Šar­če­va for­mu­la ne­do­re­če­no­sti

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Igor Pri­bac, fi­lo­zof: "Kon­gres LMŠ na­ka­zu­je, da fa­vo­rit na vo­li­tvah vsto­pa v vo­lil­no tek­mo z všeč­ni­mi ukre­pi, pro­ti ka­te­rim se tež­ko obli­ku­je moč­no na­spro­to­va­nje in ki ima­jo zna­čil­nost, da so po­ten­ci­al­no spre­je­mlji­vi za vo­liv­ce obeh tra­di­ci­o­nal­nih po­li­tič­nih blo­kov ali ide­o­lo­gij. Za­to se tu­di po­no­sno pred­sta­vlja­jo, da so ne­i­de­o­lo­ška stran­ka, pri če­mer je to po­poln ne­smi­sel, saj ne­i­de­o­lo­ških strank ne mo­re bi­ti. Prav s tem, da osta­ne­jo ide­o­lo­ško, vre­dno­tno ne­do­re­če­ni in da se za­vze­ma­jo za ne­kaj, pro­ti če­mur tež­ko naj­de­te moč­no po­zi­ci­jo, jih na­re­di pri­vlač­ne. Te­ža­va je le ta, da je Šar­če­va li­sta svo­jo ne­do­re­če­no iden­ti­te­to raz­ga­li­la raz­me­ro­ma hi­tro pred vo­li­tva­mi. Prej­šnja ' no­va' obra­za, Ce­rar in Jan­ko­vić, sta se po­ja­vi­la tik pred vo­li­tva­mi, za­to je nju­na ne­do­re­če­nost mor­da de­lo­va­la bolj na­rav­no."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.