Pra­ši­čja ku­ga gro­zi Slo­ve­ni­ji

Uprav­ni­ki lo­višč opo­zor­je­ni, da pri­ja­vi­jo mo­re­bi­tne po­gi­ne div­jih pra­ši­čev. Po­jav bo­le­zni lah­ko pov­zro­či ve­li­ko go­spo­dar­sko ško­do

Vecer - - FRONT PAGE - Uve­de­ni za­šči­tni ukre­pi V Av­stri­ji za­skr­blje­ni

Ma­džar­ske obla­sti so po­tr­di­le, da se je pri div­jih pra­ši­čih po­ja­vi­la ne­var­na okuž­ba. To lah­ko za­ne­se tu­di na na­šo stran me­je.

Ena od ma­džar­skih al­ter­na­tiv­nih te­le­vi­zij je že sre­di mar­ca po­ro­ča­la, da so lov­ci na­šli po­gi­nu­le div­je mer­ja­sce, oku­že­ne z afri­ško pra­ši­čjo ku­go (APK). Na­šli in jih za­ko­pa­li naj bi jih bi­li v žu­pa­ni­ji Za­la. Ta­krat so ma­džar­ske obla­sti in­for­ma­ci­jo od­loč­no za­ni­ka­le.

Na Upra­vo RS za var­no hra­no, ve­te­ri­nar­stvo in var­stvo ra­stlin (UVHVVR) smo po­sre­do­va­li vpra­ša­nje, ali ima­jo ura­dne in­for­ma­ci­je o mo­re­bi­tnem po­ja­vu APK na Ma­džar­skem. Od­go­vo­ri­li so, da od ma­džar­skih pri­stoj­nih or­ga­nov ali Evrop­ske ko­mi­si­je (pre­ko sis­te­ma ob­ve­šča­nja ADNS) ni­so pre­je­li ob­ve­sti­la, da naj bi se APK po­ja­vi­la. Zdaj so se raz­me­re obr­ni­le. Na Ma­džar­skem so ura­dno po­tr­di­li pri­so­tnost APK, saj so bi­li 27. apri­la naj­de­ni tri­je po­gi­nu­li div­ji mer­ja­sci v oko­li­ci Gyön­gyösa v uprav­nem okrož­ju He­ve­sa, do­brih 200 ki­lo­me­trov od na­še me­je. Tru­pla so bi­la po ugo­to­vi­tvah ma­džar­skih or­ga­nov sta­ra od dva do tri te­dne. Isti dan so na­šli še ene­ga mr­tve­ga mer­ja­sca pri­bli­žno šti­ri ki­lo­me­tre stran. Tru­plo te­ga je bi­lo sta­ro naj­več en dan. Po oce­ni stro­kov­nja­kov se je bo­le­zen za­če­la ši­ri­ti. Ob ukre­pu pre­po­ve­di lo­va div­jih ži­va­li na ogro­že­nem ob­mo­čju bo­do na Ma­džar­skem re­dno vzor­či­li vse mr­tve div­je pra­ši­če, uve­dli pa naj bi tu­di sis­te­ma­tič­no is­ka­nje po­gi­nu­lih ži­va­li. Pr­vi pri­mer APK na Ma­džar­skem, ki je bil od­krit, je za­jet v naj­no­vej­ši ana­li­zi po­dat­kov iz sis­te­ma EU, ob­ja­vlje­ni na sple­tni stra­ni UVHVVR. Ma­džar­ska se je na po­jav ustre­zno od­zva­la in uve­dla vse po­treb­ne ukre­pe. Ob po­nov­nem iz­bru­hu APK v vzho­dno­e­vrop­skih dr­ža­vah lan­sko le­to so na­ši or­ga­ni ob­ve­sti­li rej­ce o pre­ven­tiv­nih ukre­pih za za­šči­to do­ma­čih pra­ši­čev. Upra­vi­te­lji po­mur­skih lo­višč so, kot nam je po­ve­dal Bran­ko Vajn­dor­fer iz Lo­vi­šča s po­seb­nim na­me­nom Kom­pas, v po­ne- de­ljek do­bi­li iz UVHVVR opo­zo­ri­lo in na­vo­di­lo, da so po­se­bej po­zor­ni na mo­re­bi­tne po­gi­ne. Vse po­gi­nu­le pra­ši­če je tre­ba pri­ja­vi­ti in opra­vi­ti ana­li­zo o vzro­ku po­gi­na.

Tu­di rej­ci do­ma­čih pra­ši­čev so do­bi­li do­da­tna na­vo­di­la. Alojz Var­ga, pred­se­dnik Slo­ven­ske zve­ze pra­ši­če­rej­cev, nam je po­ve­dal, da za­ra­di za­šči­te pred vdo­rom vi­ru­sa v do­ma­čo čre­do ne sme­jo do­vo­li­ti gi­ba­nja po hle­vih tu­jim ose­bam, po­treb­no je do­da­tno raz­ku­že­va­nje pred vsto­pom. Rej­ci, ki v okvi­ru ukre­pa do­b­ro­bit ži­va­li uve­lja­vlja­jo iz­pust ži­va­li, te­ga lah­ko iz­va­ja­jo še na­prej, a le v ustre­zno ogra­jen in za­šči­ten pro­stor.

