Su­mlji­va smrt pre­i­sko­val­ne­ga no­vi­nar­ja

Ru­ski no­vi­nar je omah­nil v smrt iz pe­te­ga nad­stro­pja

Vecer - - SPOROČILA - Lju­dje in do­god­ki

Vru­skem me­stu Eka­te­rin­burg pre­i­sku­je­jo su­mlji­vo smrt no­vi­nar­ja, ki je omah­nil v smrt iz pe­te­ga nad­stro­pja. 32-le­tni Ma­ksim Bo­ro­din, ki je de­lal za ti­skov­no agen­ci­jo No­vi Den (No­vi dan), je tri dni po pad­cu sko­zi okno pred­vče­raj­šnjim v bol­ni­šni­ci pod­le­gel po­škod­bam. Med po­li­cij­sko pre­i­ska­vo je glav­na ure­dni­ca agen­ci­je No­vi Den Po­li­na Ru­mjan­ce­va pod­vo­mi­la o na­ved­bah, da je Bo­ro­din že­lel sto­ri­ti sa­mo­mor, je po­ro­čal ru­ski ra­dio RFE/RL. Po­li­ci­ja no­vi­nar­je­vo smrt obrav­na­va kot sa­mo­mor. Ti­skov­ni pred­stav­nik po­li­ci­je v re­gi­ji Sver­d­lo­vsk je po­ve­dal, da je bi­lo sta­no­va­nje no­vi­nar­ja za­kle­nje­no z no­tra­nje stra­ni in da v sta­no­va­nju ni bi­lo zna­kov vlo­ma, če­prav po­slo­vil­ne­ga pi­sma še ni­so na­šli.

Bo­ro­din je re­dno pi­sal član­ke o kri­mi­na­lu in ko­rup­ci­ji. V svo­jih za­dnjih član­kih je pi­sal o vo­lil­nih

Bel­gij­ska voj­ska na­me­ra­va vo­ja­kom no­vin­cem do­vo­li­ti, da v ča­su uvo­dne­ga ur­je­nja na­me­sto v vo­ja­šni­cah spi­jo do­ma. Voj­ska, ki šte­je 28 ti­soč pri­pa­dni­kov, se na­mreč so­o­ča s hu­do na­bor­ni­ško kri­zo. Šte­vil­ni na­bor­ni­ki pred­ča­sno pre­ki­ne­jo uspo­sa­blja­nje, ker men­da pre­več po­gre­ša­jo dru­ži­no in pri­ja­te­lje. pre­va­rah ter o umi­ra­nju ru­skih pla­čan­cev v Si­ri­ji med za­o­stro­va­njem ame­ri­ških bomb­nih na­pa­dov v re­gi­ji. Nje­gov pri­ja­telj Vja­če­slav Ba­škov je v ob­ja­vi na fa­ce­bo­o­ku opi­sal svoj po­go­vor z Bo­ro­di­nom le ne­kaj ur pred nje­go­vim pad­cem. No­vi­nar naj bi ga bil v sti­ski po­kli­cal v sre­do ob pe­tih zju­traj in de­jal, da so na nje­go­vem bal­ko­nu obo­ro­že­ni mo­ški z ma­ska­mi in vo­ja­ški­mi uni­for­ma­mi, ki so ob­ko­li­li nje­go­vo sta­no­va­nje.

"Ma­ksim je bil pre­pri­čan, da bo­do kma­lu vlo­mi­li v sta­no­va­nje. Ča­ka­li naj bi le še na odo­bri­tev so­di­šča." Po­kli­cal me je, ker je me­nil, da bo po­tre­bo­val od­ve­tni­ka. "Nje­gov glas je bil

Za­to v ge­ne­ral­šta­bu pre­mi­šlju­je­jo, ali naj v ce­lo­ti od­pra­vi­jo pre­no­če­va­nje na­bor­ni­kov v vo­ja­šni­cah. Alex Cla­e­sen, gla­snik bel­gij­ske­ga obramb­ne­ga mi­ni­str­stva, je za dnev­nik Het Ni­e­u­ws­blad mi­nu­li te­den iz­ja­vil, da se voj­ska na ta na­čin pri­la­ga­ja mo­der­ne­mu na­či­nu ži­vlje­nja: "Voj­ska na­me­ra­va uve­sti več pro­stih ve­če­rov, ob ka­te­rih bo­do lah­ko na- za­skr­bljen, ven­dar ne hi­ste­ri­čen. Ker ni bil pi­jan, sem za­de­vo vzel re­sno in oblju­bil, da bom opra­vil ne­kaj kli­cev ter ga po­kli­cal na­zaj." Ba­škov je še za­pi­sal, da ga je Bo­ro­din čez eno uro zno­va po­kli­cal in se opra­vi­čil, da se je zmo­til ter da so ime­li var­no­stni or­ga­ni naj­ver­je­tne­je le va­jo. Čez ne­kaj ur pa je bil že mr­tev. "Mor­da sem za­dnja ose­ba, s ka­te­ro je go­vo­ril," je de­jal Ba­škov. Le­o­nid Vol­kov, vod­ja vo­lil­ne kam­pa­nje opo­zi­cij­ske­ga ak­ti­vi­sta Ale­kse­ja Na­val­ne­ga in Bo­ro­di­nov pri­ja­telj pa je v ob­ja­vi na fa­ce­bo­o­ku pod­vo­mil o te­o­ri­jah umo­ra in do­dal, da si je Bo­ro­din pri­za­de­val za na­pre­dek v ka­ri­e­ri in je mor­da čez bal­kon pa­del pi­jan.

