Ne dru­ga Švi­ca, pr­va Slo­ve­ni­ja

Mar­jan Ša­rec o no­tra­nje­po­li­tič­nih vpra­ša­njih

Vecer - - V ŽARIŠČU - O po­li­tič­nem pro­fi­lu stran­ke O raz­li­kah s SMC O pred­vo­lil­ni kam­pa­nji O da­tu­mu vo­li­tev 3. ju­ni­ja O ko­a­li­ci­ji po vo­li­tvah O dru­gem ti­ru

"Smo sa­mi svo­ji. Ne spra­šuj­te nas, ali Ku­čan ali Jan­ša. To je za nas pre­te­klost. Ti­sti, ki osta­ja pri sta­rih vzor­cih, bo ve­dno ostal uje­tnik za­sta­re­le­ga raz­mi­šlja­nja. Ni­smo de­sni­čar­ji in ni­smo či­sti so­ci­a­li­sti, pri evrop­skih stran­kar­skih po­ve­za­vah raz­mi­šlja­mo o li­be­ral­ni stran­ki." "Pred­vsem manj go­vo­ri­mo in po­sku­ša­mo več na­re­di­ti. Na­ša stran­ka ni na­sta­la ne­kaj me­se­cev pred vo­li­tva­mi, tem­več ra­ste že šti­ri le­ta." "Ne oblju­blja­mo ne dru­ge Švi­ce, ne Skan­di­na­vi­je, ne po­koj­nin v vi­ši­ni 1000 evrov. Ve­mo, da re­zul­tat pri­de sa­mo s tr­dim de­lom in ne čez noč. Ra­je do­bi­mo ka­kšen glas manj, kot pa da bi lju­dem la­ga­li in tro­si­li la­žne oblju­be. Kri­ti­zi­ra­jo in oce­nju­je­jo naj­več­krat ti­sti, ki ne mo­re­jo po­ka­za­ti no­be­nih re­zul­ta­tov. Bi­li so v mno­gih funk­ci­jah, ime­li so pri­lo­žnost, a na­re­di­li ni­so ni­če­sar ali pa ze­lo ma­lo. Tem kri­ti­zer­jem pra­vi­mo, da je nji­hov čas mi­nil. V ča­su ak­tiv­ne­ga opra­vlja­nja funk­ci­je se de­la, ne pa pa­me­tu­je po twit­ter­jih in dru­gih ka­na­lih." "Ni mi všeč. Ta­krat ima mo­ja hčer­ka ob­ha­ji­lo. Upal sem, da bo­do te­den prej ali po­zne­je." "Kot ka­že, bo ze­lo pe­stra. Vi­di­mo se z vse­mi, ki se bo­do pri­pra­vlje­ni po­go­var­ja­ti. Ne vi­di­mo se v ko­a­li­ci­ji s stran­ko, ki jo vo­di Ja­nez Jan­ša." "Po­tre­bu­je­mo ga. A v kam­pa­nji pred dru­gim re­fe­ren­du­mom ne bo­mo so­de­lo­va­li. Ni­ma­mo de­nar­ja za to in to ni na­ša zgod­ba."

Fo­to: Ro­bert BALEN

Mar­jan Ša­rec pra­vi, da bo­do manj go­vo­ri­li in več de­la­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.