Po­li­ti­kan­ti ban­ki ve­že­jo no­ge

Vecer - - V ŽARIŠČU -

NLB je ban­ka v 100-od­sto­tni la­sti dr­ža­ve, je skle­nil po­ro­ča­nje o de­lu NLB njen pr­vi mož Blaž Bro­dnjak. "Kot starš treh otrok pa si ne znam pred­sta­vlja­ti, da bi jav­no bla­til svo­je­ga otro­ka, ta­ko kot to poč­ne­mo mi. Gre za po­li­tič­no po­li­ti­kan­stvo - pa tu­di ta­ke in dru­gač­ne me­dij­ske vzvo­de. Ta hi­ša je v la­sti slo­ven­skih dav­ko­pla­če­val­cev. V jav­no­sti pa se po­ja­vlja kot ud­ba­ški ban­ko­mat, edi­no, kar je sis­tem­ske­ga v tej hi­ši, je ko­rup­ci­ja, pral­ni­ca de­nar­ja, ta hi­ša po­slu­je ne­za­ko­ni­to, vod­stvo je pov­zro­či­lo pro­blem, ki je star 24 let in po­dob­no," tr­di Bro­dnjak. Ker jim to ve­no­mer ser­vi­ra­jo, je to za ban­ko iz­ra­zi­to stre­sno. Vpli­va na jav­no mne­nje, na ugled in­sti­tu­ci­je, na za­u­pa­nje strank in na ta na­čin "na­ši la­stni­ki, kdor­ko­li že so za­sto­pni­ki teh la­stni­kov, vpli­va­jo na vre­dnost te in­sti­tu­ci­je in na njen ugled in za­u­pa­nje na­ših strank. S tem sa­mi se­bi pov­zro­ča­mo ne­po­sre­dno ško­do in v kon­ku­renč­nem bo­ju ban­ki za­ve­že­mo no­ge, kar se mi zdi za star­ša iz­ra­zi­to ne­od­go­vor­no".

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.