Da­nes za pet­naj­sto zvez­di­co

Vecer - - SPORT - (zg)

Od­boj­ka­ri­cam No­ve KBM Bra­ni­ka se po­nu­ja pri­lo­žnost, da se oven­ča­jo z že pet­naj­stim na­slo­vom dr­žav­nih pr­va­kinj. Po­tem ko so v dveh fi­nal­nih tek­mah dva­krat pre­ma­ga­le eki­po Cal­ci­ta - na pr­vi v Lu­kni 3:2, na dru­gi v Ka­mni­ku 3:0 -, si nov na­slov lah­ko pri­i­gra­jo že da­nes, ko se bo­do ob 18. uri v Lu­kni še tre­tjič spo­pa­dle s tek­mi­ca­mi iz Go­renj­ske.

"Tek­ma s Ka­mni­čan­ka­mi bo vse prej kot lah­ka," opo­zar­ja tre­ner No­ve KBM Bra­ni­ka Sa­mo Mi­klavc. "Zma­ga brez iz­gu­blje­ne­ga ni­za v Ka­mni­ku bi lah­ko na­ša de­kle­ta za­ve­dla. Res­da smo pri­ka­za­li ze­lo do­bro igro, to­da ve­de­ti mo­ra­mo, da bo eki­pa Cal­ci­ta v Ma­ri­bo­ru lo­vi­la za­dnjo sla­mi­co za na­da­lje­va­nje fi­nal­ne­ga ni­za. V mi­nu­lih dneh smo se v mi­ru pri­pra­vlja­li na mor­da od­lo­čil­no tek­mo. Vse igral­ke se za­ve­da­jo po­memb­no­sti tek­me in pre­pri­čan sem, da bo­do od pr­ve mi­nu­te za­i­gra­la od­loč­no in z ve­li­ko že­ljo po zma­gi," do­da­ja Mi­klavc.

Ne gle­de na vod­stvo Ma­ri­bor­čank 2:0 v zma­gah Ka­mni­čan­ke ni­so vr­gle pu­ške v ko­ru­zo. V Ma­ri­bor pri­ha­ja­jo po zma­go, vsaj ta­ko je ra­zu­me­ti iz­ja­vo nji­ho­ve­ga tre­ner­ja Gre­gor­ja Roz­ma­na. "Na dru­gi tek­mi so bi­le na­še igral­ke pre­ma­lo po­gu­mne, da bi se lah­ko zo­per­sta­vi­le tek­mi­cam. V Ma­ri­bo­ru pri­ča­ku­jem od njih več od­loč­no­sti zla­sti pri za­če­tnih udar­cih in v na­pa­du in se­ve­da zma­go."

Fo­to: Igor NAPAST

Na­pa­di Ma­ri­ne Ka­u­čič se obi­čaj­no kon­ča­jo s toč­ko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.