Re­ši­lec ali dro­biž

Kro­nič­ne­mu bol­ni­ku pla­ča ZZZS za pot z la­stnim av­tom s Pre­valj v Lju­blja­no in na­zaj le sla­bih M9 cen­tov

Vecer - - FRONT PAGE - Ur­ška Po­lanc

Če­prav ima za­va­ro­va­na ose­ba pra­vi­co do po­vra­či­la po­tnih stro­škov, ka­dar mo­ra za­ra­di di­a­gno­sti­ke, zdra­vlje­nja ali re­ha­bi­li­ta­ci­je po­to­va­ti k iz­va­jal­cu v drug kraj, ne­ka­te­ri do­bi­jo po­vr­njen le dro­biž. Pre­valj­čan Ra­fa­el Šku­fca, de­lov­ni in­va­lid, ima kro­nič­no vne­tno rev­mat­sko bo­le­zen - an­ki­lo­zi­ra­jo­či spon­di­li­tis, za kar ga v lju­bljan­skem kli­nič­nem cen­tru, na od­del­ku za rev­ma­to­lo­gi­jo v Bol­ni­ci dr. Pe­tra Dr­ža­ja z bi­o­lo­škim zdra­vi­lom zdra­vi­jo že 15 let. Po­se­bej pre­se­ne­čen je bil ob za­dnjem obi­sku Za­vo­da za zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje Slo­ve­ni­je (ZZZS), ko je že­lel s svo­jo na­po­tni­co, ki jo le­tno prej­me od oseb­ne­ga zdrav­ni­ka, unov­či­ti po­vra­či­lo po­tnih stro­škov. V pre­te­klih le­tih se je v Lju­blja­no z oseb­nim av­to­mo­bi­lom pe­ljal 14-krat, ZZZS pa mu je po­tne stro­ške iz­pla­čal v vre­dno­sti 2,65 evra. Ne, ne go­vo­ri­mo o zne­sku za po­sa­mič­no vo­žnjo, am­pak o sku­pnem iz­ku­pič­ku za vseh 15 vo­ženj. Na po­vra­tno vo­žnjo do Lju­blja­ne je ta­ko pre­jel le od 17 do 19 cen­tov, od­vi­sno od vo­žnje. "Pre­pri­čan sem bil, da so se zmo­ti­li, iz­pla­či­la v pre­te­klih le­tih ni­so bi­la ta­ko niz­ka," je po­ve­dal Šku­fca.

Za­ra­di me­seč­ne­ga od­bit­ka

Za po­ja­sni­la smo se obr­ni­li na ZZZS, kjer so nam med dru­gim po­ja­sni­li, ka­kšen je prin­cip ob­ra­ču­na­va­nja po­tnih stro­škov pri po­to­va­nju z oseb­nim av­to­mo­bi­lom. "Ko za­va­ro­va­na ose­ba po­tu­je v drug kraj z oseb­nim av­to­mo­bi­lom, je upra­vi­če­na do po­vra­či­la pre­vo­znih stro­škov v vre­dno­sti de­set od­stot­kov ce­ne li­tra eu­ro­su­per ben­ci­na na ki­lo­me­ter v po­sa­me­znem me­se­cu, zmanj­ša­no za tri od­stot­ke mi­ni­mal­ne pla­če is­te­ga me­se­ca," so za­pi­sa­li.

V pra­ksi se ta­ko iz­ka­že, tu­di v pri­me­ru Šku­fce, da se ti­stim, ki na zdra­vlje­nje od­ha­ja­jo le en­krat me- seč­no, de­nar, ki ga za­pra­vi­jo za ben­cin, iz­ni­ču­je z od­bit­kom tri­od­sto­tne mi­ni­mal­ne pla­če - ta tre­nu- tno zna­ša 25,28 evra. Pri ob­ra­ču­nu upo­šte­va­jo ki­lo­me­tri­no iz te­le­fon­ske­ga ime­ni­ka Slo­ve­ni­je ( TIS). V pri­me­ru Šku­fce za po­sa­mič­no po­vra­tno vo­žnjo do Lju­blja­ne 193,18 ki­lo­me­tra, za kar je sam na­me­nil 24,34 evra; sko­raj enak zne­sek - 24,15 evra - pa so mu na ZZZS od­bi­li, to­li­ko so na­mreč ta­krat zna­ša­li tri­je od­stot­ki mi­ni­mal­ne pla­če.

