Od­po­ve­di v Pa­lo­mi

Je po od­po­ve­di za­po­sli­tve dve­ma de­lav­ce­ma v pri­pra­vi se­znam ,e 50-ih? Upra­va to za­ni­ka, je pa za­ne­slji­vo ne­go­to­va uso­da obra­ta v Cer,aku

Vecer - - FRONT PAGE - oreč­ko glapš

De­lav­ci v Pa­lo­mi v Slad­kem Vr­hu so za­skr­blje­ni. V sin­di­ka­tu Pa­lo­ma Per­gam so po­tr­di­li, da so se­zna­nje­ni z od­po­ved­mi po­godb o za­po­sli­tvi dve­ma de­lav­ce­ma, ki so ji­ma po­nu­di­li prav­no po­moč. Na vpra­ša­nje, ali dr­ži­jo ne­u­ra­dne in­for­ma­ci­je o od- pu­sti­tvi do 50 za­po­sle­nih, nam je pred­se­dnik sve­ta de­lav­cev v pod­je­tju od­go­vo­ril, da so iz po­go­vo­rov z ne­ka­te­ri­mi od lju­di iz Slo­va­ške, ki so v Pa­lo­mi, med vr­sti­ca­mi raz­bra­li, da naj bi bil tak spi­sek v pri­pra­vi. Slo­va­ški la­stni­ki ne že­li­jo več za­u­sta­vlja­ti pa­pir­ni­ških stro­jev, ki naj bi de­lo­va­li 365 dni na le­to, pri če­mer svet de­lav­cev skr­bi, da de­lo­da­ja­lec, ki se skli- cu­je na to, da ne po­tre­bu­je so­glas­ja, z za­po­sle­ni­mi ne že­li vzpo­sta­vi­ti ko­mu­ni­ka­ci­je.

Za de­lov­na me­sta se bo­ji tu­di oko­li 35 za­po­sle­nih v obra­tu Pa­lo­me v Cer­ša­ku, ki naj bi bil pred­vi­den za pro­da­jo. Če bi ta obrat za­pr­li, naj bi stro­je pre­pe­lja­li v Pa­lo­mo ali ce­lo v Bo­sno in Her­ce­go­vi­no, de­lav­ce pa pre­za­po­sli­li na lo­ka­ci­jo v Slad­kem Vr­hu. Upra­va je v zve­zi s tem spo­ro­či­la, da še ve­dno ana­li­zi­ra­jo pro­i­zvo­dne zmo­glji­vo­sti za od­lo­či­tev gle­de lo­ka­ci­je Cer­šak in da ni­ma­jo pri­pra­vlje­ne­ga na­čr­ta zmanj­še­va­nja šte­vi­la za­po­sle­nih. Za od­po­ved za­po­sli­tve dve­ma usluž­ben­ce­ma pa da so se od­lo­či­li, ker so kot do­bri la­stni­ki in kot upra­va od­go­vor­ni za or­ga­ni­za­cij­sko struk­tu­ro.

Slad­ko­gor­ska to­var­na pa­pir­ja Pa­lo­ma je po la­stni­škem bo­ju med polj­skim fi­nanč­nim skla­dom Abris in slo­va­škim skla­dom Eco-In­vest, ki ima v la­sti pa­pir­ni­ško sku­pi­no SHP Gro­up, pred dve­ma le­to­ma pri­sta­la v ro­kah Slo­va­kov. Ti so s pred­stav­ni­ki sin­di­ka­ta in za­po­sle­nih ter pro­da­jal­cem ve­čin­ske­ga de­le­ža, Slo­ven­skim dr­žav­nim hol­din­gom, pod­pi­sa­li vr­sto za­vez, med nji­mi tu­di o vla­ga­njih na lo­ka­ci­ji v Slo­ve­ni­ji ter za­go­ta­vlja­nju de­lov­nih mest. A kot ka­že­jo za­dnja do­ga­ja­nja v Pa­lo­mi, so te za­ve­ze na pre­iz­ku­šnji, saj so pre­te­kli te­den od­pu­sti­li dva za­po­sle­na iz po­slov­nih ra­zlo­gov, tik pre­den sta do­pol­ni­la 58 let. Ene­mu od njih sta do za­kon­ske me­je za­šči­te­ne­ga de­lav­ca manj­ka­la le dva dne­va.

