Štu­dent­ski spor tra­ja že osem let

Štu­den­ti ma­ri­bor­ske Al­me Ma­ter Euro­pa­ee si že osem let pri­za­de­va­jo za pri­klju­či­tev Štu­dent­ski or­ga­ni­za­ci­ji Slo­ve­ni­je, a jih tam za­vra­ča­jo. Je spor po­sle­di­ca po­li­tič­nih am­bi­cij lju­bljan­skih štu­den­tov?

Vecer - - FRONT PAGE - Več po­slan­cev, več de­nar­ja Pred­se­dnik ko­mi­si­je očit­ke za­ni­ka Iz­vir­ni greh

Štu­den­ti ma­ri­bor­ske Al­me Ma­ter Euro­pa­ee si že osem let pri­za­de­va­jo za pri­klju­či­tev k Štu­dent­ski or­ga­ni­za­ci­ji Slo­ve­ni­je, a jih tam za­vra­ča­jo.

Osmo le­to že tra­ja pri­za­de­va­nje štu­den­tov ma­ri­bor­ske­ga vi­so­ko­šol­ske­ga za­vo­da Al­ma Ma­ter Euro­pa­ea ( AMEU) - ECM, ki bi že­le­li s svo­jo Štu­dent­sko or­ga­ni­za­ci­jo AMEU - ECM po­sta­ti del Štu­dent­ske or­ga­ni­za­ci­je Slo­ve­ni­je (ŠOS), a je ta nji­ho­vo po­bu­do, po­tem ko je dol­go sploh ni že­le­la obrav­na­va­ti, za­vr­gla. Brez ar­gu­men­ta­ci­je, kaj v po­bu­di ne ustre­za po­go­jem pra­vil­ni­ka o usta­na­vlja­nju no­vih or­ga­ni­za­cij­skih oblik. Pred­sed­stvo ŠOS se od de­la nad­zor­ne ko­mi­si­je ŠOS, ki je za­vr­gla po­bu­do štu­den­tov ma­ri­bor­ske usta­no­ve, ogra­ju­je, češ da gre za av­to­no­mni or­gan, ne se­da­nji ne bi­vši pred­se­dnik nad­zor­ne ko­mi­si­je pa za­de­ve ne ko­men­ti­ra­ta. So pa ma­ri­bor­ske štu­den­te pred krat­kim obi­ska­li kri­mi­na­li­sti, ano­ni­mna pri­ja­va jih bre­me­ni po­na­re­ja­nja pod­pi­sov. Kdo sto­ji za pri­ja­vo, je ne­mo­go­če re­či, po­zna­val­ci raz­mer pa pra­vi­jo, da je v ozad­ju kupč­ka­nje s po­slan­ski­mi me­sti v štu­dent­skem zbo­ru ŠOU v Lju­blja­ni ...

