Za­hod uda­ril po Si­ri­ji

ZDA, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja in bran­ci­ja so se ma,če­va­le za na­pad z boj­ni­mi stru­pi

Vecer - - FRONT PAGE - Vo­ji­slav Berc­ko

Te­den dni je tra­ja­lo od do­mnev­ne­ga na­pa­da si rske­ga re­ži­ma s ke­mič­nim orož­jem v me­stu Du­ma v - te­daj še - upor­ni­ški en­kla­vi Vz­ho­dna Gu­ta pri Da­ma­sku, za ka­te­re­ga je ame­ri­ški pred­se­dnik Do­nald Trump oblju­bil, da ne bo mi­nil brez po­sle­dic, in v so­bo­to se je zgo­di­lo: ra­ke­te in pa­me­tne bom­be so za­de­le tri ci­lje v Si­ri­ji, po­ve­za­ne s pro­i­zvo­dnjo in skla­di­šče­njem ke­mič­ne­ga orož­ja. Na­pad so iz­ve­dle Zdru­že­ne dr­ža­ve Ame­ri­ke, Fran­ci­ja in Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, že dol­ga le­ta za­ve­zni­ce v ta­ko ime­no­va­ni voj­ni pro­ti te­ro­riz­mu. Smr­tnih žr­tev kljub več kot sto pro­jek­ti­lom, iz­stre­lje­nim z la­dij ali le­tal, men­da ni bi­lo, prav ta­ko pa na­pa­di po do­slej zna­nih po­dat­kih ni­so kaj pri­da pri­za­de­li vo­ja­ške ma­ši­ne­ri­je sir­ske­ga pred­se­dni­ka Ba­šar­ja Al Asa­da.

Na­lo­ga opra­vlje­na

"Obo­ro­že­nim si­lam ZDA sem uka­zal na­tanč­ne na­pa­de na tar­če, po­ve­za­ne z zmo­glji­vost­mi za ke­mič­no orož­je sir­ske­ga dik­ta­tor­ja Ba­šar­ja Al Asa­da. Sku­pna ope­ra­ci­ja z obo­ro­že- ni­mi si­la­mi Fran­ci­je in Zdru­že­ne­ga kra­lje­stva je v te­ku. Za­hva­lju­jem se obe­ma. Po­kol je bi­stve­na eska­la­ci­ja vzor­ca upo­ra­be ke­mič­ne­ga orož­ja s stra­ni te­ga ze­lo gro­zne­ga re­ži­ma," je v dra­ma­tič­nem te­le­vi­zij­skem na­go­vo­ru v so­bo­to de­jal Trump. Na­po­ve­dal je tu­di, da bo­do na­pa­di, ki so na­me­nje­ni od­vra­ča­nju re­ži­ma od upo­ra­be ke­mič­ne­ga orož­ja, traj­ni, do­kler re­žim ne usta­vi upo­ra­be ke­mič­ne­ga orož­ja. To­da kma­lu za­tem ga je de­man­ti­ral ame­ri­ški obramb­ni mi­ni­ster Ja­mes Mat­tis in po­ja­snil, da več od uvo­dnih na­pa­dov za zdaj ne na­čr­tu­je­jo. Ne­kaj ur ka­sne­je je Trump tvi­tnil: "Po­pol­no iz­vr­šen na­pad. Hva­la Fran­ci­ji in Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji za nju­no mo­drost in moč nju­ne do­bre voj­ske. Re­zul­tat ne bi mo­gel bi­ti bolj­ši. Na­lo­ga opra­vlje­na!" Mi­mo­gre­de, te be­se­de - na­lo­ga opra­vlje­na - je manj kot dva me­se­ca po na­pa­du na Irak le­ta 2003 upo­ra­bil te­da­nji ame­ri­ški pred­se­dnik Ge­or­ge W. Bu­sh, pa se je voj­na za Ame­ri­ča­ne za­vle­kla še za do­brih osem let. Ude­lež­bo v na­pa­dih sta po­tr­di­la tu­di fran­co­ski pred­se­dnik Em­ma­nu­el Ma­cron in bri­tan­ska pre­mi­er­ka The­re­sa May. Ma­cron je de­jal, da je Asa­dov re­žim pre­sto­pil rde­čo čr­to in ni­ti naj­manj ne dvo­mi, da je na­pad s ke­mič­nim orož­jem iz­ve­dla sir­ska vla­da. Bri­tan­ska pre­mi­er­ka pa je na­pad opi­sa­la kot ome­jen in mer­jen. "Ne gre za po­sre­do­va­nje v dr­ža­vljan­ski voj­ni ni­ti za spre­mem­bo re­ži­ma, am­pak za ome­jen in mer­jen uda­rec, ki ne bo po­ve­čal na­pe­to­sti v re­gi­ji in se iz­o­gi­ba ci­vil­nim žr­tvam," je spo­ro­či­la Ma­ye­va.

