Izra­el­ci sla­vi­jo, Pa­le­stin­ce ubi­ja­jo

Kr­va­vi vr­hu­nec šest­te­den­skih pa­le­stin­skih pro­te­stov so­vpa­da z vče­raj­šnjim od­pr­tjem ame­ri­ške di­plo­mat­ske mi­si­je v Je­ru­za­le­mu

Vecer - - FRONT PAGE - Na krat­ko

VGa­zi i n na Za­ho­dnem bre­gu se je vče­raj zbra­lo na ti­so­če pa­le­stin­skih pro­te­stni­kov. Za­klju­ček šest­te­den­skih pro­te­stov pred da­na­šnjim dne­vom na­kbe ali pa­le­stin­ske ka­ta­stro­fe je so­vpa­del z vče­raj­šnjim od­pr­tjem ame­ri­ške mi­si­je v Je­ru­za­le­mu. To je pr­vi ko­rak pre­sta­vi­tve ame­ri­ške am­ba­sa­de iz Tel Avi­va, s či­mer se po mne­nju ve­či­ne sve­ta iz­ni­ču­je­jo de­se­tle­tja na­po­rov med­na­ro­dne po­li­ti­ke za mir na Bli­žnjem vzho­du in kr­ši med­na­ro­dno pra­vo.

So­dob­ni Go­ljat pro­ti Da­vi­du

Na mno­žič­nih pro­te­stih v Ga­zi je bi­lo vče­raj do ve­če­ra ubi­tih več kot 50 pa­le­stin­skih pro­te­stni­kov, vsaj 2400 je ra­nje­nih. Vče­raj­šnji dan je bil naj­bolj kr­vav po voj­ni v Ga­zi le­ta 2014. Izra­el­ska voj­ska je po­nov­no upo­ra­bi­la pra­ve na­bo­je in sol­zi­vec pro­ti de­set­ti­so­čim, ki so se zbra­li ob me­ji. Že­lja pro­te­stni­kov naj bi bi­la preč­ka­ti me­jo in s tem pre­bi­ti več kot de­se­tle­tje tra­ja­jo­če oble­ga­nje Izra­e­la, ki je sre­do­zem­sko pa­le­stin­sko ob­mo­čje spre­me­ni­lo v "naj­ve­čji za­por na pro­stem". De­mon­stra­ci­je Pa­le­stin­cev so bi­le vče­raj tu­di na Za­ho­dnem bre­gu. V He­bro­nu in Ra­ma­li so pro­te­sti­ra­li pred­vsem pro­ti pre­sta­vi­tvi ame­ri­ške am­ba­sa­de iz Tel Avi­va v Je­ru­za­lem. Vz­ho­dni Je­ru­za­lem je pod oku­pa­ci­jo Izra­e­la od le­ta 1967 in je ve­ljal med mi­rov­ni­mi po­ga­ja­nji za pri­ho­dnjo pre­stol­ni­co Pa­le­sti­ne.

Na­si­lje izra­el­ske voj­ske in upo­ra­bo pre­ko­mer­ne si­le so ob­so­di­li v or­ga­ni­za­ci­ji Amne­sty In­ter­na­ti­o­nal. Opo­zo­ri­li so, da bol­ni­šni­ce v Ga­zi, ki so že ta­ko na ro­bu zmo­glji­vo­sti, ne bo­do mo­gle za­go­to­vi­ti oskr­be za to­li­ko ra­nje­nih. Phi­lip Luther, re­gi­o­nal­ni di­rek­tor or­ga­ni­za­ci­je na Bli­žnjem vzho­du in v se­ver­ni Afri­ki, je de­jal, da so smr­ti pa­le­stin­skih pro­te­stni­kov "še en gro­zljiv pri­mer" rav­na­nja izra­el­ske voj­ske. "Gre za kr­ši­tev med­na­ro­dnih stan­dar­dov in v ne­ka­te­rih pri­me­rih se zdi, da so bi­le usmr­ti­tve na­mer­ne, kar pred­sta­vlja voj­ni zlo­čin." Po­ro­či­la o ubi­tih go­vo­ri­jo o ostro­strel­skih stre­lih v pr­si in gla­ve pro­te­stni­kov. "Pred manj kot me­se­cem dni smo po­zva­li med­na­ro­dno sku­pnost, naj usta­vi do­ba­vo orož­ja in vo­ja­ške opre­me Izra­e­lu. Na­ra­šča­jo­če šte­vi­lo mr­tvih sa­mo še po­u­dar­ja nuj­nost em­bar­ga na tr­go­vi­no z orož­jem," je po­no­vil po­ziv Luther.