Sin­di­kat se po­ga­ja za viš­je pra­znič­ne do­dat­ke

Ni­ves Hro­vat, pred­se­dni­ca sin­di­ka­ta Pa­lo­ma Per­gam, nam je po­ve­da­la, da so se­zna­nje­ni s po­sa­mič­ni­mi od­po­ved­mi po­godb o za­po­sli­tvi in da so od­pu­šče­ni­ma de­lav­ce­ma po­nu­di­li vso prav­no po­moč, ki bi jo po­tre­bo­va­la. Ko smo jo pov­pra­ša­li, ali dr­ži­jo in­for­ma­ci­je o na­dalj­njih 50 de­lav­cih, ki naj bi jih ča­ka­la po­dob­na uso­da, je Hro­va­to­va od­go­vo­ri­la, da z in­for­ma­ci­jo, da bi druž­ba na­me­ra­va­la od­pu­šča­ti, ni­so se­zna­nje­ni. Je pa po­tr­di­la, da se z de­lo­da­jal­cem po­ga­ja­jo o do­pol­ni­tvi ko­lek­tiv­ne po­god­be. "Ker po­ga­jal­ski pro­ces še ni kon­čan, v tem tre­nut­ku ne mo­re­mo ko­men­ti­ra­ti po­sa­mič­nih vse­bin, lah­ko pa po­ve­mo, da vse­bu­je bi­stve­no bolj­še pla­či­lo za­po­sle­nim v pri­me­ru, da bi de­lo­da­ja­lec or­ga­ni­zi­ral de­lo tu­di na dvo­dnev­ne pra­zni­ke," je še po­ve­da­la Hro­va­to­va.

Bo­jan Ko­la­rič, pred­se­dnik sve­ta de­lav­cev, pa nam je vče­raj de­jal, da slo­va­ški la­stni­ki ne že­li­jo več za­u­sta­vlja­ti pa­pir­ni­ških stro­jev, ki naj bi de­lo­va­li 365 dni na le­to. Gle­de na to, da je pov­preč­na sta­rost za­po­sle­nih v Pa­lo­mi oko­li 50 let in da so že obre­me­nje­ni z de­lom v treh iz­me­nah, bi pri­ča­ko­va­li več ra­zu­me­va­nja od la­stni­kov, pra­vi Ko­la­rič, da bi de­lo or­ga­ni­zi­ra­li ta­ko, da bi bi­lo čim bolj učin­ko­vi­to, ter se­ve­da, da bi vzpo­sta­vi­li vse po­go­je za ce­lo­le­tno de­lo, vključ­no s pri­mer­ni­mi do­dat­ki. "Skr­bi nas tu­di od­nos de­lo­da­jal­ca, ki s skli­ce­va­njem na to, da ne po­tre­bu­je na­še­ga so­glas­ja, ne že­li vzpo­sta­vi­ti ko­mu­ni­ka­ci­je z or­ga­nom so­u­pra­vlja­nja in za­po­sle­ni­mi, ki gle­de na to, da vse pa­pir­ni­ce v EU po­slu­je­jo vse le­to, ni­so apri­or­no pro­ti," je po­ja­snil Ko­la­rič.