Var­no­stni svet za­se­da

Na od­zi­ve sir­skih pred­stav­ni­kov in nji­ho­vih za­ve­zni­kov se­ve­da ni bi­lo tre­ba dol­go ča­ka­ti. Ru­ski pred­se­dnik Vla­di­mir Pu­tin je naj­o­stre­je ob­so­dil na­pad in ga ozna­čil za de­ja­nje agre­si­je. "To je bi­lo nad su­ve­re­no dr­ža­vo za­gre­še­no brez odo­bri­tve Var­no­stne­ga sve­ta ZN in ob kr­še­nju usta­nov­ne li­sti­ne ZN ter norm in na­čel med­na­ro­dne­ga pra­va," je spo­ro­čil Pu­tin. Ru­si­ja je ne­mu­do­ma skli­ca­la iz­re­dno se­jo Var­no­stne­ga sve­ta

Zdru­že­nih na­ro­dov, kjer pa za­ra­di raz­mer­ja sil po pri­ča­ko­va­njih ni do­se­gla ni­če­sar. Po­dob­no kot na za da­nes skli­ca­nem za­se­da­nju VS ver­je­tno ne bo­do ni­ti ZDA in za­ve­zni­ce. Iran, ki prav ta­ko ve­lja za sir­ske­ga za­ve­zni­ka, je med­tem po­sva­ril, da bi ute­gni­li ime­ti na­pa­di na ci­lje v Si­ri­ji re­gi­o­nal­ne po­sle­di­ce. Oce­ni­li so, da je bil na­pad ne­pre­mi­šljen. Iran­ski vr­hov­ni vo­di­telj aja­to­la Ali Ha­me­nej je na­pad na Si­ri­jo ozna­čil za zlo­čin. Vče­raj se je ogla­sil tu­di sir­ski pred­se­dnik Asad, ki je - po­men­lji­vo - na sre­ča­nju z de­le­ga­ci­jo ru­ske­ga par­la­men­ta v Da­ma­sku de­jal, da bo Si­ri­ja na­da­lje­va­la svoj ra­zvoj ne gle­de na ak­ci­je Za­ho­da. Asad je na po­go­vo­rih z ru­skim po­slan­cem Dmi­tri­jem

Sa­bli­nom na­pad ozna­čil za de­ja­nje agre­si­je, si­cer pa po­hva­lil več kot 30 let star sir­ski sis­tem zrač­ne obram­be sov­jet­ske iz­de­la­ve, ki naj bi bil pre­stre­gel ve­či­no ra­ket.

Pod­po­ra zve­ze Na­to

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar zve­ze Na­to Jens

Stol­ten­berg je v ime­nu za­ve­zni­štva iz­ra­zil pod­po­ro na­pa­dom. Pod­po­ro sta iz­ra­zi­li tu­di Ka­na­da in Ja­pon­ska, Tur­či­ja pa je ob tem spo­ro­či­la, da se ji na­pa­di zdi­jo ustre­zen od­go­vor na na­pad s ke­mič­nim orož­jem. "Pod­pi­ram de­ja­nja ZDA, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je in Fran­ci­je. To bo zmanj­ša­lo spo­sob­nost re­ži­ma, da še na­prej na­pa­da pre­bi­val­ce Si­ri­je s ke­mič­nim orož­jem," je Stol­ten­berg za­pi­sal v iz­ja­vi. Kot je do­dal, Na­to upo­ra­bo ke­mič­ne­ga orož­ja do­je­ma kot gro­žnjo med­na­ro­dne­mu mi­ru in var­no­sti ter ver­ja­me, da je nuj­no šči­ti­ti kon­ven­ci­jo o ke­mič­nem orož­ju. "To kli­če po sku­pnem in učin­ko­vi­tem od­zi­vu med­na­ro­dne sku­pno­sti," je še za­pi­sal. Tu­di tur­ško zu­na­nje mi­ni­str­stvo je poz­dra­vi­lo na­pa­de kot ustre­zen od­go­vor na na­pad s ke­mič­nim orož­jem. "Poz­dra­vlja­mo to ope­ra­ci­jo, ki iz­ra­ža vest vse­ga člo­ve­štva spri­čo na­pa­da na Du­mo, ki no­si pre­cej­šen sum, da ga je iz­ve­del re­žim." Ob tem ne gre pre­zre­ti, da je Tur­či­ja ze­lo vple­te­na v sir­sko voj­no, saj je v svo­ji bor­bi pro­ti Kur­dom za­se­dla ve­lik del sir­ske­ga oze­mlja.

Fo­to: REUTERS

Eden od ci­ljev je bil znan­stve­ni cen­ter pri Da­ma­sku, v ka­te­rem naj bi sir­ski re­žim raz­vi­jal orož­je za mno­žič­no uni­če­va­nje.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.