po­ti list no­je­va se Szlo­vénia

To­ma­na Romc, Ez hír­lap

Vecer - - FRONT PAGE -

To­ti list se pri­dru­žu­je ek­sta­zi. Nav­du­še­nju. Ev­fo­ri­ji. Ob zma­gi Vik­tor­ja. Ja­nez Jan­ša je oce­nil, da je zma­gal za "ves svo­bo­dni svet". Ro­ma­na Tomc pa, da Or­ban vo­di po­li­ti­ko "evrop­skih vre­dnot". Ker je Tom­če­va ob tem še do­da­la, da je Vik­tor­je­va zma­ga "do­bra po­po­tni­ca za pri­ha­ja­jo­če slo­ven­ske vo­li­tve", smo v To­tem po­sku­ša­li Or­ba­no­ve iz­je­mne do­sež­ke pro­ji­ci­ra­ti v Szlo­vénio. Če se bo to­rej iz­šlo po Vik­tor­je­vih, Ja­ne­zo­vih in Ro­ma­ni­nih na­čr­tih - in is­kre­no upa­mo, da se bo - bo na­ša Szlo­vénia kma­lu po vo­li­tvah ob­da­na še z ve­čjo, lep­šo in ostrej­šo ži­co. Kot se za dr­ža­vo po ma­džar­ski me­ri spo­do­bi, bo­mo z be­gun­ci in pro­sil­ci za azil - v ime­nu kr­ščan­skih vre­dnot in ohra­nja­nja evrop­ske iden­ti­te­te - rav­na­li, kot se za pri­mer­ke bi­stve­no niž­je člo­ve­ške vr­ste spo­do­bi. Gro­bo in ne­iz­pro­sno. V tem de­lu ure­dni­štvo TL ostro opo­zar­ja, da so pri­mer­ja­ve teh Or­ba­no­vih me­tod z me­to­da­mi tre­tje­ga raj­ha pov­sem ne­pri­mer­ne, ža­lji­ve in ne­o­ku­sne.

Gre­mo na­prej. Kaj se lah­ko Szlo­vénia še na­u­či od Vik­tor­ja? Kot se za dr­ža­vo, če ci­ti­ra­mo Tom­če­vo, "evrop­skih vre­dnot" spo­do­bi, bo­mo po­li­ti­ki za za­če­tek po­dre­di­li ce­lo­tno pra­vo­sod­je. Z raz­lič­ni­mi dis­kre­di­ta­cij­ski­mi ope­ra­ci­ja­mi, ki jih bo­do opra­vi­la pa­ra­ob­ve­šče­val­na pod­je­tja, bo­mo raz­tu­ra­li ci­vil­no­druž­be­ne or­ga­ni­za­ci­je, še po­se­bej ti­ste s hu­ma­ni­tar­nim pred­zna­kom. Mi­rov­ni in­šti­tut bo na­do­me­stil Vik­tor­jev vo­ja­ški in­šti­tut. Uti­ša­li bo­mo me­di­je, ki opo­zar­ja­jo na ko­rup­ci­jo in zlo­ra­be obla­sti. Kri­tič­ni me­di­ji v "vsem svo­bo­dnem sve­tu" ne mo­re­jo ob­sta­ja­ti. Če bo­mo še do­vo­li­li vo­li­tve, bo­do te or­ga­ni­zi­ra­ne ta­ko, da po­šte­na vo­lil­na tek­ma ne bo mo­go­ča. Po­no­sni bo­mo, če bo Or­ga­ni­za­ci­ja za var­nost in so­de­lo­va­nje v Evro­pi, ta­ko kot na Ma­džar­skem, ugo­to­vi­la, da vo­li­tve ni­so za­do­sti­le de­mo­kra­tič­nim stan­dar­dom. V tem de­lu ure­dni­štvo TL ostro opo­zar­ja, da so pri­mer­ja­ve teh Or­ba- no­vih me­tod z me­to­da­mi tr­dih so­ci­a­li­stič­nih obla­sti iz pre­te­klo­sti pov­sem ne­pri­mer­ne, ža­lji­ve in ne­o­ku­sne.

TL ob tem ostro ob­so­ja tu­di kri- ti­ke, ki na ra­čun Bu­dim­pe­šte pri­ha­ja­jo iz Bru­slja. Glav­no me­sto EU ob tem opo­zar­ja­mo, da so pre­k­mur­ski Slo­ven­ci pred ne­kaj de­se­tle­tji že ži­ve­li pod pri­je­tno in bla­go­dej­no ma­džar­sko obla­stjo, do­kler jih ni­so rde­če oku­pa­cij­ske hor­de po kri­vi­ci vr­ni­le do­mo­vi­ni. Pra­znik zdru­ži­tve pre­k­mur­skih Slo­ven­cev z ma­tič­nim na­ro­dom bo uki­njen. Bru­selj opo­zar­ja­mo tu­di, da je Ma­džar­ska iz­je­mno dra­go­ce­na, saj je ne le so­fi­nan­cer dru­ge­ga ti­ra, tem­več tu­di edi­nih re­sni­co­ljub­nih me­di­jev v na­ši dr­ža­vi. Bru­selj ob tem še opo­zar­ja­mo, da je ustvar­ja­nje oko­li­ščin, v ka­te­rih se po­nov­no pre­bu­ja slo­gan en na­rod, ena dr­ža­va, en vo­di­telj - kot se to ču­do­vi­to raz­vi­ja na Ma­džar­skem - re­ši­tev za mlač­no in ne­od­loč­no Evro­po. Vre­dno­te, na ka­te­rih je ta zra­sla - svo­bo­da, prav­na dr­ža­va, hu­ma­ni­zem, so­li­dar­nost, de­mo­kra­ci­ja - so pre­ži­ve­te.

Pre­bi­val­ci Szlo­vénie! Ma­džar­ska je naš sve­til­nik 21. sto­le­tja! Ni­ko­li ne bo­mo naj­ve­čji, ni­ko­li ne bo­mo naj­moč­nej­ši, lah­ko pa smo Bu­dim­pe­šta! To­ti list se je v pod­po­ro Ro­ma­ni in Vik­tor­ju z da­na­šnjim dnem pre­i­me­no­val v Ez hír­lap*.

* "Ta list"; ma­džar­šči­na be­se­de "to­ti" žal ne po­zna.

Pre­bi­val­ci Szlo­vénie! Ma­džar­ska je naš sve­til­nik 21. sto­le­tja!

Fo­to­mon­ta­ža: Na­ta­li­ja JURŠE

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.