Naj­draž­ji ni ve­dno naj­bolj­ši

Pri od­lo­či­tvah, kaj ku­pi­ti ali ne ku­pi­ti, nam lah­ko po­ma­ga­jo re­zul­ta­ti ne­od­vi­snih te­sti­ranj iz­del­kov, v ka­te­rih se po­go­sto po­ka­že, da se za pri­vlač­ni­mi ogla­si in ble­šče­čo em­ba­la­žo skri­va dru­ga, manj ble­šče­ča plat

Vecer - - KALEJDOSKOP - Na­še oči so pre­ma­lo Ogla­si so po­goj­na re­sni­ca

Lju­dje ku­pu­je­mo naj­ra­zlič­nej­še i zdel­ke, ne­ka­te­re vsa­ko­dnev­no, dru­ge zgolj vsa­kih ne­kaj let ali ce­lo sa­mo en­krat v ži­vlje­nju. Ti­sti, ki jih ku­pu­je­mo naj­po­go­ste­je - ži­vi­la, pi­ja­če, či­sti­la - naj­bolj vpli­va­jo na na­še ži­vlje­nje. Ste se kdaj vpra­ša­li, za­kaj ku­pu­je­te rav­no ti­sti iz­de­lek in ne ka­te­re­ga dru­ge­ga? Gre za na­va­do, pre­ver­je­no ka­ko­vost, pri­po­ro­či­lo so­ro­dni­ka ali pri­ja­te­lja, vpliv re­kla­me?

Na­še od­lo­či­tve pa s eve­da ne za­de­va­jo sa­mo nas oseb­no, am­pak tu­di na­še dru­žin­ske čla­ne in ši r šo druž­bo: pri­de­lo­val­ce hra­ne, za­po­sle­ne v to­var­nah, kjer ne­ke iz­del­ke pro­i­zva­ja­jo, oko­lje, ki je za­ra­di de­ni­mo dvoj­no za­pa­ki­ra­nih iz­del­kov bolj obre­me­nje­no, in še šte­vil­ne dru­ge vple­te­ne. Lah­ko bi re­kli, da na­še na­ku­pne na­va­de po­tr­ju­je­jo zna­ni me­tu­ljev uči­nek. Pri od­lo­či­tvah nam lah­ko po­ma­ga­jo re­zul­ta­ti ne­od­vi­snih te­sti­ranj iz­del­kov, v ka­te­rih se po­go­sto po­ka­že, da se za pri­vlač­ni­mi ogla­si in ble­šče­čo em­ba­la­žo skri­va dru­ga, manj ble­šče­ča plat. Za to­vr­stna te­sti­ra­nja v Slo­ve­ni­ji skr­bi Zve­za po­tro­šni­kov Slo­ve­ni­je, v ka­te­ri so za­po­sle­ni stro­kov­nja­ki naj­ra­zlič­nej­ših pro­fi­lov. Ti v so­de­lo­va­nju z med­na­ro­dni­mi po­tro­šni­ški­mi or­ga­ni­za­ci­ja­mi te­sti­ra­jo šte­vil­ne sku­pi­ne iz­del­kov na tr­ži­šču: pre­hra­no, koz­me­ti­ko, be­lo teh­ni­ko, ele­k­tro­ni­ko, pa tu­di ne­ka­te­re sto­ri­tve, de­ni­mo fi­nanč­ne. "Pri tem se po­go­sto iz­ka­že, da naj­draž­ji iz­de­lek ni naj­bolj­ši. Ali pa, da je za do­bre­ga tre­ba od­šte­ti bi­stve­no manj de­nar­ja, kot se mor­da zdi. Kar je se­ve­da do­bra no­vi­ca za po­tro­šni­ke," pra­vi Bo­štjan Okorn, vod­ja te­sti­ra­nja in stro­kov­njak za po­dro­čje teh­no­lo­gi­je pri ZPS. V za­lo­gi ima šte­vil­ne za- ni­mi­ve zgod­be o tem, ka­ko po­te­ka­jo te­sti­ra­nja, ka­ko pri ZPS ohra­nja­jo ne­od­vi­snost in kaj vse od­kri­je­jo. Sko­zi re­zul­ta­te te­sti­ranj rad po­da šte­vil­ne ko­ri­stne na­sve­te, ki jih lah­ko lju­dje upo­šte­va­mo pri na­ku­pu iz­del­kov za dom in teh­nič­nih iz­del­kov.

