Za od­loč­nej­ši ko­ro­ški glas

Na Ko­ro­škem je Ve­čer pri­pra­vil pr­vo pred­vo­lil­no raz­pra­vo s kan­di­da­ti za po­slan­ce v tam­kaj­šnji re­gi­ji

Vecer - - FRONT PAGE - "Mo­go­če je, iz­ra­čun je" Par­la­men­tar­ne vo­li­tve 2018 Po­sku­sno bi ga uve­dli za mla­de

Na pr­vo pred­vo­lil­no so­o­če­nje kan­di­da­tov za po­slan­ce Ča­sni­ka Ve­čer smo v Ko­ro­ški mla­din­ski kul­tur­ni cen­ter Kom­pleks na Rav­nah po­va­bi­li kan­di­da­te sed­mih strank, ki jim jav­no­mnenj­ske an­ke­te ka­že­jo, da bo­do pre­bi­le par­la­men­tar­ni prag: Ale­ša Lo­gar­ja ( SDS), Ada­ma Ven­gu­šta (LMŠ), Ja­ni­ja Pre­dni­ka (SD), Da­ni­la An­to­na Ran­ca (SMC), Moj­co Er­ja­vec (NSi), Mi­la­na Mrđe­no­vića (Le­vi­ca) in Šte­fa­na Skit­ka (De­sus). Med ključ­ni­mi te­ma­mi is­kri­ve raz­pra­ve so bi­le sa­na­ci­ja s tež­ki­mi ko­vi­na­mi obre­me­nje­ne Zgor­nje Me­ži­ške do­li­ne, zdra­vstvo, obre­me­ni­tve de­la­vskih plač in skrb za sta­rej­še, go­vo­ra pa je bi­lo tu­di o oseb­nih stro­ških pred­vo­lil­ne kam­pa­nje.

V pr­vem sklo­pu pred­vo­lil­nih te­mat­skih pri­spev­kov pa smo po­li­tič­ne stran­ke vpra­ša­li za mne­nje o uni­ver­zal­nem te­melj­nem do­hod­ku (UTD) in uni­ver­zal­nem otro­škem do­dat­ku. UTD je zne­sek, ki bi ga dr­ža­va vsa­ke­mu dr­ža­vlja­nu me­seč­no in brez­po­goj­no pla­če­va­la do kon­ca ži­vlje­nja. Od­go­vo­ri so se­ve­da raz­lič­ni, so pa tej ide­ji iz­ra­zi­te­je ne­na­klo­nje­ne de­sno usmer­je­ne stran­ke.

Uni­ver­zal­ni te­melj­ni do­ho­dek (UTD) je zne­sek, ki bi ga dr­ža­va vsa­ke­mu dr­ža­vlja­nu me­seč­no in brez­po­goj­no pla­če­va­la do kon­ca ži­vlje­nja. V de­ba­to o tem se je pred osmi­mi le­ti vklju­či­la tu­di so­ci­o­lo­gi­nja dr. Va­le­ri­ja Ko­ro­šec in do zdaj pri­pra­vi­la edi­ni re­sni iz­ra­čun ter ta­ko sku­ša­la na­pi­sa­ti al­ter­na­tiv­ni pro­gram re­for­me so­ci­al­ne dr­ža­ve.