Na pre­pi­hu naj bi bi­li za­po­sle­ni v re­žij­skih služ­bah

Na vpra­ša­nje, ali dr­ži­jo ne­u­ra­dne in­for­ma­ci­je o od­pu­šča­nju do 50 za­po­sle­nih, je Ko­la­rič od­go­vo­ril, da so ne­ka­te­ri za­po­sle­ni iz be­sed lju­di iz Slo­va­ške, ki so v Pa­lo­mi, med vr­sti­ca­mi raz­bra­li, da naj bi bil tak spi­sek v pri­pra­vi. Za­de­val naj bi za­po­sle­ne v mar­ke­tin­gu, pro­da­ji, ra­ču­no­vod­stvu in dru­gih služ­bah v re­ži­ji, ker naj bi zdru­že­va­li te funk­ci­je v sku­pi­ni SHP Gro­up. "Če­prav de­lo­da­ja­lec in pred­stav­ni­ki la­stni­ka to in­for­ma­ci­jo za­ni­ka­jo, smo jim da­li ve­de­ti, da bo­mo po­ga­ja­nja pre­ki­ni­li, če na­me­ra­va­jo od­pu­šča­ti zla­sti sta­rej­še za­po­sle­ne, ki so slad­ko­gor­sko druž­bo de­se­tle­tja ne­go­va­li do te me­re, da so jo Slo­va­ki že­le­li ku­pi­ti."

Za svo­ja de­lov­na me­sta pa se bo­ji tu­di oko­li 35 za­po­sle­nih v obra­tu Pa­lo­me v Cer­ša­ku, ki naj bi bil pred­vi­den za pro­da­jo. Po be­se­dah Ko­la­ri­ča naj iz­ra­ču­ni o mo­re­bi­tnem dez­in­ve­sti­ra­nju še ne bi bi­li do­konč­ni, če bi ta obrat za­pr­li, pa naj bi stro­je pre­pe­lja­li v Pa­lo­mo in ce­lo v Bo­sno in Her­ce­go­vi­no, de­lav­ce pa pre­za­po­sli­li na lo­ka­ci­jo v Slad­kem Vr­hu. Gle­de na to, da sta v Evro­pi le dva obra­ta za pre­de­la­vo pa­pir­ne ga­lan­te­ri­je za ve­li­ke od­je­mal­ce, ta v Cer­ša­ku in dru­gi na Polj­skem, Ko­la­rič ne ver­ja­me, da za ta pro­gram ni tr­ga. Od de­lo­da­jal­ca pa pri­ča­ku­je, da bo oblju­be o mo­re­bi­tni pre­za­po­sli­tvi za­po­sle­nih v Cer­ša­ku pre­ne­sel tu­di na pa­pir, če­sar do­slej še ni sto­ril.

V Pa­lo­mi je si­cer tre­nu­tno sku­paj z agen­cij­ski­mi de­lav­ci za­po­sle­nih 700 lju­di. V pre­te­klem le­tu so pro­da­li za 85,8 mi­li­jo­na evrov iz­del­kov ozi­ro­ma 67.606 ton, kar je za 98 ton več kot v le­tu 2016. Pod čr­to je slo­va­škim la­stni­kom la­ni osta­lo tu­di 1,6 mi­li­jo­na evrov či­ste­ga do­bič­ka.

Spo­mni­mo, da je 1. fe­bru­ar­ja le­tos, ko je vo­de­nje Pa­lo­me iz rok Ta­de­ja Go­sa­ka pre­vzel Tho­mas Re­i­bel, ta na­po­ve­dal, da bo Pa­lo­ma na­da­lje­va­la po po­ti vo­dil­ne­ga pro­i­zva­jal­ca pa­pir­ja v re­gi­ji, saj so se la­stni­ki za­ve­za­li k dol­go­roč­ne­mu ra­zvo­ju druž­be in bla­gov­ne znam­ke. Med na­lo­ga­mi je na­po­ve­dal tu­di na­da­lje­va­nje in­te­gra­ci­je s sku­pi­no SHP.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

V pri­ho­dnje naj bi pa­pir­ni­ški stro­ji v Pa­lo­mi de­lo­va­li 365 dni na le­to. Sin­di­kat Pa­lo­ma Per­gam pa je pred do­go­vo­rom o do­pol­ni­tvi ko­lek­tiv­ne po­god­be.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.