Pe­čat za vse ži­vlje­nje

Ivo Šu­šak se spo­mi­nja več­ne­ga der­bi­ja

Vecer - - FRONT PAGE - Pr­vi tu­jec v Slo­ve­ni­ji s tro­fe­jo Sim­pa­ti­ja do Olim­pi­je, na­vi­ja­nje za Ma­ri­bor

Tre­ner, ki je vi­jo­li­ča­ste no­go­me­ta­še po­pe­ljal do pe­te­ga na­slo­va dr­žav­nih pr­va­kov na spek­ta­ku­lar­nem der­bi­ju pred 17 le­ti v Lju­blja­ni.

Do kon­ca pr­ven­stva bo­sta po so­bo­tnem več­nem der­bi­ju v Ljud­skem vr­tu še dva kro­ga. Po za­dnjem ob­ra­ču­nu naj­ve­čjih ri­va­lov v slo­ven­skem no­go­me­tu v tej se­zo­ni bo že mar­si­kaj ja­sno, ven­dar ne pov­sem od­lo­če­no, kot je bi­lo le­ta 2001, ko sta se Olim­pi­ja in Ma­ri­bor za Be­ži­gra­dom uda­ri­la v za­dnjem kro­gu na od­lo­čil­ni tek­mi za na­slov pr­va­ka. Pred 8500 gle­dal­ci se je ob­ra­čun kon­čal brez zma­go­val­ca, 1:1 je bi­lo na se­ma­for­ju, kar je bi­lo do­volj za ne­po­pi­sno slav­je ma­ri­bor­skih no­go­me­ta­šev in na­vi­ja­čev po osvo­ji­tvi pe­te­ga na­slo­va dr­žav­nih pr­va­kov.

Do ti­ste zvez­di­ce je vi­jo­li­ča­ste po­pe­ljal ta­krat 53-le­tni hr­va­ški stro­kov­njak Ivo Šu­šak, ki je pri­šel v Ma­ri­bor za tre­ner­ja s se­lek­tor­ske­ga stolč­ka hr­va­ške re­pre­zen­tan­ce do 21 let, ki jo je na­to vo­dil še v le­tih 2011 do 2013. V bo­ga­ti tre­ner­ski ka­ri­e­ri je se­del klo­pi šte­vil­nih klu­bov, zdaj pa je di­rek­tor no­go­me­tne šo­le za­greb­ške­ga Di­na­ma. V Ma­ri­bo­ru je ve­ljal za umir­je­ne­ga go­spo­da, ki se ne kre­ga s so­dni­ki. Ze­lo se je Ivo Šu­šak raz­ve­se­lil kli­ca iz Ma­ri­bo­ra, in kot bi bi­lo vče­raj, je go­vo­ril o tek­mi pred 17 le­ti: "Ka­ko ne bi ve­del, da je bil re­zul­tat 1:1? Vo­di­li smo do 75. mi­nu­te, če se ne mo­tim,

So­bo­tni ob­ra­čun no­go­me­ta­šev Ma­ri­bo­ra in Olim­pi­je (ob 20.30) ni za­man do­bil na­zi­va tek­ma le­ta. Za dvo­boj glav­nih kon­ku­ren­tov za na­slov pr­va­ka vla­da iz­je­mno za­ni­ma­nje. Že ko­nec prej­šnje­ga te­dna so bi­le vsto­pni­ce za spek­ta­kel v Ljud­skem vr­tu raz­pro­da­ne. Ne­ka­te­ri v lo­vu na svoj se­dež še ni­so obu­pa­li, na sple­tu je ve­li­ko pov­pra­še­va­nja, a po­nudb za na­kup iz dru­ge ro­ke ni rav­no ve­li­ko.

