Pre­ma­lo zna­na bo­le­zen

Do­mu sta­rej­ših ob­ča­nov od­slej znak s tre­mi spo­min­či­ca­mi. Na­men je za­go­ta­vlja­ti in­for­ma­ci­je, po­moč in usme­ri­tve

Vecer - - POMURJE - Iz­ku­šnje ima­jo Pre­po­zna­va in po­moč

"Da­nes je za vse nas ze­lo po­mem­ben dan, saj bo­mo ne le z be­se­da­mi, am­pak tu­di z de­ja­nji na­re­di­li kon­kre­ten ko­rak k bolj­ši druž­bi. Ve­sel sem, da se bo naš dom z da­na­šnjo po­de­li­tvi­jo sta­tu­sa ume­stil na ze­mlje­vid de­men­ci pri­ja­znih točk," je v poz­drav­nem go­vo­ru de­jal Ne­mec. "Za­po­sle­ni v Do­mu sta­rej­ših ob­ča­nov Lju­to­mer se že dlje ča­sa za­ve­da­mo, da na­še po­slan­stvo ni le po­moč sta­no­val­cem, am­pak ču­ti­mo tu­di dol­žnost, da smo gle­de na svo­ja zna­nja in in­fra­struk­tu­ro lah­ko tu­di osre­dnja usta­no­va za po­moč vsem sta­rej­šim na na­šem po­dro­čju, v na­ši ob­či­ni," je po­u­da­ril in do­dal, da že­li­jo po­sla­ti spo­ro­či­lo vsem, ki se v ta­ki si­tu­a­ci­ji znaj­de­jo, da ni­so sa­mi. "Naš dom kot usta­no­va na­mreč ni rav­no za­če­tnik na tem po­dro­čju. V Stro­čji va­si ima­mo spe­ci­a­li­zi­ra­no bi­val­no eno­to, kjer po­nu­ja­mo de­men- tnim ob­ča­nom mo­žnost bi­va­nja z do­kaj vi­so­kim stan­dar­dom, ta­ko stro­kov­no kot pro­stor­sko. La­ni smo zgra­di­li tu­di po­se­ben 'alz­hei­mer­jev park', ki je na­me­njen za spre­ho­de in ak­tiv­no te­ra­pi­jo de­men­tnim."

Od­pr­tja se je ude­le­žil ge­ne­ral­ni se­kre­tar zdru­že­nja Spo­min­či­ca Da­vid Kri­vec. "Ve­sel sem, da smo sku­paj s Spo­min­či­co Lju­to­mer in

Stav­ba ob­se­ga tri eta­že, klet v ve­li­ko­sti 980 kva­dra­tnih me­trov, pri­tli­čje v ve­li­ko­sti 1112 kva­dra­tnih me­trov, prav to­li­ko pa je ve­li­ko tu­di nad­stro­pje. Sku­paj to­rej 3205 kva­dra­tnih me­trov. Po na­vo­di­lu ob­či­ne bo do­ku­men­ta­ci­ja mo­ra­la bi­ti pri­pra­vlje­na ta­ko, da bo pri­bli­žno tre­tji­na vseh po­vr­šin na­me­nje­na po­tre­bam knji­žni­ce, tre­tji­na mul­ti­me­dij­skim vse­bi­nam in tre­tji­na za sku­pne pro­sto­re ter do­pol­nil­ne vse­bi­ne. Po pr­vo­tnih na­čr­tih naj bi se v pre­no­vlje­ni objekt vse­li­la tu­di glas­be­na šo­la, a po no­vem to ni več pred­vi­de­no. Do­mom sta­rej­ših ob­ča­nov od­pr­li de­men­ci pri­ja­zno toč­ko v tem va­šem pre­le­pem me­stu v osr­čju Pr­le­ki­je," je po­ve­dal in po­u­da­ril, da bo toč­ka na­me­nje­na ta­ko ose­bam z de­men­co, ki bo­do po­tre­bo­va­le po­moč - zla­sti ti­stim v zgo­dnji fa­zi bo­le­zni, ko so še sa­mo­stoj­ni in ak­tiv­ni -, kot svoj­cem in dru­gim v lo­kal­ni sku­pno­sti, ki bi to zna­nje mo­ra­li ime­ti. Na­men toč­ke je za­go­ta­vlja­ti in­for­ma­ci­je, po­moč in usme­ri­tve. De­men­ca, ki je v sko­ko­vi­tem po­ra­stu, pov­zro­či mar­si­ka­te­ro sti­sko pri svoj­cih, ki so ob več­le­tni skr­bi za bol­ni­ka iz­po­sta­vlje­ni ve­li­kim psi­hič­nim, fi­zič­nim in ču­stve­nim obre­me­ni­tvam ter po­tre­bu­je­jo čim več pod­po­re in ra­zu­me­va­nja. Žal še zme­raj ni do­volj pre­po­znav­na in z oza­ve­šča­njem že­li­jo do­se­či, da bi pr­ve zna­ke pre­po­zna­li tu­di za­po-

