Fo­cus v če­tr­ti krog

Eden naj­bo­lje pro­da­ja­nih mo­de­lov na sve­tu do­bi­va na­sle­dni­ka. No­vi­nec že­li pre­pri­ča­ti s špor­tnej­ši­mi po­te­za­mi, po­ve­zlji­vo­stjo in pre­go­vor­no vo­z­no di­na­mi­ko

Vecer - - ŠESTA PRESTAVA -

Se­ve­da se For­do­va zgod­ba o uspe­hu v spo­dnjem sre­dnjem ra­zre­du ne zač­ne s fo­cu­som, saj je pred njim oral le­di­no že escort, ki je du­hov­ni pred­nik fo­cu­sa, ime pa so v prid so­dob­no­sti upo­ko­ji­li le­ta 1998, s pri­ho­dom pr­ve ge­ne­ra­ci­je no­vin­ca. Po­zno po­le­ti bo na tr­gu to­rej če­tr­ta ge­ne­ra­ci­ja uspe­šne­ga mo­de­la, ki je za mo­dri oval po­me­nil kvan­tni skok na­prej. Kar do­ka­zu­je tu­di 16 mi­li­jo­nov pro­da­nih pri­mer­kov.

S če­tr­to ge­ne­ra­ci­jo, ki so jo kot glo­bal­ni mo­del iz­ri­sa­li in na­čr­to­va-

Cac­tus prej­šnje ge­ne­ra­ci­je se je po­su­šil, pri­ho­dnji me­sec od­i­de v po­koj tu­di C4. Na­me­sto nji­ju tu­di na slo­ven­ske ce­ste pri­ha­ja no­vi C4 cac­tus. No­vi­nec je po za­sno­vi bliž­je pri­lju­blje­nim ur­ba­nim kri­žan­cem kot obi­čaj­nim kom­bi­li­mu­zi­nam in tu­di za­to po­me­ni Ci­tro­e­no­vo upa­nje, da bo znam­ka v spo­dnjem sre­dnjem ra­zre­du v pri­ho­dnje do­se­gla kaj več kot le si­vo pov­pre­čje. Ka­ro­se­rij­ske po­te­ze so v pri­mer­ja­vi s pred­ho­dni­kom opa­zno spre­me­nje­ne in no­tra­njost je ze­lo po­dob­na še pov­sem sve­že­mu C3 air­cros­su. Z dol­ži­no 4,17 me­tra ohra­nja me­re pred­ho­dni­ka, v zad­ku pa po­nu­ja so­li­dnih 358 li­trov pr­tlja­žne­ga pro­sto­ra ozi­ro­ma 1710 li­trov pri zlo­že­ni za­dnji klo­pi.

Bolj­ši se­de­ži s po­seb­no pe­no za viš­jo sto­pnjo udo­bja ne­ko­li­ko spo­mi­nja­jo na kavč v dnev­ni so­bi. li v Nem­či­ji (kjer ga bo­do iz­de­lo­va­li), že­li Ford utr­di­ti nje­gov imi­dž di­na­mič­ne­ga mo­de­la v tem za­se­de­nem ra­zre­du. Za­to so po­te­ze špor­tnej­še, A- ste­bri­ček je po­ti­snjen na­zaj, stre­ha je niž­ja tu­di za dva cen­ti­me­tra, za­dek je bolj iz­ra­zi­to od­re­zan, bo­ki mi­ši­ča­sti, medos­je dalj­še za 52 mi­li­me­trov. Kljub te­mu da je sku­pna dol­ži­na pe­tvra­tni­ka bolj ali manj v me­rah pred­ho­dni­ka (+ 18 mm), le kom­bi ( ki je v tu­ji­ni znan kot Tur­ni­er), je zdaj dalj­ši za sko­raj enajst cen­ti­me­trov.

Tu­di v no­tra­njo­sti so obli­ko­val­ci re­sno pre­de­la­li no­vin­ca, pred­vsem pa jim je uspe­lo z do­da­tni­mi cen­ti­me­tri medo­sne raz­da­lje ter ar­ma­tur­no plo­ščo, ki je po­ti­snje­na za kar de­set cen­ti­me­trov bolj pro­ti ve­tro­bran­ske­mu ste­klu, do­bi­ti do­da­ten pro­stor v no­tra­njo­sti. Z osre­dnje kon­zo­le so po­či­sti­li kup sti­kal in gum­bov, ki so se "pre­se­li­li" v di­gi­tal­ni obli­ki na osem­palč­ni osre­dnji za­slon, le sti­ka­la kli­mat­ske na­pra­ve so osta­la pod njim. In v pri­me­ru sa­mo­dej­ne­ga me­njal­ni­ka (osem­sto­penj­ski s pre­tvor­ni­kom na­vo­ra za­me­nju­je dvop­sklop­čne­ga) do­bi vo­z­nik še vr­tlji­vo sti­ka­lo na­me­sto roč­ke (e shifter). In z njim pr­vič tu­di vo­z­ne pro­gra­me za nad­zor mo­tor­ja, me­njal­ni­ka in po­mo­žnih sis­te­mov. Če bo vo­z­nik iz­bral sis­tem pri­la­go­dlji­ve­ga bla­že­nja (DCC), ki je rav­no ta­ko no­vost, pa bo lah­ko nad­zo­ro­val tu­di de­lo­va­nje bla­žil­ni­kov.