S šte­vi­lom vsto­pnic za go­sto­va­nje ni­so naj­bolj za­do­volj­ni v Lju­blja­ni. "Pre­je­li smo le 400 vsto­pnic za go­stu­jo­če na­vi­ja­če. Na­vi­ja­ška sku­pi­na je v pre­te­klo­sti od NK Ma­ri­bor ve­dno pre­je­la več kot 600 vsto­pnic za svo­je čla­ne," je na fa­ce­bo­o­ku za- po­tem pa je Olim­pi­ja iz­e­na­či­la, mi pa smo vzdr­ža­li do kon­ca." Se­ba­stjan Ci­mi­ro­tič je za­del za Olim­pi­jo, za Ma­ri­bor Bar­na­bas Sz­ti­pa­no­vics. Ko ome­ni­mo, da je bil Ma­ri­bor vsaj v dru­gem pol­ča­su pre­cej bolj­ši na­spro­tnik, so­go­vor­nik iz­stre­li: "Imel je še dva zi­cer­ja." Le­pe spo­mi­ne ima na le­ta pod Po­hor­jem. "Bi­va­nje v Ma­ri­bo­ru, de­lo in ži­vlje­nje v klu­bu je med naj­ljub­ši­mi ob­do­bji v mo­ji ka­ri­e­ri. Na se­mi­nar­jih za tre­ner­je, kjer sem gost, so mi več­krat po­la­ska­li, ko sem še bil edi­ni tu­ji tre­ner, ki je s slo­ven­skim klu­bom osvo­jil šam­pi­on­ski na­slov." Po ti­stem se mu je kot tu­jec s tro­fe­jo pri­dru­žil le še Ro­dol­fo Va­no­li z Olim­pi­jo.

Šu­ška spo­mni­mo, da je po zgo­do­vin­ski tek­mi iz­ja­vil, da je na­slov slo­ven­ske­ga pr­va­ka enak osvo­ji­tvi bro­na­ste ko­laj­ne z re­pre­zen­tan­co Hr­va­ške na sve­tov­nem pr­ven­stvu v Fran­ci­ji, kjer je bil eden od po­moč- pi­sa­lo vod­stvo na­vi­ja­ške sku­pi­ne Gre­en Dra­gons. "Zgro­že­ni smo, da se nam to do­ga­ja rav­no pred naj­bolj po­memb­no tek­mo v za­dnjih ne­kaj le­tih," so do­da­li naj­gla­snej­ši na­vi­ja­či Olim­pi­je.