"Ne po­tre­bu­je­mo no­ve­ga de­nar­ja, am­pak sa­mo vse na­še so­ci­al­ne pro­gra­me mo­ra­mo na­re­di­ti uni­ver­zal­ne! Če ima­mo otro­ški do­da­tek za 70 od­stot­kov otrok, ga na­re­di­mo še za do­da­tnih 30. To je že uve­lja­vlje­no na Ir­skem, Ni­zo­zem­skem in v skan­di­na­vskih dr­ža­vah. Zna­čil­nost viš­je­ga stan­dar­da so­ci­al­ne­ga sis­te­ma je prav uni­ver­zal­nost! Za­kaj bi sub­ven­ci­o­ni­ra­ne obro­ke in sta­no­va­nja do­bi­va­li sa­mo štu­den­ti, za­kaj ne vsi mla­di? Za­kaj ne bi mi­ni­mal­ne po­koj­ni­ne pre­je­ma­li vsi sta­ri? Na­pač­no se do­mne­va, da ima­jo vsi nad 65 let po­koj­ni­no. Ni­ma­jo! Dr­žav­no po­koj­ni­no smo uki­ni­li, ima­mo sa­mo sis­tem so­ci­al­ne var­no­sti, de­nar­no so­ci­al­no po­moč, za ka­te­ro so bi­li v za­dnjem ča­su do­da­tno po­o­stre­ni kri­te­ri­ji," po­ja­snju­je Ko­ro­šče­va. Iz­ra­ču­na­la je, da bi vsak dr­ža­vljan v Slo­ve­ni­ji lah­ko do­bil 300 evrov na me­sec. Nje­ni iz­ra­ču­ni so do­bi­li po­tr­di­tev tu­di v Or­ga­ni­za­ci­ji za go­spo­dar­sko so­de­lo­va­nje in ra­zvoj (OECD), kjer so ugo­to­vi­li, da lah­ko vsa­ka dr­ža­va uve­de uni­ver­zal­ni te­melj­ni do­ho­dek v vi­ši­ni nje­ne tre­nu­tne de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či za sam­sko ose­bo. To­rej se ni tre­ba več za­ple­ta­ti s po­ja­sni­li, od kod vze­ti de­nar – mo­go­če je, iz­ra­čun je. Ne sme­mo se to­rej več spra­še­va­ti, ali bo­mo UTD uve­dli, am­pak ka­ko, me­ni.

Post­mo­der­ne druž­be si brez UTD ne pred­sta­vlja. Če ga ne bo­mo uve­dli, se lah­ko po­slo­vi­mo od mir­ne, pri­ja­zne pri­ho­dno­sti - in se zač­ne­mo pri­pra­vlja­ti na po­sta­po­ka­lip­tič­no gro­zljiv­ko: na po­manj­ka­nje in rev­ne, pro­da­ja­nje otrok, su­ženj­stvo – na vse, kar vi­di­mo v dru­gih post­ko­lo­ni­al­nih in ko­lo­ni­al­nih dr­ža­vah, sva­ri­jo v Sek­ci­ji za pro­mo­ci­jo UTD.

Par­la­men­tar­ni od­bor za so­ci­a­lo je la­ni ju­ni­ja s skle­pom na­lo­žil vla­di, da pri­pra­vi po­nov­ni iz­ra­čun o mo­žno­sti uved­be UTD do de­cem­bra, kar se si­cer ni zgo­di­lo, ven­dar so to pod­pr­le vse par­la­men­tar­ne stran­ke ra­zen SDS in NSi. Tu­di za­to je zdaj prav za­ni­mi­vo opa­zo­va­ti pred­vo­lil­ne de­ba­te in pro­gra­me po­li­tič­nih strank. Pov­pra­ša­li smo jih, ali bi bi­la uved­ba UTD-ja bolj­ša re­ši­tev kot se­da­nji sis­tem so­ci­al­nih trans­fer­jev.

V Stran­ki An­dre­ja Ču­ša in Ze­le­nih Slo­ve­ni­je pra­vi­jo, da je sis­tem so­ci­al­nih po­mo­či v Slo­ve­ni­ji pre­za­ple­ten in bi ga z UTD lah­ko po­e­no­sta­vi­li. Če bi že­le­li, da bi zna­šal 300 evrov na me­sec, pa bi po­tre­bo­va­li se­dem mi­li­jard evrov, so iz­ra­ču­na­li. V De­su­su so pre­pri­ča­ni, da v tem tre­nut­ku UTD še ne bi bil bolj­ša re­ši­tev. Pri­šlo bi do no­vih ne­pra­vič­no­sti, po­u­dar­ja­jo, saj bi po nji­ho­vih iz­ra­ču­nih lju­dje na so­ci­al­nem ro­bu do­bi­li manj, kot do­bi­jo zdaj. Dol­go­roč­no pa se jim zdi to pra­va mo­žnost tu­di za Slo­ve­ni­jo.

