Ma­ri­bor že di­ha za ovra­tnik Olim­pi­ji

V enem te­dnu se je raz­li­ka pre­po­lo­vi­la, no­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra po skal­pu Go­ri­ce že di­ha­jo za ovra­tnik vo­dil­ni Olim­pi­ji

Vecer - - FRONT PAGE -

En te­den je bil do­volj, da se je že od­lo­če­no pr­ven­stvo spre­me­ni­lo v bolj iz­e­na­če­no bit­ko. En spo­dr­sljaj Olim­pi­je, ki je v za­dnji mi­nu­ti der­bi­ja z Dom­ža­la­mi iz­gu­bi­la zma­go, tri za­po­re­dne zma­ge Ma­ri­bo­ra, in pred­nost Lju­bljan­ča­nov je z ve­li­kih de­se­tih točk pred za­čet­kom za­dnje če­tr­ti­ne se­zo­ne sko­pne­la na ulo­vlji­vih pet. No­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra so s hi­tro, atrak­tiv­no in učin­ko­vi­to igro na se­ve­ru Pri­mor­ske s 6:0, naj­viš­jo zma­go se­zo­ne, po­vo­zi­li Go­ri­co in spo­ro­či­li, da se od upov za pet­naj­sto lo­vo­ri­ko že v tej se­zo­ni ni­so po­slo­vi­li. (mark)

se je zne­bil bra­nil­ca in moj­str­sko za­klju­čil z le­vi­co. Pa se go­stje tu še ni­so usta­vi­li. Di­no Ho­tić je za­klju­čil pro­ti­na­pad, po­da­jo Lu­ke Za­ho­vića je spre­me­nil v za­de­tek. V 30. mi­nu­ti so vi­jo­li­ča­sti vo­di­li že s 3:0.

Go­ri­ca, še ve­dno po­tol­če­na po bo­le­čem iz­pa­du iz pol­fi­na­la po­ka­la Slo­ve­ni­je - med tek­mo so mo­ra­li po­žre­ti tu­di oglas za fi­na­le -, ni na­šla pra­ve­ga od­go­vo­ra. Še naj­več je po­ka­zal Gre­ga Sor­čan, ki je v pr­vem pol­ča­su vr­tni­ce re­šil pred po­pol­no bla­ma­žo, od­bi­jal stre­le raz­i­gra­nih Ma­ri­bor­ča­nov. A v 38. mi­nu­ti je mo­ral vra­tar mla­de slo­ven­ske re­pre­zen­tan­ce še en­krat po žo­go v svo­jo mre­žo. Ja­smin Han­da­no­vić je za­čel pro­ti­na­pad, Mla­kar je asi­sti­ral, Za­ho­vić pa za­del za svoj sed­mi gol na za­dnjih šti­rih tek­mah.

Na za­čet­ku dru­ge­ga pol­ča­sa je bil bli­zu osme­ga v ni­zu, a se je za- tre­sla le vra­tni­ca. Iz­gu­blje­na Go­ri­ca prav ve­li­ko am­bi­cij, da bi iz­ple­za­la iz bre­zna, ni po­ka­za­la. Pri­mor­ci so le upa­li, da se ma­ri­bor­sko vod­stvo ne bi po­vi­ša­lo. Ne­u­spe­šno. Spet je iz ko­ta po­dal Der­vi­še­vić, naj­viš­je pa je sko­čil Blaž Vr­ho­vec. Zve­zni igra­lec, ki je do­bil pr­ve mi­nu­te po zim­skem pre­mo­ru, je po­ka­zal, da je nje­go­va po­škod­ba pre­te­klost. Za­kaj ne bi bi­la zma­ga še viš­ja, si je ver­je­tno mi­slil Mar­cos Ta­va­res. Ka­pe­tan je do­kon­čal ak­ci­jo re­zer­vi­stov, po­da­jo Da­re­ta Vr­ši­ča z gla­vo spre­me­nil v za­de­tek za 6:0. In v naj­viš­jo zma­go vi­jo­li­ča­stih v tej se­zo­ni. "Ob vseh osta­lih stva­reh sem ze­lo za­do­vo­ljen, da smo bi­li spet ne­var­ni iz pre­ki­ni­tev in da je Ta­va­res za­del. Že dru­gič mu na­me­njam mi­nu­te s klo­pi, na­jin do­go­vor - bolj spod­bu­da kot do­go­vor - je: poj­di not' in za­bij," se je sme­ja­lo Dar­ku Mi­la­ni­ču.

Fo­to: Fo­to­la­do

Di­no Ho­tić je za­klju­čil šti­ri­mi­nu­tni ju­riš Ma­ri­bo­ra, v ka­te­rem se je go­ri­ška mre­ža za­tre­sla kar tri­krat.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.