Start-up le­ta je Next!

S plat­for­mo Bee­ping so za­pol­ni­li ne­pre­gle­dni čr­ni trg sto­ri­tev či­šče­nja na do­mu in pri­do­bi­li že 16.000 upo­rab­ni­kov

Vecer - - FRONT PAGE - Sreč­ko Klapš

Na ve­čer­ni raz­gla­si­tvi na­grad za start- up le­ta kon­fe­ren­ce Po­dim v ho­te­lu Ha­ba­kuk je ko­mi­si­jo naj­bolj pre­pri­ča­lo pod­je­tje Next in nji­ho­va sto­ri­tev Bee­ping. Jan Do­bri­lo­vič je po po­de­li­tvi na­gra­de po­ve­dal, da ču­ti­jo ve­li­ko od­go­vor­nost, saj že­li­jo lju­dem pri­hra­ni­ti čas za po­memb­nej­še stva­ri v ži­vlje­nju, kot je či­šče­nje. "Na­ša eki­pa šte­je šest lju­di, na te­re­nu pa ima­mo že sto par­tner­jev, ki či­sti­jo sta­no­va­nja in objek­te v Slo­ve­ni­ji in na Hr­va­škem," je de­jal in do­dal, da se na­me­ra­va­jo ši­ri­ti v pre­stol­ni­ce dr­žav re­gi­je sre­dnje in vzho­dne Evro­pe. Na vpra­ša­nje, ali raz­mi­šlja­jo o pro- da­ji za­gon­ske­ga pod­je­tja ozi­ro­ma kon­cep­ta, pa je od­go­vo­ril, da je v ozad­ju o tem tre­ba ve­dno raz­mi­šlja­ti, a da so tre­nu­tno osre­do­to­če­ni na no­ve mej­ni­ke na svo­ji pod­je­tni­ški po­ti, ki jih na­me­ra­va­jo pre­mi­ka­ti.

Med fi­na­li­sti so bi­la še pod­je­tje Event Re­gi­stry, ki s po­mo­čjo ume­tne in­te­li­gen­ce v re­al­nem ča­su zbi­ra in ana­li­zi­ra no­vi­ce, Go­to­ky, ki omo­go­ča ko­mu­ni­ka­ci­jo na te­re­nu brez mo­bil­ne in­fra­struk­tu­re, Mag-lev Au­dio, ki na glo­bal­ni trg uva­ja leb­de­či gra­mo­fon, za­gon­sko pod­je­tje Smart Op­to­me­try pa raz­vi­ja di­gi­tal­ne re­ši­tve za oče­sno in­du­stri­jo in za­go­ta­vlja­nje zdrav­ja oči in vi­da.

Le­to­šnja kon­fe­ren­ca Po­dim na tra­di­ci­o­nal­nem pri­zo­ri­šču v ma­ri­bor­skem ho­te­lu Ha­ba­kuk je po­stre­gla s pre­se­žni­ki, saj je pri­va­bi­la več kot ti­soč ude­le­žen­cev ozi­ro­ma sko­raj dva­krat več kot la­ni. Pri­šli so iz 25 dr­žav, med nji­mi je 160 start-upov. Ma­ja To­ma­nič Vi­do­vič, di­rek­to­ri­ca Slo­ven­ske­ga pod­je­tni­ške­ga skla­da (SPS), ki je tu­di so­or­ga­ni­za­tor kon­fe­ren­ce, je de­ja­la, da se je 90 po­ten­ci­al­nih in­ve­sti­tor­jev do­go­vo­ri­lo za več kot 600 sre­čanj. "To ka­že na ve­li­ko za­ni­ma­nje ka­pi­ta­la, tu­di tve­ga­ne­ga, za kon­fe­ren­co, ki je pr­vo sti­či­šče re­gi­je Al­pe-Adria z Bal­ka­nom," je de­ja­la To­ma­nič Vi­do­vi­če­va in do­da­la, da so v de­se­tih le­tih pod­pr­li 650 start-upov z 51 mi­li­jo­ni evrov, k če­mur so pri­te­gni­li še 41 mi- li­jo­nov evrov za­seb­ne­ga ka­pi­ta­la. "Z de­lov­ni­mi me­sti, ki so na­sta­la v de­se­tih le­tih, pa je bil de­lež dr­ža­ve že po­vr­njen v pro­ra­čun."

