Al­ko­hol, te­le­fon in av­to ne so­di­jo sku­paj

Jad pre­hi­tro vo­žnjo, ki je naj­po­go­stej,i vzrok pro­me­tnih ne­sreč, za­ra­di ka­te­re­ga je na slo­ven­skih ce­stah la­ni umr­lo 46 lju­de, s pre­ven­tiv­no ak­ci­jo di­trost ubi­ja - vo­zi­mo pa­me­tno!

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Ne­var­na po­mlad Hi­trost je na­pa­čen adre­na­lin

Pre­hi­tra vo­žnja je še ve­dno naj­po­go­stej­ši vzrok za pro­me­tne ne­sre­če z naj­huj­ši­mi po­sle­di­ca­mi, v ka­te­rih lju­dje umi­ra­jo ali se hu­do po­ško­du­je­jo, je ob za­čet­ku pre­ven­tiv­ne ak­ci­je Hi­trost ubi­ja - vo­zi­mo pa­me­tno de­jal Ro­bert Ve­ho­vec iz sek­tor­ja pro­me­tne po­li­ci­je Ge­ne­ral­ne po­li­cij­ske pra­ve. Za­ra­di pre­hi­tre vo­žnje je la­ni na na­ših ce­stah umr­lo 46 lju­di, kar pred­sta­vlja kar 44 od­stot­kov vseh žr­tev na na­ših ce­stah - la­ni so na­mreč v ne­sre­čah umr­li 104 lju­dje. V pr­vih treh me­se­cih le­to­šnje­ga le­ta je za­ra­di ne­pri­la­go­je­ne hi­tro­sti ži­vlje­nje iz­gu­bi­lo že de­vet lju­di (kar je ena­ka šte­vil­ka kot la­ni v tem ob­do­bju), od te­ga so šti­ri ži­vlje­nja ter­ja­le ne­sre­če na re­gi­o­nal­nih ce­stah, dve na lo­kal­nih ce­stah v na­se­lju, dve na av­to­ce­sti in eno na lo­kal­ni ce­sti zu­naj na­se­lja. Ve­ho­vec je po­u­da­ril, da kljub te­mu v Slo­ve­ni­ji be­le­ži­mo po­zi­tiv­ni trend iz­bolj­ša­nja pro­me­tne var­no-

Le red­ko se zgo­di, da osu­mlje­ni pre­pro­da­jal­ci drog od­i­de­jo na pro­stost, še pre­den je za­nje pred­pi­san pre­do­brav­nav­ni na­rok. A prav to se je mi­nu­li te­den pri­pe­ti­lo na celj­skem okro­žnem so­di­šču. Tu­kaj­šnje viš­je so­di­šče je, kot smo že po­ro­ča­li, od­pra­vi­lo pri­por Ne­dža­du Lu­žiću, Žar­ku Ka­li­niću, Bra­ni­mir­ju Sto­kući, Pe­tru Šo­la­ji, Bran­ku Pe­kla­ju in Mi­la­nu Ni­ki­ću, prav ta­ko hi­šni pri­por Go­ra­nu Ober­ču, pa tu­di Dra­gu Šo­la­ji se ni več tre­ba ja­vlja­ti na po­li­cij­ski po­sta- sti. "Pri­šli smo na­mreč do toč­ke, ko bo na­pre­dek vse tež­ji in si ga lah­ko obe­ta­mo sa­mo, če pri hi­tro­sti na­re­di­mo do­da­tne ko­ra­ke, da jo umi­ri­mo in spra­vi­mo v pod­za­vest lju­di. Da ne bo­do več rav­no­du­šni do ne­ko­ga, ki vo­zi 10 ali 15 ki­lo­me­trov pre­hi­tro sko­zi na­se­lje," je de­jal. Ak­ci­ja, ki se je za­če­la vče­raj in bo po­te­ka­la do 29. apri­la, je po nje­go­vem mne­nju do­bra pri­lo­žnost za to. "Ter­min pre­ven­tiv­ne ak­ci­je ni iz­bran na­ključ­no, saj se v po­mla­dnem ča­su raz­me­re na ce­stah iz­bolj­šu­je­jo, za­to vsi vo­zi­mo ma­lo hi­tre­je, ker ima­mo la­žen ob­ču­tek, da smo bolj var­ni na ce­sti, hkra­ti pa se v tem ča­su v pro­me­tu po­ja­vlja ve­li­ko ude­le­žen­cev, kot so pe­šci in ko­le­sar­ji," je po­ja­snil Ve­ho­vec. Že v pr­vem te­dnu ak­ci­je ji. Ra­zlog za od­pra­vo pri­po­ra je bil, da tu­kaj­šnje okro­žno so­di­šče do 9. apri­la, enajst me­se­cev po vlo­ži­tvi ob­to­žni­ce, ki je 12. ja­nu­ar­ja le­tos po­sta­la prav­no­moč­na, ni za­če­lo so­je­nja.

