Ni­grad na uda­ru Vo­do­vo­da in Sna­ge

Ni­grad se ote­pa po­ten­ci­al­nih tožb Ma­ri­bor­ske­ga vo­do­vo­da in Sna­ge, sam pa je iz­gu­bil tož­bo pro­ti ma­ri­bor­ski ob­či­ni; od­ve­tni­ške druž­be slu­ži­jo na ra­čun dav­ko­pla­če­val­cev

Vecer - - MARIBOR - Do kdaj je Ni­grad pla­če­val stro­ške? Vo­do­vod za­vr­nil ne­po­sre­dno ko­mu­ni­ka­ci­jo Po­dat­ke bo­do mo­ra­le za­go­to­vi­ti ob­či­ne De­nar od Ni­gra­da pri­ča­ku­je tu­di Sna­ga

St anje du­ha ma­ri­bor­ske ob­či­ne in pod­je­tij v nje­ni la­sti iz­ka­zu­je­jo tu­di tož­be ali gro­žnje s tož­ba­mi med nji­mi. Sta­nje je sli­ko­vi­to opi­sal di­rek­tor Ni­gra­da Ma­tjaž Kre­velj, ko je po­ve­dal: "To je ne­ver­je­tno, to­žim se sa­mo še z ob­či­no in jav­ni­mi pod­je­tji." So­du je dno iz­bil zah­te­vek za pla­či­lo sko­raj 675 ti­soč evrov, ki ga je na Ni­grad pre­ko od­ve­tni­ške pi­sar­ne Kac & od­ve­tni­ki na­slo­vil Ma­ri­bor­ski vo­do­vod. V Vo­do­vo­du so na­mreč pre­pri­ča­ni, da bi jim mo­ral Ni­grad po­kri­ti stro­ške, ki jih ima­jo z od­či­ta­va­njem štev­cev po­ra­be pi­tne vo­de.

Kot je na­mreč zna­no, so po­dat­ki o po­ra­blje­ni pi­tni vo­di te­melj tu­di za ob­ra­ču­na­va­nje od­va­ja­nja in či­šče­nja od­pa­dnih ko­mu­nal­nih vo­da, sto­ri­tev to­rej, ki jih iz­va­ja­jo Ni­grad, upra­vi­telj cen­tral­ne či­stil­ne na­pra­ve (CČN) v Do­go­šah, druž­ba Aqua­sy­stems, Ener­ge­ti­ka (od­voz od­pa­dne­ga bla­ta iz CČN) in ma­ri­bor­ska ob­či­na (okolj­ska ta­ksa). Ma­ri­bor­ski vo­do­vod zah­te­vek ute­me­lju­je na po­god­bi z dne 5. mar­ca 2003, s ka­te­ro sta se Vo­do­vod in Ni­grad do­go­vo­ri­la, da bo sle­dnji po­kri­val 24 od­stot­kov stro­ška od­či­ta­va­nja vo­de. Ni­grad je po po­dat­kih Vo­do­vo­da stro­ške po po­god­bi re­dno pla­če­val do uved­be štev­ni­ne le­ta 2014, po­tem pa več ne, ker ta­krat spre­je­ta ured­ba o me­to­do­lo­gi­ji za obli­ko­va­nje cen sto­ri­tev ob­ve­znih ob­čin­skih go­spo­dar­skih jav­nih služb var­stva oko­lja (MEDO) do­lo­ča, da mo­ra­jo iz­me­nja­vo po­dat­kov za ob­ra­čun sto­ri­tev za­go­ta­vlja­ti ob­či­ne. V Ni­gra­du si­cer tr­di­jo, da so stro­šek od­či­ta­va­nja štev­cev Vo­do­vo­du pla­ča­li le le­ta 2003, ka­sne­je pa da za to sto­ri­tev od Vo­do­vo­da ni­so več ni­ko­li pre­je­li ra­ču­nov. Da tož­be vla­ga tu­di Ni­grad, do­ka­zu­je spor z ma­ri­bor­sko ob­či­no. Ko je druž­bo vo­dil še Mar­ko Žu­la, je na­mreč Ni­grad vlo­žil tož­bo zo­per ob­či­no za 526 ti­soč evrov za­ra­di ne­pla­ča­ne va­lo­ri­za­ci­je, ki mu pri­pa­da na osno­vi po­god­be za vzdr­že­va­nje jav­nih pro­me­tnih po­vr­šin. Tož­bo so, kot je po­ve­dal se­da­nji di­rek­tor Ma­tjaž Kre­velj, ne­dav­no iz­gu­bi­li tu­di na dru­gi sto­pnji. "Po­sto­pek na­mreč ni bil pra­vil­no iz­pe­ljan. V le­tih 2013 do 2016 2,5-od­sto­tne va­lo­ri­za­ci­je ni­smo uve­lja­vlja­li na pra­vi­len na­čin. Z ob­či­no bi mo­ra­li o tem bi­ti uskla­je­ni, ob­sta­ja­ti bi mo­ral za­pi­snik, vsak me­sec bi mo­ra­li iz­sta­vi­ti zah­te­vek in ga do­bi­ti od ob­či­ne po­tr­je­ne­ga, ven­dar se to ni de­la­lo. Za­kaj, ne vem."

