Dru­ga plat kro­žni­ka

Tu­di v Slo­ve­ni­ji, v skri­tem ko­tič­ku tu­ri­stič­no ne­o­blju­de­ne­ga de­la Slo­ve­ni­je, lah­ko pro­spe­ri­ra­jo re­sta­vra­ci­je z vi­so­ko ku­li­na­ri­ko. Na­čr­tu­je­jo ure­di­tev bu­tič­ne­ga ho­te­la

Vecer - - CELJSKO - Glas mul­ti­kul­tur­no­sti Tu­di v Vi­li Ši­ro­ko

Če­prav ni­so na tu­ri­stič­ni lo­ka­ci­ji, jih iz­bra­ni go­stje oči­tno brez te­žav naj­de­jo. "Pr­vi go­stje so bi­li ze­lo lo­kal­ni, le Ža­lec z oko­li­co Ce­lja. Po­tem smo za­če­li pri­do­bi­va­ti go­ste, ki so Slo­ven­ci, a se de­ni­mo pri­pe­lje­jo k nam iz Pri­mor­ske. V za­dnjih dveh le­tih pa se je za­če­lo po­ve­če­va­ti tu­di šte­vi­lo tu­jih go­stov. Kaj toč­no je ra­zlog, ne ve­mo. Smo pa na raz­lič­nih med­na­ro­dnih por­ta­lih ob­ja­vlje­ni z do­bri­mi oce­na­mi, vča­sih k te­mu pri­po­mo­re­jo raz­lič­ne ak­tiv­no­sti v so­de­lo­va­nju s STO. Na kon­cu je to men­da splet vseh ak­tiv­no­sti. Je pa me­ni kot la­stni­ku naj­bolj všeč, ko pri­deš v pe­tek zve­čer v re­sta­vra­ci­jo in sli­šiš mul­ti­kul­tur­nost. Da vi­diš, da so go­stje spro­šče­ni, na­sme­ja­ni. To je ti­sto, za­ra­di če­sar smo vse to sploh za­če­li. Je pa dej­stvo, da smo v za­čet­ku mo­ra­li ve­li­ko na­po­rov vlo­ži­ti za­to, da smo vzpo­sta­vi­li ku­li­na­rič­no toč­ko v pre- de­lu, kjer ni­ko­li ni bi­lo go­stil­ne in ki je žal tu­ri­stič­no ze­lo za­po­sta­vljen. Po dru­gi stra­ni pa ima­mo zra­ven ču­do­vi­ti park, kar pa je spe­ci­fi­ka, ki nas lo­či od kon­ku­ren­ce." Pu­han do­da­ja, da bi bi­la nji­ho­va edin­stve­na pot ve­li­ko laž­ja, če bi bi­lo v re­gi­ji še de­set vr­hun­skih re- sta­vra­cij. "Po­tem bi nas tuj­ci za­če­li za­zna­va­ti kot pri­mer­no de­sti­na­ci­jo, tre­nu­tno pa ima že lo­kal­ni obi­sko­va­lec ze­lo ome­je­no iz­bi­ro. Za ra­zvoj ku­li­na­rič­ne po­nud­be bo to­rej po­tre­ben še ne­ko­li­ko šir­ši ra­zvoj­ni pri­stop." Ga­le­ri­ja oku­sov se si­cer v re­gi­ji ven­dar­le ši­ri; od­kar je šo­štanj­ska Vi­la Ši­ro­ko v ro­kah Bo­štja­na Gor­ju­pa, za ku­li­na­ri­ko v njej skr­bi rav­no Ga­le­ri­ja oku­sov. "A tam re­sta­vra­ci­ja ne bo od­pr­ta ves čas, le za po­seb­ne do­god­ke. Je pa si­cer po mo­jem mne­nju to eden ti­stih objek­tov, ki ima eno naj­bolj ro­man­tič­nih duš."