Če bi pre­i­ska­va po­ka­za­la, da ni šlo za sa­mo­mor ( kar pa je v Ru­si­ji ma­lo ver­je­tno), bi to bi­la že sed­ma su­mlji­va smrt no­vi­nar­ja v Evro­pi od za­čet­ka lan­ske­ga le­ta. V so­bo­to bo­sta mi­ni­la dva me­se­ca, od­kar so na Slo­va­škem umo­ri­li pre­i­sko­val­ne­ga no­vi­nar­ja Ja­na Ku­ci­a­ka in nje­go­vo za­ro­čen­ko. Mal­te­ška no­vi­nar­ka in blo­ger­ka Daph­ne Ca­ru­a­na Ga­li­zia je 16. ok­to­bra la­ni umr­la v ek­splo­zi­ji svo­je­ga av­to­mo­bi­la, v ka­te­re­ga je bil na­sta­vljen pla­stič­ni ek­splo­ziv.

"Po­kvar­jen­ci so pov­sod oko­li nas. Si­tu­a­ci­ja je obu­pna," je v svo­jem blo­gu za­pi­sa­la sa­mo pol ure pred smr­tjo. Za nje­no smrt so de­cem­bra la­ni pri­je­li in ob­to­ži­li tri lju­di, to­da pra­vo ozad­je zlo­či­na še ni zna­no. Šved­ska no­vi­nar­ka Kim Wall je bi­la umor­je­na 10. av­gu­sta la­ni, ko je sku­ša­la pri­pra­vi­ti zgod­bo o sa­mo­o­kli­ca­nem iz­u­mi­te­lju pod­mor­ni­ce Pe­tru Mad­se­nu. Ko­se nje­ne­ga ob­gla­vlje­ne­ga tru­pla so na­šli v mor­ju. Rus Di­mi­trij Pop­kov je bil ubit s pe­ti­mi stre­li 24. ma­ja la­ni, pi­sal pa je o ko­rup­ci­ji in zlo­ra­bah obla­stni­kov v Ru­si­ji. V tur­škem Ca­ri­gra­du sta bi­la 19. apri­la la­ni ustre­lje­na no­vi­nar Sa­ed Ka­ri­mi­an in nje­go­va par­tne­ri­ca, mo­tiv še ni znan. V ru­skem Sankt Pe­ter­bur­gu pa je is­te­ga dne umrl Ni­ko­laj An­dru­ščen­ko, ki so ga šest te­dnov prej bru­tal­no pre­te­pli ne­znan­ci. Pred smr­tjo je pi­sal o kri­mi­na­lu in člo­ve­ko­vih pra­vi­cah. (vb)

bor­ni­ki za­pu­sti­li vo­ja­šni­co. Kljub te­mu se bo­do mo­ra­li v vo­ja­šni­ce vr­ni­ti do ne­de­lje zve­čer ali vsaj do po­ne­delj­ka zju­traj, za­pu­sti­li pa jih bo­do lah­ko spet v pe­tek. Pre­u­ču­je­mo še mo­žnost, da bi pro­ste kon­ce te­dnov po­dalj­ša­li ali pa bi re­žim pre­no­če­va­nja pov­sem od­pra­vi­li. Po­tem bi lah­ko na­bor­ni­ki, ki so do­ma bli­zu vo­ja­ške šo­le ali vo­ja­šni­ce, vsak ve­čer od­ha­ja­li do­mov." (zur)

Bel­gij­ska voj­ska je od te­ro­ri­stič­nih na­pa­dov le­ta 201R v pol­ni pri­pra­vlje­no­sti. Če je vo­ja­kov do­volj. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, to­rek, 17. april 2018

KA­KO BO VREME VPLIVALO NA POČUTJE:

Vz­hod son­ca: Za­hod son­ca:

Lu­ni­na me­na: (pol­na lu­na

Bi­o­me­te­o­ro­lo­ške raz­me­re bo­do raz­me­ro­ma ugo­dne, za­to ve­či­na lju­di ne bo ime­la z vre­me­nom po­ve­za­nih te­žav. Manj­še te­ža­ve lah­ko ob­ču­ti­jo le kro­nič­ni bol­ni­ki, zla­sti ast­ma­ti­ki, rev­ma­ti­ki ter ti­sti z bo­le­zni­mi sr­ca in oži­lja. Si­no­či je s kon­cer­tom v Gal­lu­so­vi dvo­ra­ni Can­kar­je­ve­ga do­ma v Lju­blja­ni Po­li­cij­ski or­ke­ster obe­le­žil svo­jo 70. oble­tni­co. Pod tak­tir­ko di­ri­gen­ta Nej­ca Be­ča­na je or­ke­ster igral glas­bo raz­lič­nih zvr­sti, od kla­si­ke pa do bolj spro­šče­ne­ga po­pa, swin­ga, jaz­za in slo­ven­ske po­pev­ke. Čla­nom or­ke­stra so se na od­ru pri­dru­ži­li Ni­na Str­nad, ena naj­bolj­ših slo­ven­skih jaz­zo­vskih pevk mlaj­še ge­ne­ra­ci­je, pi­a­nist Mar­jan Pe­ter­nel, sa­kso­fo­nist Pri­mož Flaj­šman in vo­ka­list Ma­tjaž Mrak, si­cer član Po­li­cij­ske­ga or­ke­stra. Kon­cer­ta se je ude­le­žil tu­di pred­se­dnik re­pu­bli­ke Bo­rut Pa­hor in ob tej pri­lo­žno­sti or­ke­stru vro­čil odli­ko­va­nje red za za­slu­ge. (epl)

Fo­to: Fa­ce­bo­ok

ia­ksim Bo­ro­din je pi­sal o vo­lil­nih pre­va­rah in o umi­ra­nju ru­skih pla­čan­cev v oi­ri­ji.

Fo­to: STA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.