Ne­spo­dob­ne evrop­ske pra­kse

V pri­ho­dnjih me­se­cih bo­do evrop­ski po­slan­ci ime­no­va­li de­vet di­rek­tor­jev v evrop­skem par­la­men­tu, a mi­ži­jo ob raz­kri­ti po­li­tič­ni tr­go­vi­ni

Vecer - - V ŽARIŠČU - Šest sin­di­ka­tov pro­te­sti­ra Kdo so iz­bran­ci

Enak vik in krik, kot so ga za­gna­li za­ra­di spor­ne­ga ime­no­va­nja Nem­ca Mar­ti­na Sel­mayr­ja za ge­ne­ral­ne­ga se­kre­tar­ja evrop­ske ko­mi­si­je, bi po­slan­ci evrop­ske­ga par­la­men­ta mo­ra­li za­gna­ti za­ra­di ena­ko spor­nih ime­no­vanj v la­stni hi­ši. Pa so ti­ho. Po­žvi­žga­jo se ta­ko na opo­zo­ri­la sin­di­ka­tov v hi­ši kot na opo­zo­ri­la pred­se­dni­ce od­bo­ra za ka­dre Pi­lar An­te­lo. Ta je pred­se­dni­ku evrop­ske­ga par­la­men­ta An­to­niu Ta­ja­ni­ju za­ra­di na­čr­to­va­nih spor­nih ime­no­vanj vi­so­kih ura­dni­kov v se­kre­ta­ri­a­tu po­sla­la pi­smo. "Ime­no­va­nje Mar­ti­na Sel­mayr­ja na evrop­ski ko­mi­si­ji je v in­sti­tu­ci­jah in me­di­jih pov­zro­či­lo ve­li­ko raz­bur­je­nje. V raz­pra­vi na ple­nar­nem za­se­da­nju 12. mar­ca so po­slan­ci vseh po­li­tič­nih sku­pin kri­ti­zi­ra­li ne­tran­spa­ren­tnost in po­sto­pek nje­go­ve­ga ime­no­va­nja. Ob tem mo­ram žal opo­zo­ri­ti, da ko go­vo­ri­mo o po­šte­nem in tran­spa­ren­tnem ime­no­va­nju vi­so­kih ura­dni­kov, tu­di v na­ši hi­ši ni nič bo­lje," pi­še An­te­lo­va. V evrop­skem par­la­men­tu je v pri­ho­dnjih me­se­cih pred­vi­de­no ime­no­va­nje de­ve­tih di­rek­tor­jev.

Ker je ve­či­na vi­so­kih ura­dni­kov v evrop­skem par­la­men­tu ime­no­va­na za za­pr­ti­mi vra­ti, s po­li­tič­ni­mi ma­hi­na­ci­ja­mi in po hi­trih po­stop- kih, ki omo­go­ča­jo po­tr­je­va­nje po­sa­me­zni­kov s pra­vo po­li­tič­no bar­vo ozi­ro­ma vpliv­ni­mi bo­tri, po be­se­dah An­te­lo­ve ne do­bi­jo pri­lo­žno­sti spo­sob­ni ura­dni­ki, ki ve­li­ko let ve­stno de­la­jo v par­la­men­tu. Šest sin­di­ka­tov, ki za­sto­pa­jo evrop­ske ura­dni­ke, je po­slan­cem in za­po­sle­nim v evrop­skem par­la­men­tu po­sla­lo ele­k­tron­sko po­što z vpra­ša­njem, ali ni­so nji­ho­ve kri­ti­ke za­ra­di spor­ne­ga i me­no­va­nja Sel­mayr- ja spre­ne­ve­da­nje. Isto­ča­sno, ko so po­slan­ci iz vseh po­li­tič­nih sku­pin kri­ti­zi­ra­li ime­no­va­nje Sel­mayr­ja, so se v evrop­skem par­la­men­tu na pov­sem enak na­čin ge­ne­ral­ni se­kre­tar, Ne­mec Kla­us Wel­le in ve­li­ke po­li­tič­ne sku­pi­ne do­go­vo­ri­li o ime­no­va­nju sku­pi­ne di­rek­tor­jev, opo­zar­ja­jo sin­di­ka­ti.

Šest ura­dni­kov je Po­li­ti­cu po­tr­di­lo, da je že do­go­vor­je­no, kdo bo za­se- Ge­ne­ral­ne­mu se­kre­tar­ju Evrop­ske­ga par­la­men­ta Nem­cu Kla­u­su Wel­le­ju oči­ta­jo ka­dro­vske kup­či­je.

del ka­te­re­ga od osmih di­rek­tor­skih po­lo­ža­jev, pri če­mer naj bi jih vsaj pet iz­bral kar Wel­le, ki je ura­dnik evrop­ske­ga par­la­men­ta z naj­ve­čjo mo­čjo. Ali naj bi jih za­že­lel sam ali pa naj bi se o njih do­go­vo­ril v tr­go­vi­ni z naj­ve­čji­mi po­li­tič­ni­mi sku­pi­na­mi. Me­seč­na pla­ča di­rek­tor­jev zna­ša 14 ti­soč evrov. Med spor­ni­mi kan­di­da­ti za osem di­rek­tor­skih po­lo­ža­jev naj bi bil po po­dat­kih Po­li­ti­ca na­me­stnik vod­je ka­bi­ne­ta pred­se­dni­ka evrop­ske­ga par­la­men­ta za ka­dre Ales­san­dro Chi­o­chet­ti, za ka­te­re­ga naj bi pri­re­di­li raz­pis. Na enak na­čin naj bi di­rek­tor­ski po­lo­žaj ča­kal Lar­sa Søren­se­na, ki je zdaj na­me­stnik vod­je Wel­le­je­ve­ga ka­bi­ne­ta. Na­ta­cha Scri­ban-Cu­ve­li­er, ki je zdaj na­me­stni­ca ge­ne­ral­ne­ga se­kre­tar­ja naj­ve­čje po­li­tič­ne sku­pi­ne Evrop­ske ljud­ske stran­ke (EPP), naj bi pre­se­dla­la na po­lo­žaj v ge­ne­ral­nem di­rek­to­ra­tu pred­sed­stva par­la­men­ta, kjer bo od­go­vor­na za ple­nar­na za­se­da­nja.

Sa­bi­ne Man­ga­no, ki je zdaj vod­ja eno­te, naj bi po no­vem po­sta­la di­rek­to­ri­ca za me­di­je na ge­ne­ral­nem di­rek­to­ra­tu za ko­mu­ni­ci­ra­nje, njen bo­ter naj bi bil nek­da­nji vod­ja po­li­tič­ne sku­pi­ne so­ci­a­li­stov in de­mo­kra­tov Ita­li­jan Gi­an­ni Pit­te­la, ker je de­la­la za to sku­pi­no. Vod­ja Wel­le­je­ve­ga ka­bi­ne­ta Chri­sti­an Man­gold, ki že ima sta­tus di­rek­tor­ja, pa naj bi pre­se­dlal na po­lo­žaj no­ve­ga di­rek­to­ra­ta za kam­pa­nje.

V ti­skov­ni služ­bi evrop­ske­ga par­la­men­ta tr­di­jo, da no­be­na od­lo­či­tev še ni bi­la spre­je­ta. Po­slan­ci pa do­sle­dno mol­či­jo tu­di ob spor­nih za­po­slo­va­njih po­slan­cev, ki po kon­cu man­da­ta od­i­de­jo na­rav­nost v lo­bi­stič­ne or­ga­ni­za­ci­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.