Pr­vi na­slov z za­slu­ga­mi

Od­boj­ka­ri­ce No­ve KBM Bra­ni­ka so glad­ko, brez po­ra­za v fi­na­lu, osvo­ji­le na­slov dr­žav­nih pr­va­kinj

Vecer - - FRONT PAGE - Zma­go Go­m­zi

Kdor je skle­pal, da bo tež­ko, kot je bi­lo na pr­vi tek­mi fi­na­la v Lu­kni, se je krep­ko uštel. Od­boj­ka­ri­ce No­ve KBM Bra­nik so vče­raj brez te­žav s 3:0 v ni­zih in sre­ča­njih pre­ma­ga­le Cal­cit Ka­mnik ter se v iz­je­mni at­mos­fe­ri pred 850 gle­dal­ci ve­se­li­le 15. na­slo­va dr­žav­nih pr­va­kinj. "To je moj pr­vi na­slov, za ka­te­re­ga imam ne­kaj za­slug. Naj­brž ga ne bom po­za­bi­la do kon­ca ži­vlje­nja," je de­ja­la igral­ka pr­va­kinj Alja Je­ra­la. Tu­di za pre­sreč­ne­ga tre­ner­ja je bil pr­vi. "To je bil glav­ni cilj se­zo­ne, to­da iz­pol­ni­li smo tu­di pre­o­sta­la dva. Smo tu­di po­kal­ni pr­va­ki, v sre­dnje­e­vrop­ski li­gi pa smo za­se­dli tre­tje me­sto," je uspe­šno se­zo­no pod­čr­tal Sa­mo Mi­klavc. (šr)

Vče­raj­šnja tre­tja fi­nal­na tek­ma dr­žav­ne­ga pr­ven­stva od­boj­ka­ric je bi­la za No­vo KBM Bra­nik po­memb­na, ne pa od­lo­čil­na kot za nji­ho­ve tek­mi­ce, Cal­cit Ka­mnik. Ma­ri­bor­čan­ke so v bi­le v dveh fi­nal­nih tek­mah dva­krat bolj­še, za­to bi si lah­ko pri­vo­šči­le spo­dr­sljaj, Go­renj­ke pač ne, saj bi bil fi­na­le ob nji­ho­vem po­ra­zu kon­čan. In to se je tu­di zgo­di­lo. Ban­kir­ke so zma­ga­le s 3:0 (25:23, 25:18, 25:15) in se ve­se­li­le že 15. zvez­di­ce.

"Če sem is­kren, sem pri­ča­ko­val, da bo­mo zma­ga­li. Na­ša eki­pa je iz tek­me v tek­me igra­la bolj­še, v tre­tji fi­nal­ni je le po­tr­di­la, da je ka­ko­vo­stnej­ša. Na­slov je na­gra­da za na­še od­boj­ka­ri­ce, ki so na vseh treh fi­nal­nih tek­mah pri­ka­za­le igro, ka­kr­šno sem že­lel. Ne­ka­te­re iz­med njih so se že ve­se­li­le na­slo­va, za­me je ta pr­vi. Hva­la igral­kam, da so ga pri­i­gra­le tu­di za­me," je po­ve­dal tre­ner Bra­ni­ka Sa­mo Mi­klavc.

Kot na vseh do­se­da­njih tek­mah med Šta­jer­ka­mi in Go­renj­ka­mi je bi­lo tu­di vče­raj pri­ča­ko­va­ti tr­do, za­ni­mi­vo in ka­ko­vo­stno igro. Go­stje so v uvo­dnem ni­zu po­ve­dle z 8:6, na­to pa so go­sti­te­lji­ce po ne­u­go­dnih za­če­tnih udar­cih Ma­ri­ne Ka­u­čič, ki so pov­zro­ča­li zme­do v po­lju tek­mic, osvo­ji­le šti­ri toč­ke za­po­red in za­su­ka­le re­zul­tat. A to še ni bil ko­nec, do kon­ca ni­za je bi­la igra iz­e­na­če­na, pri vod­stvu s 24:23 pa je Iza Mla­kar do­se­gla zma­go­vi­to toč­ko.

Po­raz je spo­dre­zal kri­la Ka­mni­čan­kam, saj so na­da­lje­va­le manj zbra­no in ne­za­ne­slji­vo, si pri­vo­šči­le na­pa­ke v na­pa­du in po­sle­di­ca je bil vi­sok za­o­sta­nek ( 5: 12). Se­dem točk so go­sti­te­lji­ce pre­ne­sle v sre­di­no ni­za, do­kler Ka­mni­čan­ke ni­so na­ni­za­le šest točk za­po­red (15:13). Da jim ni uspel pre­o­brat, je ime­la ve­li­ko za­slug Ka­u­či­če­va, ki je po na­tanč­nih po­da­jah Sa­re Naj­dič od­lo­čil­no pri­spe­va­la k osvo­ji­tvi dru­ge­ga ni­za.

Do­konč­ni po­top Cal­ci­ta je na­po­ve­da­la raz­i­gra­na Mla­kar­je­va, ki je do vod­stva 9:4 do­se­gla pet točk. Tu­di v na­da­lje­va­nju ma­ri­bor­ska vr­sta ni po­pu­šča­la, ko je ne­kaj točk do­se­gla še Ani­ta So­bo­čan, je sle­dil zlom Ka­mni­čank, nji­ho­vo uso­do pa je za­pe­ča­ti­la Alja Je­ra­la. "Ma­ri­bor­čan­ke so za­slu­že­no osvo­ji­le na­slov. Pri­lo­žnost za po­dalj­ša­nje fi­nal­ne­ga ni­za smo za­pra­vi­li na pr­vi tek­mi. Mor­da bi se te­daj obr­ni­lo dru­ga­če," je de­jal tre­ner Cal­ci­ta Gre­gor Roz­man.

Bra­ni­kov­ke so si po tek­mi da­le du­ška z zve­sti­mi na­vi­ja­či. "Res so bi­li en­kra­tni. Ko ta­ko na­vi­ja­jo, ne mo­reš iz­gu­bi­ti. Na­ša zma­ga je za­slu­že­na, na­slov smo si ze­lo že­le­li. Mor­da igra to­krat ni bi­la naj­bolj­ša, a po­memb­na je zma­ga," je bi­la za­do­volj­na or­ga­ni­za­tor­ka igre dr­žav­nih pr­va­kinj Sa­ra Naj­dič.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Ban­kir­ke so se za­slu­že­no ve­se­li­le.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.