V Po­drav­ju se brez­po­sel­nost zmanj­šu­je

Vecer - - V ŽARIŠČU -

V ma­ri­bor­ski ob­moč­ni služ­bi za­vo­da za za­po­slo­va­nje je bi­lo mar­ca 11.108 re­gi­stri­ra­nih brez­po­sel­nih oseb, kar je za 14 od­stot­kov manj kot mar­ca la­ni. Po oce­nah za­vo­da se ve­dno manj lju­di za­te­ka po služ­bo čez me­jo, tu­di za­ra­di pri­ho­da mul­ti­na­ci­o­nal­ke Ma­gna v Ho­če. Sto­pnja brez­po­sel­no­sti je mar­ca zna­ša­la 11,7 od­stot­ka, kar je še ve­dno več od slo­ven­ske­ga pov­pre­čja, a je mno­go niž­ja kot na pri­mer le­ta 2013, ko je bi­lo kar 16 od­stot­kov pre­bi­val­cev te­ga de­la Slo­ve­ni­je brez de­la. "Če­prav de­lo­da­jal­ci ni­so več ob­ve­za­ni v ce­lo­ti ob­ja­vlja­ti pro­stih de­lov­nih mest na za­vo­du, lah­ko re­če­mo, da se za­po­slo­va­nje kre­pi. V ob­do­bju od ja­nu­ar­ja do

mar­ca se je za­ra­di za­po­sli­tve od­ja­vi­lo z za­vo­da 2879 oseb. Ve­se­li nas, da je med te­mi kar 26 od­stot­kov mla­dih," je po­ve­da­la pred­stav­ni­ca ma­ri­bor­ske­ga za­vo­da za za­po­slo­va­nje Mir­ja­na Zga­ga.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.