Vi­rus APK je iz­re­dno od­po­ren. V tru­pih ži­va­li lah­ko osta­ne več kot šest me­se­cev, v za­mr­znje­nem me­su se lah­ko ohra­ni tu­di več let. Edi­ni učin­ko­vit na­čin uni­če­nja je vi­so­ko­ter­mič­na ob­de­la­va. S se­gre­va­njem na okrog 56 sto­pinj Cel­zi­ja se vi­rus uni­či v več kot dveh urah, s se­gre­va­njem nad 70 sto­pinj pa v 20 mi­nu­tah. Na oku­že­nih ob­mo­čjih je tre­ba iz­ve­sti vse za­šči­tne ukre­pe. Eden bolj dra­stič­nih je pre­po­ved pro­me­ta z vse­mi ži­val­mi na oku­že­nem ob­mo­čju.

Ja­sno je, da po­jav bo­le­zni, če­prav sa­mo pri div­jih pra­ši­čih, lah­ko pov­zro­či ve­li­ko go­spo­dar­sko ško­do. Če­tu­di so do­ma­če re­je na oku­že­nem ob­mo­čju či­ste, so ne­ga­tiv­ni učin­ki ta­koj pri­so­tni. Ma­džar­ska je za­ra­di te­ga iz­re­dno ob­ču­tlji­va, saj je ve­li­ka iz­vo­z­ni­ca "kon­fek­cij­ske" svi­nji­ne.

Zgod­ba z okuž­bo v oko­li­ci Za­la­e­ger­sze­ga oči­tno ni bi­la pri­vle­če­na za la­se. Je pa ob­mo­čje iz­re­dno ob­ču­tlji­vo, saj bi zah­te­va­ni za­šči­tni ukre­pi za­je­li tu­di dve so­se­dnji dr­ža­vi. Kot nam je za­u­pal eden od po­zna­val­cev raz­mer, ga pre­se­ne­ča po­nud­ba oči­šče­nih odoj­kov iz ene od ko­mer­ci­al­nih obor v žu­pa­ni­ji Za­la po 50 cen­tov za ki­lo­gram. Po nje­go­vem gre za za­šči­tni ukrep, ka­te­re­ga cilj je zmanj­še­va­nje kon­cen­tra­ci­je ži­va­li. Ve­li­ko za­skr­blje­nost so po­ka­za­li tu­di kme­tje v se­ver­ni Av­stri­ji, ko je bi­lo ugo­to­vlje­no, da je bo­le­zen v so­se­dnji Če­ški ušla iz za­šči­te­ne­ga ob­mo­čja. Rej­ci pra­ši­čev se bo­ji­jo še ene ka­ta­stro­fe, ko bi mo­ra­li po­pol­no­ma iz­pra­zni­ti hle­ve. V lan­skem le­tu je ne­kaj rej pri­za­del prav ta­ko ne­oz­dra­vljiv vi­rus kr­va­ve dri­ske in mo­ra­li so po­kon­ča­ti ce­lo­tne re­je. Med evrop­ski­mi pra­ši­če­rej­ci je do­da­tno vzne­mir­je­nje pov­zro­či­la ugo­to­vi­tev stro­kov­nja­kov na uni­ver­zi v Kan­sa­su, ki sta znan­stve­no do­ka­za­la, da je pre­nos vi­ru­sa na ve­li­kih raz­da­ljah mo­žen tu­di s kr­mo, saj vi­rus brez te­žav pre­ži­vi pot od ZDA do Evro­pe.

Iz­re­dno ostre za­šči­tne ukre­pe spre­je­ma­jo nem­ške de­že­le na me­ji s Polj­sko. To si­cer ne pre­se­ne­ča, saj je Polj­ska ime­la ne­kaj okužb z APK v do­ma­čih re­jah. V ne­ka­te­rih de­že­lah so že pre­po­ve­da­li ce­lo upo­ra­bo ze­le­ne kr­me. Da je stvar re­sna, ka­že od­ziv ne­ka­te­rih za­va­ro­val­nic, ki več ni­so pri­pra­vlje­ne za­va­ro­va­ti tve­ganj za okuž­bo z APK.

Sa­ma okuž­ba div­jih pra­ši­čev z APK je ob­vla­dlji­va in ob upo­šte­va­nju vseh var­no­stnih na­vo­dil je mo­žno pre­pre­či­ti njen vnos v do­ma­če re­je. Po­sre­dna ško­da pa je lah­ko kljub vse­mu ve­li­ka, saj so za­šči­tni ukre­pi na oku­že­nem ob­mo­čju iz­re­dno ostri in pri­za­de­ne­jo rej­ce do­ma­čih pra­ši­čev ter jim lah­ko pov­zro­či­jo ve­li­ko ško­do.

Fo­to: Ma­ti­ja STERGAR

Okuž­ba div­jih pra­ši­čev je ob­vla­dlji­va in ob upo­šte­va­nju var­no­stnih na­vo­dil je mo­žno pre­pre­či­ti njen vnos v do­ma­če re­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.