Za kraj­še en­kra­tne po­ti ali za več krat­kih, ki sku­paj ne pre­se­ga­jo v obe sme­ri pri­bli­žno 190 ki­lo­me­trov v is­tem me­se­cu, ta­ko po­vra­či­la sploh ni, saj de­jan­ski stro­ški ne pre­se­ga­jo zne­ska treh od­stot­kov mi­ni­mal­ne pla­če, ki ga mo­ra­jo po­kri­ti za­va­ro­va­ne ose­be sa­me.

Upra­vi­čen do re­šil­ca

Šku­fca ima sta­tus de­lov­ne­ga in­va­li­da, za šti­ri ure je za­po­slen, šti­ri ure pa upo­ko­jen. Če ga ne bi zdra­vi­li, bi bil za­go­to­vo na vo­zič­ku, nam je po­ve­dal. Še pred le­ti so ga v Lju­blja- no na zdra­vlje­nje vo­zi­li z re­šil­cem. "Od do­ma sem šel od pol pe­tih zju­traj, vr­nil pa sem se še­le ob is­ti uri po­pol­dan, re­ši­lec je na­mreč vmes za­pe­ljal še po dru­gih oprav­kih," je po­ja­snil. Ka­sne­je ga je za­če­la vo­zi­ti dru­ži­na, na­to pa se je kar sam. "Za sa­mo­stoj­no vo­žnjo sem do­bil do­vo­lje­nje tu­di od zdrav­ni­ka, saj mi zdra­vlje­nje ne pov­zro­ča stran­skih učin­kov," nam po­ve. Raz­o­ča­ran nad sis­te­mom, ki ran­lji­ve iz­i­gra­va, do­da: "Še na­prej se bom vo­zil sam, s svo­jim av­to­mo­bi­lom, če­prav bi lah­ko za­ra­di 100- od­sto­tne te­le­sne okva­re po­nov­no ko­ri­stil re­šil­ca in ta­ko dav­ko­pla­če­val­ce obre­me­nil z 150 evri na vo­žnjo."

Na te­ža­vo opo­zar­ja, saj je član dveh dru­štev - Dru­štva in­va­li­dov Pre­va­lje in Dru­štva rev­ma­ti­kov Slo­ve­ni­je. In­va­li­di že ta­ko ži­vi­jo na pra­gu re­všči­ne, ne­ka­te­ri s 350 evri pen­zi­je pa si ta­ko že tež­ko pri­vo­šči­jo, da bi lah­ko šli de­ni­mo k spe­ci­a­li­stu.

Nad niz­kim iz­pla­či­lom po­tnih stro­škov je bil pre­se­ne­čen tu­di 60le­tnik Bo­jan Ferk. Ima 60-od­sto­tno te­le­sno okva­ro, saj je brez le­ve ro­ke. Za­ra­di ope­ra­ci­je ko­le­na je mo­ral iz Ko­ro­ške pet­krat v lju­bljan­ski kli­nič­ni cen­ter. Šel je na av­to­bus, za pre­voz sku­paj od­štel pri­bli­žno 120 evrov, vr­nje­nih pa jih je do­bil le oko­li šest. "Prej, ko sem mo­ral v Lju­blja­no, me je vo­zil ko­le­ga, za po­tne stro­ške ni­sem ni­ti za­pro­sil. Po­tem ko sem pr­vič, pa sem tu­di za­dnjič, saj je ta­ko za dr­ža­vo kot za­me več stro­škov z vso bi­ro­kra­ci­jo oko­li te­ga. Do­bil sem vr­nje­no sko­raj to­li­ko, ko­li­kor sem po­ra­bil za av­to­bus do ra­ven­ske ob­moč­ne eno­te ZZZS," nam je po­ve­dal.

Fo­to: Ur­ška PO­LANC

Ra­fa­el Šku­fca

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.