Dr­ža­va naj NLB do­da­tno za­šči­ti

Ze­lo do­bro so pri­pra­vlje­ni na pri­va­ti­za­ci­jo, tr­di pr­vi mož NLB. Tri­krat viš­ji do­bi­ček kot la­ni bi pro­ra­ču­nu pri­ne­sel re­kor­dne di­vi­den­de, a le, če bo so­gla­ša­la ECB

Vecer - - V ŽARIŠČU - Jel­ka Zu­pa­nič

Pri­va­ti­za­ci­jo NLB bi lah­ko za­klju­či­li v šti­rih me­se­cih, le­tos pa bo do­bič­ka manj kot la­ni

La­ni je ime­la Sku­pi­na NLB 225 mi­li­jo­nov evrov či­ste­ga do­bič­ka, na­ša naj­ve­čja ban­ka ga je sa­ma ustva­ri­la 189 mi­li­jo­nov evrov. In bi ga lah­ko v ce­lo­ti na­me­ni­la za iz­pla­či­lo di­vi­dend. Le­tos bi lah­ko ta­ko iz­pla­ča­la pro­ra­ču­nu re­kor­dne di­vi­den­de. To­da za­ra­di ne­za­šči­te­no­sti pred hr­va­ški­mi so­di­šči mo­ra pred ka­kr­šnim­ko­li iz­pla­či­lom di­vi­dend do­bi­ti vna­prej­šnje so­glas­je Evrop­ske cen­tral­ne ban­ke (ECB). Za­to bo­do v me­se­cu dni ar­gu­men­ti­ra­li pre­dlog za ta­kšno iz­pla­či­lo v iz­re­dnem ka­pi­tal­skem na­čr­tu, pri­do­bi­li mne­nje re­vi­zor­ja, ko­li­ko ča­sa bo­do na­to ča­ka­li na od­go­vor ECB, pa pred­se­dnik upra­ve NLB Blaž Bro­dnjak ni znal pre­so­di­ti. "Te­o­re­tič­no to lah­ko tra­ja še ne­kaj me­se­cev ali več," je de­jal.

Po­sle­di­ce ne­pri­va­ti­za­ci­je NLB za sku­pi­no bo­le­če

Več kot pre­pri­čan je bil, da bi NLB do­se­gla še bolj­še re­zul­ta­te, če bi jo za­šči­ti­li pred raz­sod­ba­mi hr­va­ških so­dišč, te­mu pa bi sle­di­la pri­va­ti­za­ci­ja ban­ke ter od­pra­va ome­ji­tev, ki ji jih zdaj na­re­ku­je­jo (po le­ta 2013 pre­je­ti dr­žav­ni po­mo­či) da­ne za­ve­ze Evrop­ski ko­mi­si­ji (EK).

Če bi, ta­ko kot je bi­lo pred­vi­de­no, s pri­va­ti­za­ci­jo od­pa­dle za­ve­ze EK, bi lah­ko la­stni­kom ban­čna sku­pi­na po­nu­di­la še več. Po­sle­di­ce ne­pri­va­ti­za­ci­je NLB so na­mreč za sku­pi­no pre­cej bo­le­če. "Tr­di­mo, da je NLB iz­pol­ni­la vse za­ve­ze, ki so ji bi­le na­lo­že­ne," je de­jal Bro­dnjak. In do­dal: "Za­to bi pri­ča­ko­va­li, da ni več po­slov­ne upra­vi­če­no­sti, da te za­ve­ze še ve­lja­jo, to­da EK se je po­sta­vi­la na dru­gač­no sta­li­šče in tr­di, da do­kler pri­va­ti­za­ci­ja ne bo iz­ve­de­na, vse te za­ve­ze še ve­lja­jo."

Skr­bi jih, da bi lah­ko z dalj­šim od­la­ša­njem s pri­va­ti­za­ci­jo za NLB ob­ve­lja­le še do­da­tne za­ve­ze. "Ta hip jih še ne po­znam," je re­kel Bro­dnjak, če bi ob­ve­lja­le la­ni pred­vi­de­ne sank­ci­je, "pa si mi te­ga, da bi od­pro­da­ja­li sku­pi­no, ki nam pri­na­ša ta­ko po­memb­ne učin­ke in po­me­ni tu­di za na­še go­spo­dar­stvo in slo­ven­ske re­gi-

