Pre­več o ja­zu

Na­gra­de ZIZ al­ter­na­tiv­ne sce­ne

Vecer - - GENERATOR - (mbk)

VSa­lo­nu upo­rab­nih ume­tno­sti so na tra­di­ci­o­nal­nem do­god­ku, že 5. Ga­la ZIZ, slav­no­stno raz­gla­si­li in po­de­li­li na­gra­de naj­bolj­šim na ma­ri­bor­ski al­ter­na­tiv­ni upri­zo­ri­tve­ni sce­ni.

Bar­ba­ra Po­laj­nar, vod­ja Ko­lek­ti­va ZIZ: "Za­do­volj­ni smo, da nam je do­go­dek uspe­lo pri­pe­lja­ti do toč­ke, ki pred­sta­vlja Ga­lo ZIZ kot kul­tur­ni do­go­dek z do­da­no vre­dno­stjo, saj zanj ni­ma­mo do­da­tnih fi­nanč­nih sred­stev. Le­to­šnja rde­ča nit je new age gi­ba­nje, ki pa­ro­di­ra pre­ti­ran in­di­vi­du­a­li­zem, pre­na­ša­nje od­go­vor­no­sti za sis­tem­ske pro­ble­me na po­sa­me­zni­ce in po­sa­me­zni­ke in hla­sta­nje lju­di k sa­mo­iz­po­pol­ni­tvi oseb­ne­ga Ja­za in ' du­hov­ne ra­sti' z ve­dno no­vi­mi teh­ni­ka­mi, ne­neh­no obi­sko­va­nje de­lav­nic, te­ča­jev, te­ra­pij in se­mi­nar­jev s te­ga po­dro­čja, da bi se po­ču­ti­li ko­ri­stni, po­du­ho­vlje­ni in osmi­šlje­ni."

Le­to­šnji pre­je­mni­ki na­grad so se po­te­go­va­li v ka­te­go­ri­jah: ZIZ na­gra­da za naj­bolj plo­do­vi­to pro­du­cent- sko hi­šo (na­gra­do je pre­je­lo Dru­štvo Hi­ša!), ZIZ na­gra­da za naj­bolj har­mo­nič­no-estet­ske­ga fo­to­gra­fa (na­gra­do pre­jel Erik Ško­li­ber), ZIZ na­gra­da za nav­di­hu­jo­če ču­je­čo gle­dal­ko (na­gra­do pre­je­la Te­ja Co­lja), ZIZ na­gra­da za re­snič­no iz­bra­no igral­ko (na­gra­do pre­je­la Ti­na Pod­bev­šek za pred­sta­vo Ema), ZIZ na­gra­da za v kre­a­tiv­nem iz­ra­zu iz­po­pol­nje­ne­ga re­ži­ser­ja (na­gra­do pre­jel Zo­ran Pe­tro­vič za pred­sta­ve BUM, Vik­to­ri­ja 2.0 in Via Mat­ti), ZIZ na­gra­da za koz­mič­no uskla­je­no pred­sta­vo (na­gra­do pre­je­la pred­sta­va Na Lu­no z Zvi­to­rep­cem, Tr­do­njo in La­ko­tni­kom re­ži­ser­ke Ni­ke Be­ze­ljak) in ZIZ na­gra­da za de­lo­va­nje v sku­pno do­bro (na­gra­do pre­jel KNVO).

Pre­sti­žni ZIZ pr­stan je le­tos pre­jel pr­sta­nec KID Ki­ble, pre­zen­ta­cij­ske in pro­duk­cij­ske in­sti­tu­ci­je na po­dro­čju več­pred­stav­no­stne in in­ter­me­dij­ske ume­tno­sti ter kul­tu­re v Slo­ve­ni­ji, za po­moč pri iz­da­ji ZIZ ko­le­dar­ja za le­to 2018 in de­lo­va­nju Ko­lek­ti­va ZIZ.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.