Za­kon, ki je tu­di "za­šil" upo­ko­jen­ce

Edi­na mo­žnost, da si že več kot šti­ri le­ta upo­ko­je­ni Mi­lan zvi­ša po­koj­ni­no s 437 na za­kon­sko do­lo­če­no naj­niž­jo sta­ro­stno po­koj­ni­no, ki zna­ša 500 evrov, je, da gre spet de­lat za do­brih pet me­se­cev. A kje naj naj­de de­lo?

Vecer - - FRONT PAGE - Ta­nja Faj­nik Mi­la­ko­vič

Le­ta 2013 sem bil pri­ja­vljen na za­vo­du za za­po­slo­va­nje, ker sem v Ele­k­tro­ko­vi­ni ostal brez služ­be. Pre­je­mal sem de­nar­no na­do­me­sti­lo, sve­to­val­ka pa me je po le­tu dni na­po­ti­la na Zpiz. Tam so mi sve­to­va­li, da se lah­ko ta­koj sta­ro­stno upo­ko­jim po 55. čle­nu ta­krat ve­ljav­ne­ga po­koj­nin­ske­ga za­ko­na Zpiz-1, saj za­ra­di te­ga ne bom pri po­koj­ni­ni iz­gu­bil ni­če­sar. Če­prav bi na­do­me­sti­lo za brez­po­sel­nost lah­ko do­bi­val še ce­lo le­to, sem se od­lo­čil, da se ko­nec le­ta 2013 upo­ko­jim. Mo­ja po­koj­ni­na za 39 let, šest me­se­cev in dva­najst dni po­koj­nin­ske do­be, ko­li­kor sem do­pol­nil ob upo­ko­ji­tvi, da­nes zna­ša 437,15 evra. Se­ve­da sem pri­ča­ko­val, da se mi bo po za­ko­nu ok­to­bra zvi­ša­la na 500 evrov, to­rej za 62,85 evra, kar za­me ob ta­ko niz­ki po­koj­ni­ni se­ve­da ni za­ne­mar­ljiv zne­sek, a se to ni zgo­di­lo," je raz­o­ča­ran upo­ko­je­nec Mi­lan iz Šta­jer­ske, ki ne že­li, da jav­no ob­ja­vi­mo nje­go­vo ime.

No­vem­bra je za­ra­di vse­ga na­šte­te­ga na Zpiz na­slo­vil pri­tož­bo in pred dne­vi do­bil od­go­vor, da so mu jo za­vr­ni­li. "Brez po­drob­nej­še raz­la­ge, če­prav sem jih v pri­tož­bi pro­sil, naj mi ra­zlo­ži­jo, ka­ko lah­ko pri­dem zdaj do 500 evrov po­koj­ni­ne. Za­ni­ma­lo me je, ali se lah­ko po­nov­no pri­ja­vim na za­vo­du za za­po­slo­va­nje in iz­ko­ri­stim pre­o­sta­nek na­do­me­sti­la, ki ga za­ra­di na­sve­ta sve­to­val­ke Zpi­za pred upo­ko­ji­tvi­jo ni­sem v ce­lo­ti iz­ko­ri­stil," še do­da­ja.

ZPIZ: Edi­na mo­žnost je, da gre de­lat

In kaj pra­vi­jo na Zpi­zu? "Edi­na mo­žnost, da si zdaj zvi­ša po­koj­ni­no na

500 evrov, je, da po­koj­ni­no za­mr­zne in gre de­lat še za pet me­se­cev in 18 dni, to­rej do do­pol­ni­tve 40 let po­koj­nin­ske do­be," od­go­var­ja ge­ne­ral­ni di­rek­tor Zpi­za Ma­ri­jan Pa­pež. Ob­sta­ja tu­di mo­žnost, da le­to dni de­la za po­lo­vič­ni de­lov­ni čas, to­rej šti­ri ure, ali se sa­mo­za­po­sli.

Da­nes sko­raj 66-le­tnik, ki bi bil pri­pra­vljen de­la­ti še manj­ka­jo­če me­se­ce za 62,85 evra viš­jo po­koj­ni­no, pa se bo­ji, da ga nih­če ne bo več za­po­slil. Vse­ka­kor pa ni­ka­kor ne mo­re

več na­zaj na bor­zo ali si pla­če­va­ti ti. pro­sto­volj­ne­ga ob­ve­zne­ga po­koj­nin­ske­ga za­va­ro­va­nja za manj­ka­jo­če me­se­ce. Na Zpi­zu tu­di po­ja­snju­je­jo, da je bi­la pred le­ti, ko se­ve­da še nih­če ni ve­del, da bo le­ta 2017 spre­jet za­kon, ki do­lo­ča naj­niž­jo sta­ro­stno po­koj­ni­no 500 evrov, upo­ko­ji­tev z manj kot 40 le­ti po­koj­nin­ske do­be za Mi­la­na ugo­dna re­ši­tev, saj se mu za­ra­di manj­ka­jo­čih me­se­cev po­koj­ni­na ni nič zni­ža­la. Ta­kra­tni za­kon je to do­pu­ščal, da­nes pa je se­ve­da dru­ga­če.