Med osmi­mi mo­tor­ji bo mo­go­če iz­bi­ra­ti - po­leg li­tr­ske­ga mo­tor­ja Eco­bo­ost v treh ver­zi­jah mo­či še dva s pro­stor­ni­no 1,5 li­tra (od 62 kW/85 KM do 134 kW (182 KM) ter tri­je di­z­li - 1,5-li­tr­ski šti­ri­valj­nik Eco­blue s 70 kW (95 KM) in 88 kW (120 KM) ter dvo­li­tr­ski s 110 kW (150 KM) in 370 Nm. Kot re­če­no, roč­ni šest­sto­penj­ski me­njal­nik je se­rij­ski, za moč­nej­še mo­de­le pa je na vo­ljo še sa­mo­dej­ni.

O vo­z­ni di­na­mi­ki vse naj­bolj­še, saj naj bi pre­vzel vo­dil­no me­sto v ra­zre­du. Za­to so se in­že­nir­ji po­sve­ti­li pod­voz­ju, ki so ga do­do­bra pre­de­la­li. Še ve­dno so ko­le­sa po­sa­mič­no vpe­ta, z no­vi­mi bo­lje izo­li­ra­ni­mi po­mo­žni­mi

Glav­ni­na no­vo­sti je prav­za­prav skri­ta očem, a po­tni­ki naj bi jo ob­ču­ti­li med vo­žnjo. C4 cac­tus ima na­mreč vzme­te­nje s po dve­ma do­da­ni­ma hi­dra­vlič­na ome­je­val­ni­ko­ma na po­sa­me­znih vzme­teh. Od­go­vor­na sta za vsr­ka­va­nje od­več­ne ener­gi­je in upo­ča­snje­va­nje pre­mi­kov pri moč­nej­ših udar­cih s ce­ste, med­tem ko pri blaž­jih ce­stnih gr­bi­nah ne po­sre­du­je­ta. Nju­no de­lo­va­nje naj bi po­tni­kom, ta­ko vsaj tr­di­jo pri Ci­tro­e­nu, pri­ča­ra­lo ob­ču­tek leb­de­nja na le­te­či pre­pro­gi, kar po­me­ni viš­jo ra­ven udo­bja v po­tni­ški ka­bi­ni. Ta no­vost je ne­ka­kšno na­do- me­sti­lo za pnev­mat­sko vzme­te­nje, po ka­te­rem so za­ra­di udo­bja dol­ga le­ta slo­ve­li ne­ka­te­ri Ci­tro­e­no­vi av­to­mo­bi­li. Ob­čut­ki za vo­la­nom so po­zi­tiv­ni, kljub meh­kob­ne­mu pod­voz­ju vo­z­nik pri­do­bi­va pra­vo­ča­sne in na­tanč­ne in­for­ma­ci­je o do­ga­ja­nju pod ko­le­si. Do­bro po­ču­tje po­tni­kov za­go­ta­vlja­jo tu­di se­de­ži s po­seb­no pe­no, med­tem ko se vo­z­nik lah­ko ukvar­ja s po­pol­no­ma di­gi­ta­li­zi­ra­no in­stru­men­tno plo­ščo in šte­vil­ni­mi na­sta­vi­tva­mi na osre­dnjem ko­mu­ni­ka­cij­skem za­slo­nu na do­tik. Ni od­več pri­po­mni­ti, da je av­to­mo­bil lah­ko opre­mljen s šte­vil­ni­mi asi­stenč­ni­mi sis­te­mi (sku­pno jih je dva­najst) za var­nost in udo­bje med vo­žnjo, ven­dar jih je ve­či­na pri viš­jih ni­vo­jih opre­me ali na do­pla­čil­nem se­zna­mu.

