Za po­lo­žaj se po­te­gu­je le še se­da­nji ve­de­je­vec

Na na­te­čaj za pr­ve­ga po­li­ci­sta v dr­ža­vi sta pri­spe­li dve pri­ja­vi, a pred ko­mi­si­jo je sto­pil le en kan­di­dat, dru­gi je od kan­di­da­tu­re od­sto­pil, saj je nje­go­vo ime naj­ti na stran­kar­ski li­sti za pri­ha­ja­jo­če par­la­men­tar­ne vo­li­tve

Vecer - - V ŽARIŠČU - Eli­za­be­ta Pla­n­in­šič

Sre­di prej­šnje­ga te­dna je po­seb­na na­te­čaj­na ko­mi­si­ja opra­vi­la raz­go­vo­re s kan­di­da­ti, ki so se pri­ja­vi­li na raz­pi­sa­ni na­te­čaj za ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja po­li­ci­je. Pr­ve dni le­to­šnje­ga ja­nu­ar­ja je na­mreč do­te­da­nji pr­vi mož po­li­ci­je Mar­jan Fank od­šel v po­koj, zdaj po­li­ci­jo vo­di kot vr­ši­lec dol­žno­sti Si­mon Ve­lič­ki, ki je bil pred tem eden Fan­ko­vih na­me­stni­kov. Ko­mi­si­ja bo, so nam po­ja­sni­li na mi­ni­str­stvu za jav­no upra­vo, svo­jo od­lo­či­tev pri­stoj­ni mi­ni­stri­ci, to­rej no­tra­nji mi­ni­stri­ci Ve­sni Györ­kös Žni­dar, spo­ro­či­la pred­vi­do­ma do kon­ca te­ga te­dna. Na na­še vpra­ša­nje, ko­li­ko kan­di­da­tov je bi­lo za­sli­ša­nih pred ko­mi­si­jo, pa so nam na mi­ni­str­stvu za jav­no upra­vo od­go­vo­ri­li, da "še­le ko bo o tem se­zna­nje­na mi­ni­stri­ca za no­tra­nje za­de­ve, bo mo­go­če po­dat­ke o pri­mer­nih kan­di­da­tih tu­di spo­ro­či­ti za­in­te­re­si­ra­nim jav­no­stim".

Po na­ših po­dat­kih je na­mreč pred ko­mi­si­jo sto­pil le ena kan­di­dat, če­tu­di sta se na na­te­čaj, ki je bil obja- vljen sre­di fe­bru­ar­ja, za­klju­čil pa se je 1. mar­ca le­tos, pri­ja­vi­la dva. Pr­vi je bil se­da­nji pr­vi mož po­li­ci­je Si­mon Ve­lič­ki, dru­gi pa nek­da­nji di­rek­tor po­stojn­ske po­li­ci­je upra­ve, zdaj za­po­slen v Po­stojn­ski ja­mi, Iz­tok Štu­cin. A Štu­cin naj bi bil, smo iz­ve­de­li ne­u­ra­dno, svo­jo kan­di­da­tu­ro uma­knil, še pre­den bi mo­ral sto­pi­ti pred na­te­čaj­no ko­mi­si­jo. Vz­rok za to je po­stal ja­sen v tre­nut­ku, ko je stran­ka Li­sta Mar­ja­na Šar­ca jav­no ob­ja­vi­la svo­jo li­sto kan­di­da­tov za po­slan­ce na pri­ha­ja­jo­čih par­la­men­tar­nih vo­li­tvah. Eno od imen, za- pi­sa­nih na tej li­sti, je prav Štu­cin. Štu­cin se je si­cer v po­li­tič­nih vo­dah že pre­iz­ku­šal. Le­ta 2014 se je zna­šel med kan­di­da­ti za čla­ne po­stojn­skih ob­čin­skih sve­tni­kov na li­sti vla­da­jo­če SMC. To­da iz­vo­ljen ni bil.

Zdaj bo na­te­čaj­na ko­mi­si­ja ura­dni­ške­ga sve­ta lah­ko po­ve­da­la le, ali se Ve­lič­ki zdi pri­me­ren za ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja po­li­ci­je, saj je ostal edi­ni kan­di­dat. Če se bo ko­mi­si­ji zdel pri­me­ren, ni dvo­ma, da ga bo Györ­kös Žni­dar­je­va pre­dla­ga­la vla­di v ime­no­va­nje na me­sto pr­ve­ga po­li­ci­sta v dr­ža­vi, saj ga je pre­dla­ga­la že na me­sto vr­šil­ca dol­žno­sti. Tu­di po­mi­sle­kov o tem, da mi­ni­stri­ca ime­no­va­nja ne bi opra­vi­la, ker je vla­da v od­sto­pu in nas od no­vih vo­li­tev lo­či le še do­ber me­sec, men­da ni. Ime­no­va­nje ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja po­li­ci­je naj bi, ker je bil po­sto­pek že spro­žen, so­di­lo med te­ko­če po­sle, ki jih ak­tu­al­na vla­da še opra­vlja. Ta­ko je pri­ča­ko­va­ti, da bo tik pred vo­li­tva­mi po­li­ci­ja do­bi­la no­ve­ga ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja. Ta ima pet­le­tni man­dat, a ta­kšne­ga pr­ve­ga po­li­ci­sta v dr­ža­vi, ki bi man­dat v ce­lo­ti pre­stal, še ni­smo ime­li. Tu­di uso­da Ve­lič­ke­ga ni naj­bolj tr­dno za­čr­ta­na: po za­ko­no­da­ji lah­ko na­mreč no­tra­nji mi­ni­ster v enem le­tu od na­sto­pa svo­je­ga man­da­ta ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja po­li­ci­je za­me­nja brez pra­vih ra­zlo­gov.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Si­mon Ve­lič­ki je edi­ni kan­di­dat za me­sto ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja po­li­ci­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.