Če­prav je ŠOS v pra­vil­ni­ku o usta­na­vlja­nju no­vih or­ga­ni­za­cij­skih oblik, ta­ko Alen Pa­vlec, do de­cem­bra la­ni pred­se­dnik Štu­dent­ske­ga sve­ta AME, po­sta­vil ta­ko ri­go­ro­zne po­go­je, da jih je tež­ko iz­pol­ni­ti, so na Al­mi Ma­ter ven­dar­le uspe­li zbra­ti več kot 50 od­stot­kov pod­pi­sov od sku­pno 1300 štu­den­tov. Pa­vlec še pra­vi, da zdaj že nek­da­nji pred­se­dnik nad­zor­ne ko­mi­si­je ŠOS Mar­ko Ben­či­na po­bu­de iz Ma­ri­bo­ra šti­ri se­je ni že­lel uvr­sti­ti na dnev­ni red, iz­go­var­jal naj bi se bil na zu­na­nje prav­no mne­nje, pa če­prav je sam prav­nik, do­da­ja Pa­vlec. Ki pra­vi še: "Z na­šo vlo­go bi se lah­ko vsaj se­zna­ni­li." So pa pri za­vr­ni­tvi sa­mi za­šli v pro­ti­slov­je; med­tem ko na pr­vi stra­ni skle­pa raz­la­ga­jo, da vla­ga­telj po­bu­de ni do­pol­nil v ro­ku, na dru­gi stra­ni ugo­ta­vlja­jo, "da je bi­la po­bu­da vlo­že­na v ro­ku in je bi­la po­tem­ta­kem pra­vo­ča­sna". Če­prav je ŠOS krov­na or­ga­ni­za­ci­ja vseh štu­den­tov v dr­ža­vi - ti ŠOS-u z da­ja­tva­mi od štu­dent­ske­ga de­la na le­to za­go­to­vi­jo de­set mi­li­jo­nov evrov, še dva mi­li­jo­na pri­ma­kne dr­ža­va iz pro­ra­ču­na -, pa po­go­ji za usta­no­vi­tev no­vih or­ga­ni­za­cij­skih oblik oči­tno ni­so za vse ena­ki. Iz­vir­ni greh naj bi bil v sta­tu­tu ŠOU v Lju­blja­ni, ka­mor je or­ga­ni­za­ci­ja, ta­ko Pa­vlec, eno­stran­sko za­pi­sa­la, da so štu­den­ti Al­me Ma­ter Euro­pa­ee del ŠOU v Lju­blja­ni, če­prav to ne dr­ži. "S tem je lju­bljan­ska štu­dent­ska sku­pi­na Po­ve­za­ni pri­do­bi­la do­da­tne­ga po­slan­ca, po­dob­no so na­re­di­li še s tre­mi vi­so­ko­šol­ski­mi za­vo­di," pra­vi Pa­vlec. Ra­ču­ni­ca je men­da pre­pro­sta: z ve­čjim šte­vi­lom po­slan­cev že­li­jo Po­ve­za­ni, ka­te­re član je tu­di nek­da­nji pred­se­dnik nad­zor­ne ko­mi­si­je ŠOS Mar­ko Ben­či­na, zma­ga­ti vo­li­tve v štu­dent­ski zbor ŠOU v Lju­blja­ni - in na ta na­čin pri­do­bi­ti še več de­nar­ja.

Da fi­nanč­ni vi­dik tu­di za­nje ni ne­po­mem­ben, ne skri­va ni­ti Alen Pa­vlec; pri­bli­žno 60.000 evrov na le­tni rav­ni bi lah­ko po klju­ču de­li­tve de­nar­ja pri­do­bi­la Štu­dent­ska or­ga­ni­za­ci­ja AMEU. "Ze­lo smo raz­o­ča­ra­ni, ker nam ŠOS na­čr­tno one­mo­go­ča par­ti­ci­pa­ci­jo. Ker pri nas štu­di­ra­mo ve­či­no­ma štu­den­ti zdra­vstve­nih in so­ci­al­nih pro­gra­mov, v okvi­ru ŠOAM iz­va­ja­mo pred­vsem druž­be­no­ko­ri­stne pro­jek­te," pra­vi so­go­vor­nik in ome­ni le ene­ga od njih - Od roj­stva do ko­ra­kov, ko so štu­den­ti fi­zi­o­te­ra­pi­je or­ga­ni­zi­ra­li brez­plač­ne de­lav­ni­ce na te­mo ra­zvo­ja otrok in pra­vil­ne­ga rav­na­nja z nji­mi. Hkra­ti pa bi z la­stno štu­dent­sko or­ga­ni­za­ci­jo lah­ko so­de­lo­va­li tu­di pri spre­mem­bah za­ko­na o vi­so­kem šol­stvu in pri­pra­vi dru­gih ak­tov. "Za­sto­pa nas ŠOS in ta­ko ni­ma­mo ni­ti mo­žno­sti za pri­pom­be," pra­vi Pa­vlec, štu­den­ti AMEU pa ne mo­re­jo so­de­lo­va­ti ne v pred­sed­stvu ŠOS ne v ko­mi­si­jah in dru­gih or­ga­nih. "O na­ši po­bu­di so od­lo­ča­li 105 dni," z zgo­vor­nim po­dat­kom, za­kaj se kal­va­ri­ja vle­če že le­ta (vsak ko­rak na­mreč tra­ja ne­kaj me­se­cev) po­stre­že Alen Pa­vlec. Jan Sre­den­šek, od mar­ca no­vi pred­se­dnik nad­zor­ne ko­mi­si­je ŠOS, v od­go­vo­ru na očit­ke o ne­u­vr­sti­tvi po­bu­de na dnev­ni red ne­kaj sej po­ja­sni, da je bi­la po­bu­da štu­den­tov uvr­šče­na na dnev­ni red skla­dno s pla­nom de­la nad­zor­ne ko­mi­si­je in da je ta, skla­dno z mo­žno­stjo, ki jo do­pu­šča­jo ak­ti ŠOS, de­jan­sko za­pro­si­la za zu­na­nje prav­no mne­nje.