V pet­ko­vih te­den­skih pro­te­stih pod ime­nom Po­hod vr­ni­tve, ki tra­ja­jo od kon­ca apri­la, je bi­lo do kon­ca prej­šnje­ga te­dna ubi­tih vsaj 50 Pa­le­stink in Pa­le­stin­cev. V so­bo­to je po­škod­bam pod­le­gel tu­di 15-le­tni Ja­mal Afa­nah, ki je bil ra­njen v pe­tek. S pro­te­sti so že­le­li spo­mni­ti na pra­vi­co pa­le­stin­skih be­gun­cev do vr­ni­tve. Le­ta 1948 je bi­lo oko­li 700.000 Pa­le­stink in Pa­le­stin­cev iz­gna­nih in pre­gna­nih s svo­jih do­mov, ne­ka­te­ri so pre­be­gni­li tu­di v Ga­zo, kjer da­nes pred­sta­vlja­jo oko­li 70 od­stot­kov vseh pre­bi­val­cev Ga­ze.

Dvo­mlji­vi Trum­pov po­gum

"Pred 70 le­ti je Da­vid Ben Gu­ri­on ozna­nil ne­od­vi­snost Izra­e­la. 70 let ka­sne­je so ZDA konč­no na­re­di­le na­sle­dnji ko­rak," je na slo­ve­sno­sti ob od­pr­tju ame­ri­ške mi­si­je v Je­ru­za­le­mu vče­raj de­jal ame­ri­ški ve­le­po­sla­nik v Izra­e­lu Da­vid Fri­ed­man. Fri­ed­man je do­dal, da se je tre­ba za ta zgo­do­vin­ski tre­nu­tek za­hva­li­ti "po­gu­mu ene ose­be" - ame­ri­ške­ga pred­se­dni­ka Do­nal­da Trum­pa, ki je zbra­ne na­go­vo­ril v vi­de­o­po­sla­ni­ci. Trump je že prej v tvi­tu se­li­tev ve­le­po­sla­ni­štva ozna­čil kot "ve­lik dan za Izra­el". Tu­di izra­el­ski pre­mi­er Be­nja­min Ne­ta­nja­hu je spo­ro­čil, da je to zgo­do­vin­ski tre­nu­tek. Da bi za­zna­mo­va­la pre­sta­vi­tev ame­ri­ške am­ba­sa­de, sta že v ne­de­ljo v Je­ru­za­lem pri­šla Ivan­ka Trump in njen mož Ja­red Ku­sh­ner, ki sta oba za­po­sle­na kot sve­to­val­ca v Be­li hi­ši. S sim­bol­no pre­sta­vi­tvi­jo am­ba­sa­de so Ame­ri­ča­ni po­hi­te­li, da bi so­vpa­dla s pra­zno­va­nji ob 70. oble­tni­ci usta­no­vi­tve Izra­e­la.

Se­li­tvi ve­le­po­sla­ni­štva na­spro­tu­je Evrop­ska uni­ja, Pa­le­stin­ci pa ra­zu­me­jo Trum­po­vo po­te­zo iz za­čet­ka lan­ske­ga de­cem­bra kot do­kon­čen do­kaz o ame­ri­ški pri­stran­sko­sti in bra­nje­nju na­čr­tov Izra­e­la, če­tu­di ta kr­ši med­na­ro­dno pra­vo in se mo­ra vse po­go­ste­je bra­ni­ti ob­tožb, da z oku­pa­ci­jo in vzpo­re­dnim sis­te­mom pra­vic za Pa­le­stin­ke in Pa­le­stin­ce de­jan­sko iz­va­ja apartheid. Slo­ven­sko mi­ni­str­stvo za zu­na­nje za­de­ve je vče­raj spo­ro­či­lo, da je "za­skr­blje­no za­ra­di sto­pnje­va­nja na­pe­to­sti in vse ve­čje­ga šte­vi­la žr­tev na me­ji z Ga­zo".

Vče­raj­šnji dan je bil naj­bolj kr­vav za Pa­le­stin­ce po voj­ni v Ga­zi le­ta 2014

Fo­to: REUTERS

Ivan­ka Trump in ame­ri­ški za­kla­dni­ški mi­ni­ster Ste­ven Mnu­chin ob plo­šči no­ve­ga na­slo­va ame­ri­ške amab­sa­de v Je­ru­za­le­mu

Fo­to: EPA

Pa­le­stin­ski pro­te­stni­ki ob me­ji z Izra­e­lom v Ga­zi sku­ša­jo s pri­zo­ri­šča stre­lja­nja od­vle­či ra­nje­ne­ga ko­le­ga.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.