra­kom za­se­da vsa po­memb­na opo­ri­šča.

21. c4 dc3 22. bc3 Tad8 23. ab6 ab6 24.Te1 b5

Ma­lo le­vo, ma­lo de­sno ...

25. Se4 De7 26. Sg5 h6 27. Sf3 Lc6 28.Lf5

Be­li je iz­si­lil po­te­zo h7- h6, s či­mer si je čr­ni osla­bil toč­ko g6. 28…gf5 29.Le3 Td3

Tr­dnja­va kra­lju­je po li­ni­ji d in še po tre­tji vr­sti po­vr­hu!

30.Tac1 Ta8 31.Dh4 Dh4 32.Sh4 c4

Lo­vski par, dve od­pr­ti li­ni­ji, ma­jo­ri­te­ta na da­mi­nem kri­lu. Čr­ni je prak­tič­no že do­bljen - po­zi­cij­ska šo­la naj­viš­je vr­ste.

33.Kf2 Lf8 34.Sf3 Ld5 35.Sd4 Lc5

Po­lo­žaj be­le­ga po­ka po ši­vih, za­to je v ča­sov­ni sti­ski po­sku­sil z raz­bre­me­nil­nim ma­ne­vrom: 36.Sf5? La3!

Pa­de vsaj kva­li­te­ta.

37.Sh6 Kg7 38.f5 Lc1 39.Lc1 Tc3 40.f6 Kg6

Be­li kme­tje so za­u­sta­vlje­ni, čr­na dva na da­mi­nem kri­lu pa bo­sta od­mar­ši­ra­la pro­ti pro­mo­ci­ji. 0:1.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.