Nje­go­va ko­le­gi­ca Ni­ka Kre­mić je pri ZPS stro­kov­nja­ki­nja za po­dro­čje pre­hra­ne. Naj­bo­lje ve, na kaj se je tre­ba ozi­ra­ti, ko se znaj­de­mo pred obil­no za­lo­že­ni­mi po­li­ca­mi z ži­vil­ski­mi iz­del­ki v na­ših tr­go­vi­nah. "Več kot do­volj ra­zlo­gov je, da mo­ra­mo ogla­se pre­so­ja­ti kri­tič­no in Bo­štjan Okorn in Ni­ka Kre­mić bo­sta so­go­vor­ni­ka na Ve­če­ru v ži­vo, ki ga pri­pra­vlja­mo v to­rek, 17. apri­la, ob 18. uri v Na­ro­dnem do­mu v Ma­ri­bo­ru. Vsto­pni­ce za pri­re­di­tev je mo­go­če ku­pi­ti v pri­zid­ku Ve­če­ra vsak dan med 8. in 16. uro. Več in­for­ma­cij do­bi­te po te­le­fo­nu 02/23 53 112 ali po e-po­šti vzi­vo@ve­cer.com. pre­ve­ri­ti na­ved­be o iz­del­ku na em­ba­la­ži tu­di na hrb­tni stra­ni," pra­vi Ni­ka Kre­mić. "Saj ve­ste, em­ba­la­ža je ogla­sni pa­no, če že­li­te iz­ve­de­ti, kaj do­lo­čen pre­hran­ski iz­de­lek vse­bu­je, ka­kšen je nje­gov pre­hran­ski pro­fil, brez bra­nja de­kla­ra­ci­je in hra­nil­ne ta­be­le ne bo šlo. Vseh teh po­dat­kov, ki so oseb­na iz­ka­zni­ca iz­del­ka, pa ne naj­de­mo na spre­dnji stra­ni em­ba­la­že." In­for­ma­ci­ja o se­sta­vi­nah in hra­nil­na ta­be­la na iz­del­ku sta nje­go­va oseb­na iz­ka­zni­ca, pra­vi­jo pri ZPS in za­go­ta­vlja­jo, da tem in­for­ma­ci­jam lah­ko za­u­pa­mo. A žal so­do­ben po­tro­šnik v bor­bi s ča­som po­go­sto iz­bi­ra tu­di le s po­gle­dom na spre­dnjo stran iz­del­ka, to­rej na em­ba­la­žo, ki je prav­za­prav v ve­li­ki me­ri ogla­sni pro­stor iz­del­ka, manj po­go­sto pa pre­ve­ri se­sta­vi­ne in hra­nil­no ta­be­lo. "Ra­zu­mlji­vo? Da. Pri­po­ro­člji­vo? Ne. Re­ši­tev: pre­ve­ri­te hra­nil­no ta­be­lo in se­sta­vi­ne na iz­del­ku, če že­li­te ve­de­ti, kaj iz­de­lek vse­bu­je. Bli­žnjic ni," po­u­dar­ja Ja­smi­na Bevc Ba­har, vod­ja od­no­sov z jav­nost­mi pri ZPS. Za ko­nec po­tro­šni­kom še spo­ro­ča: "Ne za­u­paj­te sle­po ogla­som. Po­i­šči­te in­for­ma­ci­je pri za­ne­slji­vih vi­rih, pre­be­ri­te de­kla­ra­ci­je in bo­di­te kri­tič­ni. Pri na­ku­pu iz­del­kov ali sto­ri­tev, ki so za vas no­vi, ne hi­ti­te in se ne pre­pu­sti­te ev­fo­ri­ji pro­da­jal­ca, pa če­tu­di za­go­ta­vlja, da ta­ko ugo­dnih po­go­jev ne bo­ste več de­le­žni. Pred­vsem pa ne po­za­bi­te, da na­ši ne­od­vi­sni pri­mer­jal­ni te­sti ve­li­ko­krat do­ka­že­jo, da ne znam­ka ne ce­na ni­sta za­go­to­vi­li za ka­ko­vost iz­del­ka. Pri ve­či­ni znamk je ce­lo ta­ko, da ima­jo ta­ko do­bre kot bolj pov­preč­ne ali ce­lo sla­be iz­del­ke."

Re­zul­ta­ti ne­od­vi­snih pri­mer­jal­nih po­tro­šni­ških te­stov nam to­rej lah­ko po­ma­ga­jo iz­bra­ti iz­del­ke pri­mer­lji­ve ka­ko­vo­sti za niž­jo ce­no. Pa jih upo­šte­va­mo?

S ka­kšno ka­ko­vo­stjo ga na­pol­ni­mo?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.