Tri stva­ri

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Mi­ro Ce­rar, pred­se­dnik vla­de v od­sto­pu, v Dnev­ni­ku o treh naj­ve­čjih po­ra­zih nje­go­ve vla­de: "Za­ne­slji­vo sem raz­o­ča­ran, ker nam ni uspe­lo v ce­lo­ti iz­pe­lja­ti zdra­vstve­ne re­for­me, pred­vsem pa, ker nam ni uspe­lo bolj skraj­ša­ti ča­kal­nih vrst. V zdra­vstvu smo po­de­do­va­li obi­li­co pro­ble­mov, a kljub te­mu smo na­re­di­li tu­di ve­li­ko pre­mi­kov - na pri­mer sku­pni jav­ni raz­pi­si, pre­pre­če­va­nje ko­rup­tiv­nih praks, e-na­po­tni­ce in re­cep­ti, vzpo­sta­vi­tev ši­ro­ke mre­že re­fe­renč­nih am­bu­lant, do­kon­ča­nje iz­gra­dnje enaj­stih ur­gen­tnih cen­trov, he­li­kop­ter­ska po­moč za vzho­dno Slo­ve­ni­jo, po­so­da­blja­nje upra­vlja­nja in ta­ko na­prej. To­da lah­ko bi pri­šli še dlje.

Mo­ja ve­li­ka fru­stra­ci­ja je afe­ra v zve­zi z ar­bi­tra­žo. Bil sem raz­o­ča­ran, da se je zu­na­nje­mu mi­ni­str­stvu to lah­ko zgo­di­lo v po­ve­za­vi z na­šim ar­bi­trom, in moč­no smo si pri­za­de­va­li, da ta afe­ra ni bi­stve­no učin­ko­va­la na konč­ni re­zul­tat ar­bi­tra­že. Je pa se­ve­da vpli­va­la na ce­lo­tno do­ga­ja­nje v zve­zi s tem in na bi­la­te­ral­ne od­no­se.

Tre­tja stvar ... Ali mo­ram res na­ve­sti tri stva­ri?"

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.