Za usta­no­vi­tev šta­jer­ske po­kra­ji­ne

Vecer - - V ŽARIŠČU - (ise)

Li­di­ja Div­jak Mir­nik, ma­ri­bor­ska me­stna sve­tni­ca in di­rek­to­ri­ca Štu­dent­skih do­mov Ma­ri­bor, si­cer ma­ri­bor­ske Li­ste za pra­vič­nost in ra­zvoj (LPR), je vče­raj tu­di ura­dno na­po­ve­da­la po­slan­sko kan­di­da­tu­ro na Li­sti Mar­ja­na Šar­ca. Še na­prej osta­ja čla­ni­ca LPR, saj vklju­či­tev v Šar­če­vo stran­ko ni bi­la po­goj za kan­di­da­tu­ro. "Med osnov­ni­mi pro­gram­ski­mi iz­ho­di­šči bo­sta tu­di usta­no­vi­tev šta­jer­ske po­kra­ji­ne in de­cen­tra­li­za­ci­ja. Pri tem bi bi­lo pri­po­ro­člji­vo, če bi Ma­ri­bor do­bil sa­mo­stoj­no pi­sar­no za ne­po­sre­dno čr­pa­nje evrop­skih sred­stev," je de­ja­la Div­ja­ko­va. Le­ta 2013 je kan­di­di­ra­la za žu­pa­njo Ma­ri­bo­ra in med enaj­sti­mi kan­di­da­ti osvo­ji­la sed­mo me­sto. Pre­je­la je 445 gla­sov ozi­ro­ma 1,51 od­stot­ka vseh od­da­nih gla­sov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.