onal­ne in­te­re­se iz­je­mno po­memb­no ba­zo, sploh ne zna­mo pred­sta­vlja­ti". Iz me­di­jev iz­ve­do, je tr­dil, kaj še bi lah­ko žr­tvo­va­li, po­tem ko so med dru­gim že za­pr­li 50 po­slo­val­nic od nek­da­njih 158, za­to "bi se nam zde­lo vse, kar bi bi­lo do­da­tno, ne­u­pra­vi­če­no in ško­dlji­vo za in­te­re­se ban­ke in za slo­ven­ske dav­ko­pla­če­val­ce". Od­lo­či­tev, kdaj bi lah­ko pri­šlo do pri­va­ti­za­ci­je, ni v nji­ho­vih ro­kah, vo­li­tve se hi­tro bli­ža­jo. Ali je re­al­no pri­ča­ko­va­ti, da bo skle­njen spo­ra­zum z EK do 3. ju­ni­ja, Bro­dnjak ne ve, že­li­jo si hi­tre­ga od­go­vo­ra.

Za­šči­ti­li so upra­vo, ban­ke pa ne

Po­tem ko je NLB pre­je­la že tre­tjo prav­no­moč­no tož­bo hr­va­ške­ga so­di­šča, tež­ko 25 mi­li­jo­nov evrov - sku­paj bi lah­ko tož­be­ni zah­tev­ki zna­ša­li 430 mi­li­jo­nov evrov - po Bro­dnja­ku zdaj "ča­ka­jo, kaj se bo zgo­di­lo". Upra­va NLB bo spo­što­va­la skup­ščin­ski sklep in te in mo­re­bi­tnih na­sle­dnjih ne­ga­tiv­no raz­so­je­nih tožb ne bo pla­ča­la na dan pla­či­la. "Vsi pa se mo­ra­mo za­ve­da­ti, da to ne re­šu­je pro­ble­ma," je opo­zo­ril. Če bo pri­šlo do iz­ter­ja­ve ve­čjih zne­skov čez ne­kaj me­se­cev, bo na­sta­la raz­li­ka v za­mu­dnih obre­stih in ban­ki s tem ma­te­ri­al­na ško­da.

"Kdo bo od­go­vo­ren za­njo? Upra­va bo raz­bre­me­nje­na te ško­de, ban­ki pa bo ško­da na­sta­la. V teh raz­pra­vah o za­šči­ti z ustav­nim za-

ko­nom po­gre­šam vse­bi­no. Pre­po­ved pla­či­la prav­no­moč­ne sod­be v EU ni za­šči­ta ban­ke. To je sa­mo na­log ban­ki, da je ne sme spo­što­va­ti, ban­ka pa ni od­ško­do­va­na," je po­ja­snje­val Bro­dnjak. Ko je bi­lo en­krat ban­ki za­se­že­no pre­mo­že­nje, je do­dal, se mo­ra­jo vsi "po­li­ti­kan­ti za­ve­da­ti", da je ti­sti, ki ni pla­čal, za za­mu­dne obre­sti od­ško­dnin­sko od­go­vo­ren. "Kdo bo pre­vzel od­go­vor­nost? Na či­ga­vi TRR se lah­ko ban­ka use­de?" je spra­še­val in tr­dil, da so ban­ko pu­sti­li na su­hem. Zanj ni vpra­ša­nje, ali bo­do obrav­na­va­li te sta­re de­vi­zne vlo­ge ali ne, am­pak, ali se z EK is­kre­no po­go­var­ja­jo o pri­va­ti­za­ci­ji NLB ali ne. Če pri­va­ti­za­ci­ja bo, je na­mreč raz­pra­va o tem, ali ban­ko za­šči­ti­ti ali ne, zgolj aka­dem­ska, saj bo po Bro­dnja­ku v pri­me­ru, da "ban­ka ne bo za­šči­te­na, ku­pni­na za­njo zni­ža­na za ce­lo­ten zne­sek, s tem pa bo slo­ven­ski na­rod pla­čal ce­lo­tnih 430 mi­li­jo­nov evrov".

Re­ši­tev je za Bro­dnja­ka še zme­raj dr­žav­no jam­stvo, ka­kr­šne­ga je pred sla­bim le­tom pre­dla­ga­lo fi­nanč­no mi­ni­str­stvo, ven­dar ga vla­da ni spre­je­la, ali drug in­stru­ment, ki bi omo­go­čil po­pla­či­lo ško­de in do­se­ga­nje naj­viš­je mo­go­če ku­pni­ne za NLB.

Fo­to: Ro­bert BALEN

"V tej dr­ža­vi sko­raj ni sla­be no­vi­ce, ne da na­ša za­sta­va zra­ven ma­ha," pra­vi šef NLB Blaž Bro­dnjak.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.