Po­šta Slo­ve­ni­je s 7,6 mi­li­jo­na evrov do­bič­ka

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Po­šta Slo­ve­ni­je je la­ni po za zdaj ne­re­vi­di­ra­nih po­dat­kih ustva­ri­la 222,5 mi­li­jo­na evrov po­slov­nih pri­hod­kov, kar je za od­sto­tek več kot le­ta 2016, le­to 2017 pa skle­ni­la s 7,6 mi­li­jo­na evrov či­ste­ga do­bič­ka, kar je ne­kaj manj kot le­to prej. Kot je po­ve­dal ge­ne­ral­ni di­rek­tor Bo­ris No­vak, so se oko­li­šči­nam na tr­gu uspe­šno pri­la­ga­ja­li. Po No­va­ko­vih be­se­dah so la­ni naj­bolj na­ra­sli pri­hod­ki od pa­ke­tov, lo­gi­stič­nih sto­ri­tev ter di­rek­tne po­šte in pu­bli­ka­cij, med­tem ko so be­le­ži­li upad pri­hod­kov od de­nar­nih sto­ri­tev. Na rav­ni sku­pi­ne so la­ni ustva­ri­li 243,8 mi­li­jo­na evrov pri­hod­kov, kar je za tri od­stot­ke več kot le­ta 2016, či­sti do­bi­ček pa je zna­šal 8,9 mi­li­jo­na evrov in je bil prav ta­ko ne­ko­li­ko niž­ji kot le­ta 2016. "Tu­di le­to 2017 se je od­vi­ja­lo ob na­dalj­njih struk­tur­nih spre­mem­bah glo­bal­ne po­štne lo­gi­stič­ne de­jav­no­sti, ob vse­splo­šni di­gi­tal­ni pre­o­braz­bi, ob ve­dno ve­čji pre­vla­di ele­k­tron­ske­ga nad kla­sič­nim po­slo­va­njem ter ob moč­ni kon­ku­ren­ci," je raz­me­re, v ka­te­rih so la­ni po­slo­va­li, ori­sal No­vak.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.