Ker je Žu­la, ki je na vsak na­čin že­lel po­pra­vi­ti po­slov­ni iz­id druž­be, ta de­nar upo­šte­val v bi­lan­cah, je mo­ral Ni­grad pre­dla­ni za­ra­di te­ga v po­slov­nih bi­lan­cah obli­ko­va­ti sla­bi­tve v vi­ši­ni 344 ti­soč evrov, za la­ni pa je Ni­grad na pod­la­gi sod­be viš­je­ga so­di­šča ter­ja­tve od­pi­sal. Sku­paj je bil Ni­grad za­to ob 565 ti­soč evrov.

Po na­ših ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah ob­či­na si­cer le­tos, kljub te­mu da ji Ni­grad zah­tev­ke iz­da­ja pra­vo­ča­sno, 2,5-od­sto­tne­ga na­do­me­sti­la zno­va ne iz­pla­ču­je.

V Ma­ri­bor­skem vo­do­vo­du so ne gle­de na to pre­pri­ča­ni, da je po­god­ba iz le­ta 2003 ve­ljav­na, saj je no­be­na od strank ni od­po­ve­da­la, prav ta­ko pa naj ured­ba MEDO ne bi ni­kjer pred­pi­so­va­la, da je iz­me­nja­va po­dat­kov brez­plač­na. "Upo­šte­va­joč dej­stvo, da je Ni­grad svo­jo ob­ve­znost iz po­god­be re­dno iz­pol­nje­val ne­kaj let, se je v skla­du z obli­ga­cij­skim za­ko­ni­kom med stran­ka­ma vzpo­sta­vi­la tu­di re­dna po­slov­na pra­ksa, kar še do­da­tno ute­me­lju­je pred­me­tni od­ško­dnin­ski zah­te­vek," je v do­pi­su Ni­gra­du za­pi­sa­la od­ve­tni­ška pi­sar­na Kac, ki za­sto­pa Ma­ri­bor­ski vo­do­vod. Ker je Ma­ri­bor­ski vo­do­vod, ki ga vo­di Da­ni­lo Bur­nač, za­vr­nil ne­po­sre­dne po­go­vo­re in zah­te­val, da vsa ko­mu­ni­ka­ci­ja gle­de ome­nje­ne pro­ble­ma­ti­ke po­te­ka pre­ko od­ve­tni­ške pi­sar­ne, je to an­ga­ži­ral tu­di Ni­grad. Od­ve­tni­ška pi­sar­na Kos, Štum­pfl in par­tner­ji zah­te­vek Vo­do­vo­da za­vra­ča, pri če­mer se skli­cu­je na MEDO. "Ne mo­re­mo se stri­nja­ti z va­šim sta­li­ščem, da ste Ni­gra­du upra­vi­če­ni za­ra­ču­na­va­ti sto­ri­tev za­to, ker v 14. čle­nu MEDO ni do­lo­če­no, da mo­ra­te po­dat­ke po­sre­do­va­ti brez­plač­no. Ci­ti­ra­na do­loč­ba na­mreč ne ure­ja obli­ga­cij­ske­ga raz­mer­ja med Ni­gra­dom in Vo­do­vo­dom, am­pak od ob­čin zah­te­va, da za­go­to­vi­jo iz­me­nja­vo po­dat­kov za na­men ob­ra­ču­na­va­nja sto­ri­tev. Če je Vo­do­vo­du za­ra­di zah­te­ve ob­čin na­sta­la ško­da, pre­dla­ga­mo, da se obr­ne­te na ob­či­ne."

Kot v od­go­vo­ru na zah­te­vek Vo­do­vo­da še za­pi­še­jo v od­ve­tni­ški pi­sar­ni Kos, v Ni­gra­du raz­po­la­ga­jo s po­dat­kom, da ima Vo­do­vod stro­ške me­ri­tev in ob­de­la­ve po­dat­kov po­ra­be pi­tne vo­de vra­ču­na­ne v ce­no sto­ri­tev v skla­du z ured­bo MEDO. Če ta po­da­tek dr­ži, po­tem stro­šek od­či­ta­va­nja vo­do­me­rov Vo­do­vo­du že ta­ko pla­ču­je­mo vsi po­rab­ni­ki pi­tne vo­de. Za­to smo na Vo­do­vod na­slo­vi­li vpra­ša­nje, ali ima­jo ta stro­šek de­jan­sko vklju­čen v ela­bo­rat in je se­stav­ni del nji­ho­ve ce­ne, ki jo pla­ču­je­jo upo­rab­ni­ki, ozi­ro­ma če te­ga stro­ška ni­ma­jo v ela­bo­ra­tu, za­kaj ga v skla­du z ured­bo ni­so vklju­či­li. Na od­go­vo­re di­rek­tor­ja vo­do­vo­da Da­ni­la Bur­na­ča še ča­ka­mo. Da bi mo­ra­li stro­ški od­či­ta­va­nja ob­ra­čun­skih vo­do­me­rov pra­vi­lo­ma bi­ti vklju­če­ni v ela­bo­ra­te, s tem pa tu­di v ce­no za upo­rab­ni­ka sto­ri­tev, me­ni­jo tu­di v Zbor­ni­ci ko­mu­nal­ne­ga go­spo­dar­stva Slo­ve­ni­je. "Ne vem, od ko­ga bi lah­ko Vo­do­vod ter­jal kri­tje teh stro­škov, to bi vse­ka­kor mo­ra­li ime­ti v ce­ni. Ured­ba MEDO je tu ze­lo ja­sna, v ce­no gre­do vsi upra­vi­če­ni stro­ški in od­či­ta­va­nje vo­do­me­rov je vse­ka­kor upra­vi­čen stro­šek," me­ni di­rek­tor zbor­ni­ce Se­ba­sti­jan Zu­panc.