O ra­zlo­gih za za­vr­ni­tev po­bu­de pa je od­vr­nil, da "pre­dla­ga­te­lji­ca ni pre­dlo­ži­la do­ka­zi­la o sta­tu­su štu­den­ta vseh pod­pi­sni­kov" in da nad­zor­na ko­mi­si­ja za­to iz pri­lo­že­ne do­ku­men­ta­ci­je ni mo­gla z go­to­vo­stjo pre­ve­ri­ti, ali so vsi pod­pi­sni­ki po­bu­de vpi­sa­ni na AMEU. A se Pa­vlec spra­šu­je, kaj ne­ki kot po­tr­di­tev iz re­fe­ra­ta je lah­ko bolj ve­ro­do­stoj­no. Se je pa Sre­den­šek od­zval tu­di na očit­ke o am­bi­ci­jah po za­go­to­vi­tvi do­da­tne­ga po­slan­ske­ga me­sta in jih ostro za­ni­kal. Za­tr­ju­je, da je Al­ma Ma­ter Euro­pa­ea kot prav­na na­sle­dni­ca Fa­kul­te­te za po­di­plom­ski hu­ma­ni­stič­ni štu­dij že le­ta 2002 po­sta­la čla­ni­ca ŠOU v Lju­blja­ni in da to­rej od tod iz­ha­ja ta, kot pra­vi Pa­vlec, iz­vir­ni greh.

Je pa vod­stvo Štu­dent­ske­ga sve­ta AMEU ne­dav­no pre­se­ne­til obisk kri­mi­na­li­stov; ano­ni­mna pri­ja­va jih bre­me­ni po­na­re­ja­nja pod­pi­sov. "Pre­dla­ga­li smo, da se iz­pra­ša vseh pri­bli­žno 600 štu­den­tov, če so res pod­pi­sa­li po­bu­do. Vsa pre­da­va­nja se na AMEU sne­ma­jo, za­to bo­mo svo­je po­šte­ne na­me­ne naj­brž lah­ko do­ka­za­li tu­di na ta na­čin, saj se je pod­pi­se zbi­ra­lo tu­di na za­čet­ku pre­da­vanj," je po­mir­jen Alen Pa­vlec, ki kot ma­gi­str­ski štu­dent fi­zi­o­te­ra­pi­je pri kal­va­ri­ji s ŠOS po­ma­ga se­da­nje­mu pred­se­dni­ku Štu­dent­ske­ga sve­ta AMEU Mar­ti­nu Zo­re­tu in Ni­ni Ho­mer, pred­se­dni­ci Štu­dent­ske or­ga­ni­za­ci­je AMEU, ki so jo v skla­du z za­ko­nom vpi­sa­li v re­gi­ster, pa če­prav je ŠOS ne spre­je­ma.

"Ze­lo smo raz­o­ča­ra­ni, ker nam Štu­dent­ska or­ga­ni­za­ci­ja Slo­ve­ni­je na­čr­tno one­mo­go­ča par­ti­ci­pa­ci­jo"

Fo­to: Sa­šo BIZ­JAK

Štu­dent­ska or­ga­ni­za­ci­ja Uni­ver­ze v Lju­blja­ni je eno­stran­sko od­lo­či­la, da so njen del tu­di štu­den­ti Al­me Ma­ter Euro­pa­ea (in še štu­den­ti ne­ka­te­rih dru­gih za­vo­dov).

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.