Dru­ge­ga "za­ši­la" vo­ja­šči­na

Si­cer pa ni edi­ni upo­ko­je­nec (še po­se­bej na šta­jer­skem kon­cu, kjer so se mno­gi pred­ča­sno upo­ko­je­va­li za­ra­di ste­ča­jev pod­je­tij), ki je ok­to­bra za­man pri­ča­ko­val viš­jo po­koj­ni­no. Ne­za­do­volj­nih, ki jih je spre­mem­ba iz­lo­či­la, je ve­li­ko. Med nji­mi so tu­di pre­je­mni­ki pred­ča­sne, vdo­vske in dru­žin­ske po­koj­ni­ne.

Pri­za­de­te se po­ču­ti­jo tu­di vsi ti­sti, ki so se upo­ko­je­va­li po strož­jih po­go­jih in kljub dalj­ši po­koj­nin­ski do­bi ni­so med upra­vi­čen­ci, med­tem ko upo­ko­je­ni po mi­lej­ši za­ko­no­da­ji kljub kraj­ši po­koj­nin­ski do­bi so. Pa tu­di vsi ti­sti, ki so se upo­ko­je­va­li z uve­lja­vi­tvi­jo ra­znih do­da­nih dob - za čas štu­di­ja, pri­ja­ve na za­vo­du za za­po­slo­va­nje v evi­den­ci brez­po­sel­nih, ob­ve­zne­ga slu­že­nja vo­ja­ške­ga ro­ka - in ima­jo da­nes po­koj­ni­no niž­jo od 500 evrov. Med nji­mi je tu­di Ma­ri­bor­čan E. H., ki je upo­ko­jen že dva­najst let.

V Pri­ma­tu je de­lal 39 let in šest me­se­cev, z uve­lja­vlja­njem do­da­ne do­be za slu­že­nje vo­ja­ške­ga ro­ka, kar je za­kon ta­krat do­pu­ščal, se je sta­ro­stno upo­ko­jil, ne pred­ča­sno. "Če bi ta­krat ve­del, da mi bo da­nes, po dva­naj­stih le­tih, ho­di­lo nav­zkriž teh sla­bih šest me­se­cev, bi ta­krat ra­je še de­lal in do­pol­nil 40 let po­koj­nin­ske do­be brez uve­lja­vlja­nja vo­ja­šči­ne. Zdaj bi imel za sla­bih 40 evrov viš­jo po­koj­ni­no, to­rej 500 evrov, kar bi mi ve­li­ko po­me­ni­lo," raz­o­ča­ran ugo­ta­vlja.

Po­slan­ci dr­žav­ne­ga zbo­ra so na­mreč ko­nec apri­la la­ni pod­pr­li vla­dni pre­dlog, po ka­te­rem so upo­ko­jen­cem, ki so ob upo­ko­ji­tvi iz­pol­nje­va­li vse po­treb­ne po­go­je in ima­jo sta­ro­stno po­koj­ni­no niž­jo od 500 evrov, le-to ok­to­bra dvi­gni­li na mi­ni­mal­no 500 evrov. Pri mo­ških je spre­mem­ba ve­lja­la za ti­ste, ki so ob upo­ko­ji­tvi do­pol­ni­li 40 let po­koj­nin­ske do­be. Pri žen­skah pa je ne­ko­li­ko dru­ga­če, saj so za­nje v raz­lič­nih ob­do­bjih ve­lja­li raz­lič­ni po­go­ji za sta­ro­stno po­koj­ni­no, za ene tu­di sa­mo 35 let po­koj­nin­ske do­be.

Ker je upo­šte­val na­svet, je da­nes me­seč­no ob 62,85 evra, ki bi mu ve­li­ko po­me­ni­li

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Zmanj­ka­lo mu je pet me­se­cev, za­to mu ne pri­pa­da za­kon­sko do­lo­če­na mi­ni­mal­na po­koj­ni­na.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.