Iz­bi­ra mo­tor­jev je vsaj za zdaj raz­me­ro­ma skro­mna, na vo­ljo so tri­je 1,2-li­tr­ski ben­cin­ski tri­valj­ni­ki s pri­sil­nim pol­nje­njem in z zmo­glji­vo­stjo 60, 81 in 96 ki­lo­va­tov (82, 110 in 130 KM), a bo­do naj­šib­kej­še­ga že do je­se­ni uma­kni­li. Di­zel­ski po­gon­ski Zu­na­nje me­re pe­tvra­tni­ka so osta­le po­dob­ne - za 18 mm je dalj­ši, stre­šna li­ni­ja je za 15 mm niž­ja. okvir­ji in vo­di­li ko­les z ne­e­na­ki­mi dol­ži­na­mi, pa­ten­ti­ra­ni­mi vzmet­mi, ki po­ma­ga­jo usmer­ja­ti si­le v za­vo­jih, svo­je pa se­ve­da do­da­ta dalj­ša medo­sna raz­da­lja pa za 20 od­stot­kov čvr­stej­ša ka­ro­se­ri­ja, ki jo omo­go­ča no­va plat­for­ma C2. In ne na­za­dnje kar 88 ki­lo­gra­mov pri­hran­ka pri te­ži v pri­mer­ja­vi s pred­ho­dni­kom. Bo do­volj? No, po­ča­kaj­mo na pr­ve ki­lo­me­tre …

Si­cer pa je no­vi fo­cus tu­di iz­ra­zi­to var­nej­ši av­to­mo­bil s ce­lo pa­le­to asi­stenč­nih sis­te­mov, tu­di pov­sem no­vih, kot je na pri­mer sis­tem za po­moč iz­o­gi­ba­nju ovi­ri v si­li ali pa ši­ro­ko­ko­tna ka­me­ra za­daj, na spi­sku pa je ra­dar­ski tem­po­mat s pre­po­zna­vo ome­ji­tev, pre­po­zna­va­njem vo­žnje v na­spro­tno smer, zra­ven je sa­mo­dej­ni par­kir­ni sis­tem … In v no­vem mo­de­lu so in­že­nir­ji iz­po­sta­vi­li tu­di po­ve­zlji­vost, tu­di v sve­tov­ni splet, s či­mer so vo­z­ni­ku na vo­ljo šte­vil­ni po­dat­ki v re­al­nem ča­su, mo­žen pa je tu­di nad­zor av­to­mo­bi­la ozi­ro­ma ne­ka­te­rih funk­cij na da­lja­vo (pre­ko apli­ka­ci­je). Več po­dat­kov o no­vin­cu bo zna­nih po­sto­po­ma, saj za­če­tek pro­da­je pri nas na­čr­tu­je­jo je­se­ni. C4 cac­tus obli­kov­no iz­ža­re­va no­vo Ci­tro­e­no­vo iden­ti­te­to in je ne­ko­li­ko teh­nič­no dru­ga­čen od tek­me­cev. stroj je tre­nu­tno sa­mo eden, in si­cer 1,6- li­tr­ski s 74 ki­lo­va­ti (100 KM). Šest­sto­penj­ski sa­mo­dej­ni me­njal­nik je ve­dno v kom­bi­na­ci­ji s sre­dnje moč­nim ben­cin­skim mo­tor­jem, imel ga bo tu­di pri­ha­ja­jo­či tur­bo­di­zel z 88 ki­lo­va­ti (120 KM). Pre­cej več svo­bo­de iz­bi­re si kup­ci lah­ko pri­vo­šči­jo pri barv­nih kom­bi­na­ci­jah zu­na­njo­sti, no­tra­njo­sti in do­dat­kov, od če­sar so ne na­za­dnje od­vi­sne tu­di ce­ne. Naj­ce­nej­ši ben­cin­ski C4 cac­tus je na­pro­daj za 13.700 evrov, di­zel­ski za dva ti­so­ča­ka več, a konč­ni zne­sek je lah­ko s Ci­tro­e­no­vim fi­nan­ci­ra­njem za pol ti­so­ča­ka niž­ji.

Pri Ci­tro­e­no­vem uvo­zni­ku so v le­to­šnji pro­daj­ni na­črt za­pi­sa­li že­ljo, da bi za no­vin­ca na­šli 400 kup­cev, na­pa­dal pa bo tam, kjer so uve­lja­vlje­ni tek­me­ci vol­ks­wa­gen golf, re­nault me­ga­ne, ford fo­cus in dru­gi.

Fo­to: FORD

No­tra­njost je zdaj pred­vsem bolj či­sta, ele­gan­tna in pro­stor­nej­ša, osre­dnji za­slon je lah­ko osem­palč­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.