Ka­ko ima­jo to ure­je­no v dru­gih ob­či­nah, smo pre­ve­ri­li tu­di na Ptu­ju in v Lju­blja­ni. Kot spo­ro­ča­jo iz lju­bljan­ske­ga JP Vo­do­vod-Ka­na­li­za­ci­ja, je ta stro­šek del ela­bo­ra­ta in je vklju­čen v ce­no za upo­rab­ni­ka, prav ta­ko te­ga stro­ška iz­va­jal­cem od­va­ja­nja od­pa­dnih vo­da ne za­ra­ču­na­va­jo v Ko­mu­nal­nem pod­je­tju Ptuj. "Oči­tno se je di­rek­tor Vo­do­vo­da, ne­za­do­vo­ljen s po­slov­nim iz­i­dom svo­je­ga pod­je­tja, od­lo­čil, da bo te­ga po­pra­vljal na ra­čun Ni­gra­da. Te­ga ni­ka­kor ne mo­rem do­pu­sti­ti. Tu­di za­to, ker bi mo­ra­li del te­ga stro­ška, če bi se zah­te­vek po ne­kem ču­de­žu iz­ka­zal za upra­vi­če­ne­ga, po­kri­ti tu­di Aqua­sy­stems, Ener­ge­ti­ka in ob­či­na. Ni­grad si­cer že le­to dni po­dat­kov o po­ra­bi pi­tne vo­de ne pri­do­bi­va od Vo­do­vo­da, am­pak od ob­či­ne, ker je že prej­šnji di­rek­tor Mar­ko Pleč­ko oce­nil, da je zah­te­vek ne­u­pra­vi­čen," še pra­vi Kre­velj. De­nar­ne zah­tev­ke do Ni­gra­da ima tu­di Sna­ga. Ko je bla­to iz CČN v Do­go­šah še od­va­ža­la Sna­ga, je to sto­ri­tev na po­lo­žni­cah v skla­du z ob­čin­skim od­lo­kom za­ra­ču­na­val Ni­grad in de­nar pre­na­ka­zo­val Sna­gi. Po na­ših in­for­ma­ci­jah bi mo­ral Ni­grad Sna­gi na­ka­za­ti 11,66 mi­li­jo­na evrov, na­ka­zal pa ji je okrog 200 ti­soč evrov manj. Sna­ga zdaj od Ni­gra­da zah­te­va tu­di to raz­li­ko. Ni­grad pa iz­pla­či­la še ne mo­re iz­ve­sti, saj gre za de­nar, ki ga iz raz­lič­nih ra­zlo­gov - ne­pla­ča­nih po­lo­žnic ob­ča­nov, po­stop­kov ste­ča­jev in li­kvi­da­cij ne­ka­te­rih pod­je­tij - še ni mo­gel iz­ter­ja­ti, po­stop­ki so na­mreč še v te­ku. Po na­ših po­dat­kih je Sna­ga Ni­gra­du za­ra­di te­ga na­ja­vi­la tož­bo. "V tem pri­me­ru je ven­dar­le pre­vla­dal ra­zum, zdaj to re­šu­je­mo z me­di­a­ci­jo, raz­me­ta­va­nja dav­ko­pla­če­val­ske­ga de­nar­ja za od­ve­tni­ke je bi­lo po mo­jem mne­nju pre­več," je po­ve­dal Kre­velj.

Kot smo iz­ve­de­li ne­u­ra­dno, so v obeh pod­je­tjih vse­bi­no me­di­a­ci­je do za­ključ­ka po­stop­ka ozna­či­li za po­slov­no skriv­nost. Sna­ga zdaj od Ni­gra­da zah­te­va po­dat­ke o dol­žni­kih z opra­vil­ni­mi šte­vil­ka­mi po­stop­kov zo­per ne­plač­ni­ke, da bi ugo­to­vi­la, ali Ni­grad ven­dar­le ni vsaj de­la de­nar­ja za­dr­žal za­se.

Fo­to: Mar­ko VANOVŠEK

Sta­nje du­ha ma­ri­bor­ske ob­či­ne in pod­je­tij v nje­ni la­sti iz­ka­zu­je­jo tu­di tož­be ali gro­žnje s tož­ba­mi med nji­mi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.