Raz­vi­ja­ti že­li­jo tu­di že ob­sto­je­čo lo­ka­ci­jo. Ven­dar ne sa­me re­sta­vra­ci­je (iz­je­ma je nad­gra­dnja vin­ske ga­le­ri­je, v ka­te­ri je že več kot 370 vr­hun­skih vin s ce­le­ga sve­ta). "Ku­pi­li smo so­se­dnji objekt, ki ga bo­mo pre­u­re­di­li v bu­tič­ni ho­tel z 18 so­ba­mi. Del go­stov, ki pri­de­jo od da­leč, tre­nu­tno iz­gu­blja­mo, ker ni­ma­mo pre­no­či­šča. Iz­gu­blja­mo na po­dro­čju večdnev­ne­ga kon­fe­renč­ne­ga tu­riz­ma. Pred­vsem pa ver­ja­me­mo, da i ma to ob­mo­čje lep ra­zvoj­ni po­ten­ci­al, saj smo ven­dar­le ge­o­graf­sko v cen­tru Slo­ve­ni­je in lah­ko go­stu po­nu­ja­mo "Vča­sih j e to ze­lo ma­ra­ton­ski po­sel. Uspeh re­sta­vra­ci­je na viš­jem ni­vo­ju ne mo­re pri­ti čez noč. Je ne­kaj, kar se gra­di le­ta, de­se­tle­tja," pra­vi la­stnik Ga­šper Pu­han. "Go­stin­stvo je ze­lo kom­ple­ksen po­sel, ima ne­kaj ka­rak­te­ri­stik, ki ga dru­gi po­sli ni­ma­jo. To je stik s člo­ve­kom. K nam go­stje ne ho­di­jo za­do­vo­lje­vat pri­mar­ne po­tre­be po hra­ni, k nam pri­de­jo za­to, ker ima­jo po­seb­no pri­lo­žnost, ker se že­li­jo po­sve­ti­ti svo­ji druž­bi in uži­va­ti. Za­to ima­mo ze­lo do­bre go­ste, ' fajn' lju­di. Ko pr­vi go­stje zač­no pre­ra­šča­ti v re­dne go­ste in se zač­no ustvar­ja­ti že pri­ja­telj­ske ve­zi, vi­diš, da je to ze­lo lep po­klic. Ma­lo je ta­kšnih branž. Mi po­sku­ša­mo go­ste osre­če­va­ti. Tu je lep mo­ment te­ga po­sla."

tu­ri­stič­ne pro­duk­te po ce­li Slo­ve­ni­ji. Ame­ri­ški ho­te­li pro­da­jo sto­ri­tve v ra­di­ju ti­soč ki­lo­me­trov, s te­mi ne­kaj ki­lo­me­tri po Slo­ve­ni­ji ta­ko ne bi sme­li ime­ti za­dre­ge."

Kdaj toč­no naj bi bu­tič­ni ho­tel za­ži­vel, ne mo­re na­po­ve­da­ti. Pra­vi, da so na­re­di­li vse, kar je v nji­ho­vi mo­či, zdaj pa bo vse od­vi­sno od te­ga, ka­ko hi­tre bo­do pri­stoj­ne in­šti­tu­ci­je. "Ta lo­ka­ci­ja je lah­ko tu­ri­stič­no iz­re­dno za­ni­mi­va. Mi smo s svo­jo strež­bo go­stom že ne­šte­to­krat po­ve­da­li zgod­bo te­ga par­ka, ve­dno so iz­re­dno nav­du­še­ni nad tem. Upam, da bo v bo­do­če tu­kaj tu­di ob­či­na ime­la še več po­slu­ha, da bo to po­sta­la med­na­ro­dna tu­ri­stič­na toč­ka," do­da so­go­vor­nik.

Fo­to: Roz­ma­ri PE­TEK

Ob gra­šči­ni No­vo Ce­lje je skri­ta naj­bolj­ša re­sta­vra­ci­ja po mne­nju go­stov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.