Če­rav­no so so­dni­co In­grid Le­šnik, ki ji je bil do­de­ljen ta pri­mer, viš­ji so­dni­ki več­krat opo­zo­ri­li, da pri­ča­ku­je­jo, da se bo za­de­va pre­ma­kni­la z mr­tve toč­ke, se to ni zgo­di­lo. Ko smo o tem pov­pra­ša­li na celj­sko okro­žno so­di­šče, so nam od­go­vo­ri­li: "Pre­do­brav­nav­ni na­ro­ki so bi­li Vpra­ša­nje gle­de da­tu­ma pre­do­brav­nav­ne­ga na­ro­ka smo po­sre­do­va­li tu­di na Spe­ci­a­li­zi­ra­no dr­žav­no to­žil­stvo. V od­go­vo­ru so za­pi­sa­li: "V ome­nje­ni za­de­vi smo 11. apri­la iz Okro­žne­ga so­di­šča v Ce­lju pre­je­li va­bi­lo dr­žav­ne­mu to­žil­cu na pre­do­brav­nav­ni na­rok z dne 10. apri­la. Za­ra­di ve­čje­ga šte­vi­la ob­to­že­nih je raz­pi­sa­nih 5 pre­do­brav­nav­nih na­ro­kov v ča­su od 16. ma­ja do 7. ju­ni­ja. Pred­me­tne­mu va­bi­lu je bi­lo pri­lo­že­nih pet od­redb Okro­žne­ga so­di­šča v Ce­lju, iz ka­te­rih je raz­vi­dno, da so bi­le vse od­red­be so­di­šča da­ti­ra­ne z dne 6. april 2018." bo­do po­o­stri­li nad­zor, ju­tri pa bo­do ta­ko kot ve­či­na evrop­skih dr­žav iz­ve­dli "ma­ra­ton nad­zo­ra hi­tro­sti". Ta­krat bo­do vo­z­ni­ki na ce­sti ob­ču­ti­li po­ve­ča­no pri­so­tnost po­li­ci­je in da so nad­zo­ro­va­ni. Ve­ho­vec je pre­pri­čan, da bo­do vo­z­ni­ki v sre­do vo­zi­li ne­ko­li­ko po­ča­sne­je, kar naj bi se od­ra­zi­lo pri pro­me­tni var­no­sti. Vo­z­ni­ke bo­do nad­zi­ra­li med 6. in 18. uro na več kot 630 lo­ka­ci­jah po Slo­ve- ni­ji, ob­ja­vi­li bo­do tu­di se­znam, kje lah­ko pri­ča­ku­je­jo po­li­ci­ste. "Že­li­mo bi­ti tran­spa­ren­tni, ker ni na­men v ka­zno­va­nju, am­pak v tem, da ob­ču­ti­jo, da so nad­zo­ro­va­ni in da raz­mi­šlja­jo o ome­ji­tvah hi­tro­sti," je de­jal in

raz­pi­sa­ni za vse ob­to­žen­ce 6. apri­la, prej pa to ni bi­lo mo­go­če za­ra­di iz­je­mne ob­se­žno­sti spi­sa."

Ko smo s tem da­tu­mom so­o­či­li pred­se­dni­ka viš­je­ga so­di­šča Bran­ka Au­breh­ta, nam je od­go­vo­ril, da je v po­ne­de­ljek, 9. apri­la, pre­den je spre­jel od­lo­či­tev, še en­krat oseb­no na okro­žnem so­di­šču pre­ve­ril, ali je so­dni­ca ven­dar­le raz­pi­sa­la na­rok. In so mu od­go­vo­ri­li, da ni raz­pi­san. Ko pa smo raz­pis na­ro­ka po­nov­no pre­ver­ja­li v ura­du pred­se­dni­ka celj­ske­ga okro­žne­ga so­di­šča, so nam de­ja­li, da je so­dni­ca s tem mi­sli­la, da je bil 6. april dan, ko je raz­pi­sa­la pre­do­brav­nav­ne na­ro­ke za ob­to­žen­ce. Da to­rej 6. apri­la ni bi­lo pred­vi­de­no, da se na­ro­ki iz­pe­lje­jo, pač da je so­dni­ca te­ga dne do­lo­či­la da­tum za na­ro­ke. Je pa ne­na­va­dno, da te­ga ob pre­ver­ja­nju ni­so po­ve­da­li pred­se­dni­ku viš­je­ga so­di­šča, če je so­dni­ca te­ga dne raz­pi­sa­la pre­do­brav­nav­ni na­rok.