V sklo­pu pro­jek­ta se bo ure­ja­la tu­di plo­ščad s sto­pni­ščem, ki po­ve­zu­je Glav­no uli­co s Tr­gom Györ­gya Za­le pred kul­tur­nim do­mom in ob­mo­čje ob Spo­dnji uli­ci. Ob­mo­čje ob Glav­ni uli­ci bo­do ure­ja­li v sklo­pu ure­ja­nja Cer­kve­ne­ga tr­ga, oba pro­jek­ta pa se bo­sta mo­ra­la smi­sel­no po­ve­zo­va­ti.

Ob­či­na je za pro­jekt ure­di­tve med­na­ro­dne­ga kul­tur­ne­ga cen­tra v le­to­šnjem pro­ra­ču­nu za­go­to­vi­la do­ber mi­li­jon evrov ter za pri­pra­vo na­čr­tov in do­ku­men­ta­ci­je še do­da­tnih 45 ti­soč. Kdo bo pri­pra­vljal do­ku­men­te, še ni zna­no, sta pa bi­li sle­ni v tr­go­vi­nah, ban­kah, le­kar­nah, knji­žni­cah, na po­šti, po­li­ci­sti, ga­sil­ci, fri­zer­ji itd., in kar je ze­lo po­memb­no, tu­di so­sed­je, pri­ja­te­lji in so­de­lav­ci.

Na toč­kah bo­do stro­kov­no uspo­so­blje­ni za­po­sle­ni da­ja­li in­for­ma­ci­je o tem, kaj je de­men­ca, ka­kšni so nje­ni zna­ki, ka­ko jo pre­po­zna­mo, ter po­ja­snje­va­li, da de­men­ca ni del zdra­ve­ga sta­ra­nja. Za­go­ta­vlja­li bo­do po­moč pri lju­deh z de­men­co v sti­ski, ko ti ne ve­do, kdo so in kje ži­vi­jo, in da­ja­li usme­ri­tve, kam se lah­ko ose­be z de­men­co in nji­ho­vi svoj­ci obr­ne­jo po na­dalj­njo po­moč (Spo­min­či­ca, urad va­ru­ha člo­ve­ko­vih pra­vic, zdrav­nik, cen­ter za so­ci­al­no de­lo ...). De­men­ci pri­ja­zno toč­ko ozna­ču­je znak s tre­mi spo­min­či­ca­mi, ki je od po­ne­delj­ka na­me­ščen tu­di na vra­tih Do­ma sta­rej­ših ob­ča­nov Lju­to­mer.

za ure­di­tev bla­gov­ni­ce že iz­de­la­ni idej­na za­sno­va in ma­ke­ta po za­mi­sli pod­je­tja Ar­hi­tek­tu­ra iz Lju­blja­ne. To pod­je­tje Pe­tra in Ale­ša Ga­bri­jel­či­ča je že so­de­lo­va­lo pri pri­pra­vi pro­gra­ma in­ve­sti­cij­skih vla­ganj v okvi­ru lo­kal­ne­ga pro­gra­ma za kul­tu­ro in kan­di­da­tu­ro EPK, in si­cer za del ar­hi­tek­tu­re, med­tem ko je ma­ri­bor­sko pod­je­tje Li­ne­al pri­pra­vlja­lo za­sno­vo pro­me­tne ure­di­tve, vod­ja pro­jek­ta pa je bi­lSa­mo Pe­ter Med­ved.

Bla­gov­ni­ca v Len­da­vi

Fo­to: Ma­ri­na VRBNJAK

Tu­di v Lju­to­me­ru je od­slej de­men­ci pri­ja­zna toč­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.