Ta­dej Sla­pnik, dr­žav­ni se­kre­tar v ka­bi­ne­tu pred­se­dni­ka vla­de, je do­dal, da se je s pri­la­ga­ja­njem za­ko­no­da­je po­tre­bam start-up oko­lja tu­di dr­ža­va hi­tro od­zva­la. Iz­po­sta­vil je spre­mem­be na po­dro­čju re­gi­stra za­gon­skih pod­je­tij, ki na­sta­ja na SPS, mo­žnost na­gra­je­va­nja za­po­sle­nih v start-up pod­je­tjih z op­ci­ja­mi in e-no­ta­ri­at za tu­je usta­no­vi­te­lje, ki lah­ko vse po­treb­ne ad­mi­ni­stra­tiv­ne po­stop­ke ure­di­jo ele­k­tron­sko.

Na ve­čer­ni po­de­li­tvi na­grad za start- up le­ta pa je ko­mi­si­jo med pe­ti­mi fi­na­li­sti naj­bolj pre­pri­ča­lo pod­je­tje Next, ki ga vo­di Jan Do- bri­lo­vič. V ne­pre­gle­dnem in čr­nem tr­gu sto­ri­tev či­šče­nja na do­mu so pre­po­zna­li tr­žno ni­šo in v dveh le­tih lan­si­ra­li bla­gov­no znam­ko Bee­ping. Ta ima da­nes 16.000 re­gi­stri­ra­nih upo­rab­ni­kov v Slo­ve­ni­ji in na Hr­va­škem, ki na­ro­ča­jo sto­ri­tve sto pro­fe­si­o­nal­nih či­stil­cev, ime­no­va­nih "bee­per­ji". Tri če­tr­ti­ne tr­ga po­kri­va­jo z mo­de­lom le­tne na­roč­ni­ne, nji­ho­vi stran­ki sta tu­di Ge­ne­ra­li in Hen­kel.

Event Re­gi­stry se je v fi­na­le uvr­stil s pro­duk­tom, ki s po­mo­čjo re­ši­tev na po­dro­čju ume­tne in­te­li­gen­ce in stroj­ne­ga uče­nja v re­al­nem ča­su zbi­ra in ana­li­zi­ra no­vi­ce, ob­ja­vlje­ne glo­bal­no v več kot 30 je­zi­kih. Go­to­ky zdru­žu­je na­pre­dne hard­ver­ske in soft­ver­ske re­ši­tve v ko­mu­ni­ka­cij­sko omrež­je, ki omo­go­ča ko­mu­ni­ka­ci­jo brez mo­bil­ne in­fra­struk­tu­re. Še po­se­bej v od­roč­nih ob­mo­čjih ob na­rav­nih ne­sre­čah, iz­pa­dih ele­k­tri­ke ali tam, kjer ima­jo sla­bo po­kri­tost s si­gna­lom ozi­ro­ma dalj­še okva­re mo­bil­nih omre­žij. Mag-lev Au­dio na glo­bal­ni trg uva­ja leb­de­či gra­mo­fon. Na plat­for­mah za mno­žič­no fi­nan­ci­ra­nje so zbra­li 700.000 evrov za ra­zvoj in lan­si­ra­nje pro­duk­ta.

Za­gon­sko pod­je­tje Smart Op­to­me­try pa raz­vi­ja di­gi­tal­ne re­ši­tve za oče­sno in­du­stri­jo in za­go­ta­vlja­nje zdrav­ja oči in vi­da. Ta­ko vna­ša­jo di­gi­tal­ne pri­je­me v oče­sno in­du­stri­jo, ši­ri­jo do­stop do me­di­cin­skih re­ši­tev in omo­go­ča­jo pra­vo­ča­sno zdra­vlje­nje.

Fo­to: Igor NAPAST

Fi­na­li­sti te­ko­mo­va­nja za start-up le­ta 2018

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.