Da bi ta­kšna od­lo­či­tev zah­te­va­la naj­prej ce­lo­vi­to ana­li­zo, so opo­zo­ri­li v Do­bri dr­ža­vi in do­da­li, da se si­cer ze­lo re­sno 'po­i­gra­va­jo' z njo. V Le­vi­ci bi uved­bo UTD pod­pr­li le po­goj­no, če ne bi bil na­do­me­sti­lo za brez­plač­no zdra­vstve­no var­stvo, iz­o­bra­že­va­nje ter dru­ge jav­ne sto­ri­tve - in če bi lah­ko pre­je­mnik UTD za­vr­nil za­po­sli­tev. Kar ne­kaj strank pa ima v pro­gra­mu tu­di po­sku­sni pro­jekt uved­be UTD.

V Stran­ki Alen­ke Bra­tu­šek oce­nju­je­jo, da je UTD si­cer po­ve­zan z ve­čjo svo­bo­do in var­no­stjo lju­di, po­sku­sno pa ga bo­do uve­dli za mla­de od 18. do 25 le­ta, si­cer pa bi z UTD se­da­nji so­ci­al­ni sis­tem na­do­me­sti­li še­le po po­drob­nej­ših iz­ra­ču­nih in ana­li­zah mo­žnih po­sle­dic. Da je uved­ba UTD lah­ko ena od re­ši­tev, me­ni­jo tu­di v SMC, v svo­jem pro­gra­mu za pri­ho­dnji man­dat za­to pre­dla­ga­mo pi­lot­ski pro­jekt o uved­bi uni­ver­zal­ne­ga te­melj­ne­ga do­hod­ka kot od­go­vor na pri­ha­ja­jo­če iz­zi­ve di­gi­ta­li­za­ci­je in sta­ra­nja pre­bi­val­stva. Te­me­lji­tej­ših ana­liz bi se lo­ti­li tu­di v SD, kjer po­u­dar­ja­jo, da mo­ra bi­ti UTD nad­gra­dnja sis­te­ma do­se­že­ne rav­ni so­ci­al­ne dr­ža­ve in jav­nih sto­ri­tev - ne pa nje­no na­do­me­sti­lo.

V LMŠ bi pod­pr­li pi­lo­tni pro­jekt za uved­bo UTD, si­cer pa me­ni­jo, da bi se o tem mo­ra­li iz­re­či lju­dje na re­fe­ren­du­mu. V NSi, Zdru­že­ni de­sni­ci in SDS v uved­bi UTD ne vi­di­jo pred­no­sti. Sle­dnji ce­lo me­ni­jo, da je nje­go­va uve­lja­vi­tev po­pol­no­ma ne­vzdr­žna in v Slo­ve­ni­ji ni­ma no­be­ne mo­žno­sti. Ne­na­klo­nje­ni so mu tu­di v SLS. V ča­su, ko ima­mo is­to­ča­sno še ve­li­ko brez­po­sel­nih in na dru­gi stra­ni šte­vil­na od­pr­ta de­lov­na me­sta, bi bi­la uved­ba UTD po nji­ho­vem ško­dlji­va za jav­ne fi­nan­ce in go­spo­dar­stvo. V SNS pa vi­di­jo pred­nost uved­be UTD le v tem, da bi zmanj­ša­li šte­vi­lo ura­dni­kov, ki zdaj od­lo­ča­jo o pod­po­ri lju­dem.

Vsak dr­ža­vljan v Slo­ve­ni­ji bi lah­ko do­bil 300 evrov na me­sec

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Uni­ver­zal­ni te­melj­ni do­ho­dek bi pri­pa­del vsem - ne gle­de na sta­rost in do­hod­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.