Naj­bolj pra­vič­na ka­va v me­stu

Po­leg pra­vič­ne tr­go­vi­ne ,e ka­var­ni­ca Smet­ka v Go­spo­ski uli­ci

Vecer - - MARIBOR - "Bo­ok ca­ffee" Do­bro­do­šli ve­ga­ni in kon­fe­renč­ni trak­ci

Tr­go­vi­ni­co, ki že do­bri dve le­ti po­nu­ja iz­del­ke, ki ustre­za­jo de­ni­mo stro­gim me­ri­lom pra­vič­ne tr­go­vi­ne, re­ci­kli­ra­nja in po­nov­ne upo­ra­be, so

Tu­di ta te­den bo­do po­te­ka­li zbo­ri sa­mo­or­ga­ni­zi­ra­nih če­tr­tnih in kra­jev­nih sku­pno­sti (SČS in SKS). V sre­do bo zbor v Kul­tur­nem do­mu Ka­mni­ca, v če­tr­tek pa bo­do zbo­ri v Me­stni če­tr­ti Ko­ro­ška vra­ta (Vr­ban­ska 10), v Me­stni če­tr­ti Stu­den­ci (Er­jav­če­va 43) in v na­mreč pre­u­re­di­li ta­ko, da je pro­stor še za ulič­no ka­var­ni­co, ne zgolj ka­vo za na pot, ki so jo po­nu­ja­li do zdaj. Ide­ja je si­cer tle­la več ča­sa, a po 14 me­se­cih so konč­no pri­do­bi­li vse po­treb­ne li­cen­ce. Me­stni če­tr­ti No­va vas (Rad­vanj­ska 65). Za­če­tek vseh zbo­rov je ob 18. uri.

Na zbo­rih SČS Ko­ro­ška vra­ta naj­več po­zor­nost za­dnje ča­se na­me­nja­jo ob­no­vi cest v če­tr­ti, ki se jih ob­či­na ne lo­te­va ce­lo­vi­to, pač pa le s pro­ti­pra­šni­mi za­šči­ta­mi, kar po nji-

Ne­kaj miz je pred tr­go­vi­no za to­plej­še dni, udob­ni fo­te­lji v no­tra­njo­sti pa za mr­zle in pas­je vro­če dni, ko oblju­blja­jo, da bo v Smet­ki pri­je­tno hla­dno. Na še eno ro­man­tič­no po­seb­nost sta­vi­jo, "bo­ok ca­ffee", to­rej knji-

ho­vem mne­nju pro­blem le omi­li, še zda­leč pa ne re­ši. Pro­me­tni pro­ble­mi so naj­po­go­stej­ša te­ma tu­di na zbo­rih SČS Stu­den­ci, le da pre­bi­val­kam in pre­bi­val­cem tu gre­ni­jo ži­vlje­nje to­vor­nja­ki, ki že ta­ko oz­ke in ne­u­re­je­ne uli­ce do­da­tno uni­ču­je­jo in kljub pre­po­ve­di par­ki­ra­jo vse­po­vsod po če­tr­ti. V SČS No­va vas so od­pr­li te­mo za­sta­re­le jav­ne raz­sve­tlja­ve v me­stu, ze­lo ak­tiv­ni pa so pri na­čr­to­va­nju par­ka ob Pe­kr­skem po­to­ku. (mbk) jad po­ča­sno ob­no­vo cest se pri­to9u­je­jo v mar­si­ka­te­rem de­lu ia­ri­bo­ra. žno ka­var­no. Del nji­ho­ve po­nud­be je na­mreč an­ti­kva­ri­at, za­to bo­do po­nu­ja­li tu­di mo­žnost pre­bi­ra­nja knjig ob sr­ka­nju sko­de­li­ce ča­ja ali ka­ve, po­nu­ja­jo pa tu­di pra­vič­ne le­de­ne ča­je, na­rav­no ko­ka­ko­lo in pra­vič­ni ka­kav. Če bo obi­sko­val­ca ka­te­ra knji­ga še po­se­bej pri­te­gni­la, si jo bo še ve­dno, kot do zdaj, lah­ko ku­pil in od­ne­sel do­mov.

Vod­ja Smet­ke Ju­li­ja Ber­šnjak se po­ša­li, da si sto­lov, fo­te­ljev ali mi­zic zdaj ne bo­do več mo­gli od­ne­sti s se­boj, če­tu­di so "vin­ta­ge" ko­si že mar­si­ko­ga pri­te­gni­li. Bo pa še na­prej na vo­ljo vsa po­nud­ba so­ci­al­nih pod­je­tij, oblek in dru­gih iz­del­kov iz dru­ge ro­ke, iz­del­kov pra­vič­ne tr­go­vi­ne Tri mu­he, dru­štva Ak­ti­vi­raj se z Ro­po­tar­ni­co, ko­o­pe­ra­ti­ve Da­me, Bi­keLa­ba, Re­cyclin­gLa­ba, Emo Ce­lja, Sme­to­metk, prav ta­ko pa ob­ča­sno omo­go­ča­jo ene­mu ume­tni­ku, ki po­nu­ja svo­je iz­del­ke tu­di po na­če­lih eko­lo­ško­sti in or­gan­sko­sti, da se pred­sta­vlja pri njih. To­krat je to Ma­ti­ja Ri­žnar s slo­ven­skim le­som. Ka­var­ni­ca Smet­ka bo tu­di pri­ja­zna do ve­ga­nov, po­u­da­ri Ju­li­ja Ber­šnjak. Ve­dno bo na vo­ljo ka­kšno ra­stlin­sko mle­ko, na pro­daj pa ima­jo tu­di ve­gan­sko čo­ko­la­do. Sku­ša­li bo­do sle­di­ti tu­di na­če­lu druž­be brez od­pad­kov, za­to bo­do ime­li re­ci­mo so­ko­ve za raz­red­čit, brez od­več­ne em­ba­la­že. Kar je bo, pa bo se­ve­da v naj­ve­čji me­ri re­ci­kli­ra­na.

V Smet­ki pa še na­prej zbi­ra­jo ne­ka­te­re "od­pad­ke" - sta­ri je­ans, vse ši­vilj­ske iz­del­ke, vol­no, le­pe sta­re za­ve­se, pa­pir­na­te vreč­ke in kon­fe­renč­ne trak­ce. Iz vse­ga te­ga na­to osmi­sli­jo no­ve iz­del­ke. Od­pi­ral­ni čas ka­var­ni­ce in tr­go­vi­ne je od 9. do 18. ure med te­dnom in od 10. do 13. ure ob so­bo­tah.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

r omet­ki po­nu­ja­jo iz­del­ke so­ci­al­nih pod­je­tij, eko­lo­ških kme­tij, pra­vič­ne tr­go­vi­ne in etič­ne obli­ko­val­ske znam­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.