Pre­klet­stvo vo­lil­ne­ga sis­te­ma

Vecer - - V ŽARIŠČU -

De­jan Ste­in­buch, ure­dnik Por­ta­la plus: "Za pri­ho­dnost Slo­ve­ni­je bi bi­la se­ve­da ključ­na moč­na vla­da z re­la­tiv­no li­be­ral­ni­ma mi­ni­stro­ma za fi­nan­ce in go­spo­dar­stvo. Teh ka­drov Ša­rec še ni po­ka­zal, SD jih iz pov­sem ide­o­lo­ških ra­zlo­gov no­če ime­ti, SDS pa ima pro­blem za­ra­di svo­je­ga še­fa, ki sti­gma­ti­zi­ra ce­lo­tno stran­ko. Če bo­do raz­li­ke majh­ne, se bo­do­ča ko­a­li­ci­ja lah­ko se­sta­vlja ce­lo po­le­tje, kar po­me­ni, da bo­mo no­vo vla­do do­bi­li še­le je­se­ni, ne­ver­je­tne­je ok­to­bra. Do­kler ne bo­mo uza­ko­ni­li vo­lil­ne­ga sis­te­ma, ki bo dvi­gnil par­la­men­tar­ni prag na naj­manj šest od­stot­kov, bo­do pač ob­so­je­ni na ži­vo­tar­je­nje z majh­ni­mi, iz­si­lje­val­ski­mi ko­a­li­cij­ski­mi stran­ka­mi, ki so de fac­to ovi­ra za ka­kr­šno ko­li re­sno re­for­mo. Ob­sto­je­či vo­lil­ni sis­tem je pre­klet­stvo slo­ven­ske po­li­ti­ke."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.