Rib­ni­ca na vrh

Vecer - - SPORT -

V sku­pi­ni za pr­va­ka sta se vče­raj v Bo­ni­fi­ki Ko­per in Rib­ni­ca - po bor­be­ni, na tre­nut­ke tu­di gro­bi igri. raz­šla brez zma­go­val­ca (28:28). Do­lenj­ci so se ta­ko za­ča­sno pre­bi­li na pr­vo me­sto na le­stvi­ci, a ima­jo od­i­gra­ni dve tek­mi več kot Ce­lja­ni na dru­gem. V pe­tek je Kr­ka pre­ma­ga­la Lo­ko s 36:35 (16:14), tek­ma med Go­re­njem in Ce­ljem je bi­la pre­lo­že­na na 9. maj. Vr­stni red: 1. Ri­ko Rib­ni­ca 37 točk, Ce­lje Pi­vo­var­na La­ško 36, 3. Go­re­nje Ve­le­nje 31, 4. Ko­per 2013 30, 5. Ur­ban­sca­pe Lo­ka 25, 6. Kr­ka 25.

V sku­pi­ni za ob­sta­nek so ma­ri­bor­ski ro­ko­me­ta­ši v pe­tek go­sto­va­li v Do­bo­vi in do­ži­ve­li te­sen po­raz. Ma­ri­bor­ča­ni v za­dnjem na­pa­du ni­so za­de­li za vod­stvo, Do­ri­an Mar­ku­šič pa je z go­lom po­skr­bel za še en ne­pri­je­ten po­raz ma­ri­bor­skih ro­ko­me­ta­šev - 27:28. Ker so na go­sto­va­nju v Treb­njem vi­so­ko ( 39:26) iz­gu­bi­li tu­di ro­ko­me­ta­ši Or­mo­ža, so Ma­ri­bor­ča­ni s 24 toč­ka­mi ohra­ni­li pr­vo me­sto v sku­pi­ni, kjer sta kan­di­da­ta za iz­pad Slo­van in Šmar­tno. Vr­stni red po pe­tih kro­gih konč­ni­ce: Ma­ri­bor in Or­mož 24 točk (obe eki­pi ima­ta po tek­mo več), Tri­mo Treb­nje 20, Do­bo­va 17, Slo­van 13, Šmar­tno 10.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.