Jav­ni WC za in­va­li­de že le­ta pro­blem

S ka­kšni­mi te­ža­va­mi se sre­ču­je­jo pa­ra­ple­gi­ki v Ma­ri­bo­ru in ka­kšne so nji­ho­ve že­lje

Vecer - - MARIBOR - Ne­do­sto­pen Na­ro­dni dom Ve­li­ka že­lja: URI So­ča v Ma­ri­bo­ru Po­men dru­že­nja

Tu­di na od­pra­vo ar­hi­tek­ton­skih ovir - to še zda­leč ni­so le klan­či­ne - v me­stu je in bo tre­ba še ve­li­ko opo­zar­ja­ti. In­va­li­dom na vo­zič­ku je še ve­dno ne­do­sto­pna ce­la vr­sta usta­nov, na pri­mer tu­di Na­ro­dni dom, kjer sto­pni­ce pre­pre­ču­je­jo ne­o­vi­ran do­stop; ni dru­ge mo­žno­sti, kot da in­va­li­da na vo­zič­ku pre­ne­se­jo pre­ko njih z vo­zič­kom. Te­mu pa se in­va­li­di iz­o­gi­ba­jo iz ce­le vr­ste ra­zlo­gov: za­ra­di var­no­sti, ob­čut­ka ne­e­na­ko­sti pa tu­di za­ra­di vo­zič­ka, saj dvi­go­va­nje iz­je­mno ne­ga­tiv­no vpli­va na vo­zi­ček ozi­ro­ma nje­go­ve na­sta­vi­tve.

Med čla­ni dru­štva so tu­di te­tra­ple­gi­ki. Ti nuj­no po­tre­bu­je­jo oseb­no asi­sten­co. "Tre­nu­tno ima oseb­no asi­sten­co se­dem čla­nov na­še­ga dru­štva. Iz­va­ja­mo jo s po­mo­čjo Zve­ze pa­ra­ple­gi­kov Slo­ve­ni­je, po­sku­ša­mo pa Po dveh man­da­tih na če­lu Dru­štva pa­ra­ple­gi­kov Po­drav­ja je Al­fre­da La­se­tz­ky­ja na­sle­dil nje­gov do­se­da­nji na­me­stnik Bo­ris Klep (na po­snet­ku). Ta­ko so na zbo­ru, ki je bil mar­ca, od­lo­či­li čla­ni dru­štva. V dru­štvu je 136 čla­nov iz 38 ob­čin po­dra­vske re­gi­je.

Dru­štvo iz­va­ja po­seb­ne so­ci­al­ne pro­gra­me za na­dalj­njo re­ha­bi­li­ta­ci­jo čla­nov, pre­vo­ze, čla­ni se dru­ži­jo pri špor­tih, in­te­re­snih in kul­tur­nih de­jav­no­stih, dru­štvo omo­go­ča oseb­no asi­sten­co in kom­pen­zi­ra­nje in­va­li­dno­sti. svo­ji eki­pi pri­ku­ha­jo na­slov zma­go­val­ca. Po kon­ča­nem tek­mo­va­nju sle­di glas­be­ni ve­čer­ni pro­gram na Štu­ku in v Ka­o­su. (mbk) jim omo­go­či­ti vsaj 30 ur te po­mo­či te­den­sko," pra­vi La­se­tz­ky. Čla­ne vo­zi­jo k zdrav­ni­ku in v zdra­vi­li­šča, na dru­štve­na i n dru­ga sre­ča­nja, špor­tne pri­re­di­tve, iz­o­bra­že­va­nja in dru­gam ... Pri­o­ri­te­ta pa je ve­dno pre­voz do zdrav­ni­ka. Pre­voz je za čla­ne brez­pla­čen, po­treb pa vse več.

Med dru­gim vo­zi­jo čla­ne tu­di v URI So­ča, kjer čla­ni na­ba­vi­jo vse or­to­ped­ske pri­po­moč­ke. "Ve­li­ka že­lja je, da bi ime­la URI So­ča v Ma­ri­bo­ru svo­jo eno­to, ki bi bi­la na­me­nje­na in­va­li­dom iz ce­le se­ve­rovzho­dne Slo­ve­ni­je: po­leg po­dra­vske re­gi­je še po­mur­ski in celj­ski. S tem bi od­pa­dli šte­vil­ni pre­vo­zi, kaj­ti re­dno je tre­ba me­nja­va­ti in­va­lid­ske pri­po­moč­ke in ne­ma­lo­krat se je tre­ba za­ra­di te­ga v Lju­blja­no pe­lja­ti več­krat," pra­vi La­se­tz­ky. Po­bu­do za eno­to URI So­ča v Ma­ri­bo­ru je pred tre­mi le­ti po­dal tu­di Svet in­va­li­dov Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor, a ve­li­ka že­lja pa­ra­ple­gi­kov se ni ure­sni­či­la. Po­memb­no je tu­di kom­pen­zi­ra­nje in­va­li­dno­sti. Ve­li­ko čla­nov dru­štva se tež­ko pre­bi­ja sko­zi me­sec, še zla­sti ti­sti z ma­lo de­lov­ne do­be - ti ži­vi­jo z ze­lo majh­no in­va­lid­sko po­koj­ni­no in var­stve­nim do­dat­kom. Za­to sku­ša­jo čla­nom v ma­te­ri­al­ni sti­ski, če se le da, pla­ča­ti vsaj eno po­lo­žni­co, ti­stim, ki ži­vi­jo v do­mo­vih upo­ko­jen­cev, ku­pu­je­jo osnov­ne stva­ri, tre­tjim no­si­jo na dom pre­hran­ske pa­ke­te Rde­če­ga kri­ža ozi­ro­ma Ka­ri­tas, med čla­ne raz­de­lju­je­jo ja­bol­ka in dru­go ozi­mni­co, ki jo do­bi­jo od kme­tov kot do­na­ci­jo.

La­se­tz­ky pa iz­po­sta­vlja tu­di dru­že­nje: "Če si sam za šti­ri­mi ste­na­mi, to ni do­bro, pri­de­jo mi­sli o tem, da si iz­lo­čen iz druž­be, da si ne­ko­ri­sten. Tre­ba se je dru­ži­ti in k te­mu spod­bu­ja­mo na­še čla­ne od sa­me­ga za­čet­ka, ko se včla­ni­jo. Do­bra po­lo­vi­ca se jih ukvar­ja s špor­tom - naj­več s ko­šar­ko, a tu­di ke­glja­njem, stre­lja­njem, atle­ti­ko, ša­hom, ri­bo­lo­vom, ve­li­ko tu­di z in­te­re­sni­mi de­jav­nost­mi - rez­bar­je­njem, ri­sa­njem, bi­ljar­dom, iz­va­ja­mo ku­har­ske de­lav­ni­ce, se dru­ži­mo v na­šem cen­tru za iz­va­ja­nje so­ci­al­nih pro­gra­mov v Ose­ku pri Sve­ti Tro­ji­ci - naj­več, oko­li 80, se nas tam ve­dno zbe­re za 1. maj. V kam­pu v An­ka­ra­nu pa ima­mo dva bi­val­na kon­tej­ner­ja, kjer vsa­ko le­to le­tu­je 20 na­ših dru­žin."

Fo­to: Igor NAPAST

Jav­ni WC pod Tu­ri­stič­no-in­for­ma­cij­skim cen­trom na Par­ti­zan­ski ce­sti ni pri­me­ren za in­va­li­de.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.