Da­tum za na­rok smo po­tem pre­ve­ri­li še pri od­ve­tni­kih ob­dol­žen­cev. An­drej Ža­bjek, ki bra­ni ob­dol­že­ne­ga Pe­tra Šo­la­jo, nam je v te­le­fon­skem po­go­vo­ru po­ve­dal, da je da­tum za pre­do­brav­nav­ni na­rok pre­jel sku­paj s skle­pom o od­pra­vi pri­po­ra - in na­ve­de­no je, da je na­rok raz­pi­san za 17. maj!

Ob­dol­žen­cem, ki so v pri­po­ru pri­sta­li sre­di no­vem­bra 2016, ob­to­žni­ca oči­ta, da so de­ja­nje sto­ri­li v hu­do­del­ski združ­bi. Gro­zi jim od pet do pet­najst let za­po­ra. V tu­ji­ni je bi­lo te­daj za­se­že­nih 875 ki­lo­gra­mov dro­ge, in si­cer 216 ki­lo­gra­mov ha­ši­ša, 38 ki­lo­gra­mov ko­ka­ina, 45 ki­lo­gra­mov he­ro­i­na, 123 ki­lo­gra­mov am­fe­ta­mi­na in 453 ki­lo­gra­mov ka­na­bi­sa. Dro­go so slo­ven­ski to­vor­nja­ki po na­vo­di­lu čla­nov združ­be iz Ni­zo­zem­ske na­lo­ži­li v Ita­li­ji in Špa­ni­ji ter jo vo­zi­li v Švi­co in Nem­či­jo, na Ni­zo­zem­sko, Fin­sko in Šved­sko. do­dal, da bo­do gle­de na "za­mr­zni­tev stav­ke" lah­ko za­go­to­vi­li do­volj po­li­ci­stov za po­kri­tje ome­nje­nih lo­ka­cij. Kon­fe­ren­ce so se ude­le­ži­li tu­di am­ba­sa­dor­ji kam­pa­nje - igra­lec Ra­do Mu­lej, vo­di­telj Jo­že Ro­be­žnik, igra­lec Mar­ko Mi­la­di­no­vič in igra­lec ter po­li­tik Fran­ci Kek, s ka­te­ri­mi je agen­ci­ja za var­nost pro­me­ta zdru­ži­la mo­či za zmanj­ša­nje pro­me­tnih ne­sreč s smr­tnim iz­i­dom. "Ka­zen se že pla­ča, a mar­si­kaj se lah­ko po­zna za ce­lo ži­vlje­nje, če te re­ši­lec od­pe­lje lah­ko osta­neš tu­di in­va­lid, ali pa dru­ži­na osta­ne brez te­be," je de­jal Fran­ci Kek. "Sank­ci­je v obli­ki ka­zni so plju­nek v mor­je pro­ti ti­ste­mu, kar lah­ko sto­riš ne­ko­mu. Al­ko­hol, te­le­fon in av­to ne so­di­jo sku­paj," je do­dal Ra­do Mu­lej. "Kar se hi­tro­sti ti­če, lah­ko re­čem, da sem, ko sem na­re­dil iz­pit, ze­lo rad ze­lo hi­tro vo­zil, a hva­la bo­gu ni­sem imel no­be­ne ne­sre­če. Sča­so­ma z iz­ku­šnja­mi pa sem spo­znal, da je hi­trost na­pa­čen adre­na­lin, moj na­svet lju­dem bi bil, naj adre­na­lin ra­je išče­jo kje dru­gje," pa je iz­po­sta­vil Jo­že Ro­be­žnik.

Di­rek­tor agen­ci­je za var­nost pro­me­ta Igor Ve­lov je po­u­da­ril, da hi­trost, al­ko­hol in upo­ra­ba mo­bil­ne­ga te­le­fo­na med vo­žnjo se­je­jo glav­ni­no smr­ti na na­ših ce­stah, za­to so tu­di vse te tri te­me zdru­ži­li v eno ce­lo­vi­to me­dij­sko po­do­bo, s ka­te­ro bo­do jav­nost na­go­var­ja­li sko­zi ce­lo le­to. Po­leg ome­nje­ne ak­ci­je se po nje­go­vih be­se­dah od­vi­ja tu­di ce­la vr­sta ak­tiv­no­sti za iz­bolj­ša­nje pro­me­tne var­no­sti.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Arl je ugo­to­vi­la, da pre­ven­tiv­ni pri­ka­zo­val­ni­ki hi­tro­sti do­ka­za­no zmanj­šu­je­jo pov­preč­ne hi­tro­sti na ce­stah.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.