V Ljud­skem vr­tu so se hi­tro od­zva­li. "Ni po­tre­be po vzne­mir­ja­nju stra­sti, na­vi­ja­ški sku­pi­ni go­stu­jo­če­ga klu­ba spo­ro­ča­mo, da so je­zni ni­kov Mi­ro­sla­va - Či­ra Bla­že­vića. "Te­ga ni­sem re­kel iz kur­to­a­zi­je, saj je osvo­ji­tev šam­pi­on­ske­ga na­slo­va v ka­te­ri­ko­li dr­ža­vi ve­li­ka stvar. Osvo­ji­ti na­slov pr­va­ka Slo­ve­ni­je, ki se je za­tem uvr­sti­la na evrop­sko pr­ven­stvo, je bi­lo za­me za­go­to­vo ne­kaj po­seb­ne­ga, To je da­lo po­mem­ben pe­čat mo­ji ka­ri­e­ri." Iz Slo­ve­ni­je je od­šel v Gru­zi­jo, v Di­na­mo Tbi­li­si, s ka­te­rim je osvo­jil na­slov dr­žav­ne­ga in po­kal­ne­ga pr­va­ka. "Vsak na­slov bo­ga­ti ka­ri­e­ro tre­ner­ja. Za­me je ze­lo po­memb­no, da sem ostal v ko­mu­ni­ka­ci­ji z lju­dmi iz Ma­ri­bo­ra. Tu­di ti­sti­mi, ki so pri­šli za ge­ne­ra­ci­jo, s ka­te­ro sem so­de­lo­val kot tre­ner. Va­bi­li so me na oble­tni­ce, pro­sla­ve šam­pi­on­skih ti­tul. Ze­lo sem ve­sel, da me lju­dje iz oko­lja, v ka­te­rem sem se po­ču­til ze­lo pri­je­tno, ni­so po­za­bi­li. Ve­se­li me, da imam kot tu­jec ne­ka­kšen po­se­ben sta­tus v NK Ma­ri­bor." Ima re­dne sti­ke tu­di z ne­ka­te­ri­mi iz svo­je­ga ma­ri­bor­ske­ga ob­do­bja: "Po­go­sto se sli­šim s Pi­kom Vug­da­li­ćem (Mu­a­mer­jem, op. p.), ker de­la z mla­di­mi, sam pa sem di­rek­tor šo­le, vča­sih z Na­stjo Če­hom. Fe­bru­ar­ja sem sre­čal Gre­go Ži­da­na, ki je s sku­pi­no deč­kov pri­šel v Za­greb od­i­grat tek­mo. Vi­de­vam ve­li­ko tre­ner­jev iz Slo­ve­ni­je. Ne­kaj­krat sem se sre­čal z go­spo­dom Za­ho­vi­čem, ki je, če­prav ni bil ta­krat v klu­bu, iz­ka­zal spo­što­va­nje do mo­je­ga de­la in od­no­sa do NK Ma­ri­bor." na na­pač­no vod­stvo," so spo­ro­či­li z NK Ma­ri­bor. Za go­stu­jo­če na­vi­ja­če so v Ljud­skem vr­tu na­me­ni­li 700 vsto­pnic. "400 na se­ver­ni in 300 na za­ho­dni tri­bu­ni, kar je, iz­ra­že­no v od­stot­kih, gle­de na ka­pa­ci­te­to sta­di­o­nov več, kot jih na­šim na­vi­ja­čem omo­go­či vod­stvo lju­bljan­ske­ga klu­ba v Sto­ži­cah," so po­ja­sni­li vi­jo­li­ča­sti.

Ivo Šu­šak še spre­mlja slo­ven­ski no­go­met: "Gre za so­se­dnjo dr­ža­vo z no­go­me­tnim ugle­dom. Ma­ri­bor se je la­ni tre­tjič v klub­ski zgo­do­vi­ni uvr­stil v li­go pr­va­kov, re­pre­zen­tan­ca je bi­la tri­krat na ve­li­kih tek­mo­va­njih, naš ka­det igra za slo­ven­sko re­pre­zen­tan­co." Kdo pa ima na so­bo­tnem der­bi­ju več mo­žno­sti za uspeh? "Mi­slim da at­mos­fe­re, kot jo lah­ko na­re­di­jo vi­o­le, v Slo­ve­ni­ji ne mo­re nih­če drug. V ta­kšnem am­bi­en­tu ima Ma­ri­bor več mo­žno­sti, da iz tek­me pri­de kot zma­go­va­lec ozi­ro­ma ti­sti, ki se bo pri­bli­žal na­slo­vu. Po­leg te­ga je Ma­ri­bor že imel že ve­lik za­o­sta­nek, Šta­jer­ska ča­ga v pre­stol­ni­ci pred 17 le­ti zdaj pa se mi zdi, da je bliž­je na­slo­vu. Če­prav mo­ram pri­zna­ti, da imam sim­pa­ti­je tu­di do Olim­pi­je. Za­ra­di Igor­ja Bi­šća­na, ki je bil moj igra­lec v hr­va­ški mla­di re­pre­zen­tan­ci." A če se mo­ra od­lo­či­ti, po­tem bo na­vi­jal za ... "Za Ma­ri­bor. Ve­li­ko sle­di je pu­stil v mo­ji tre­ner­ski ka­ri­e­ri."

Er­min Ra­ko­vič je več­krat pri­znal, da ga še da­nes bo­li, kaj so zma­ji ta­krat iz­gu­bi­li pro­ti Sti­pe­tu Ba­la­jiću in dru­šči­ni. Di­na­mo je krog pred kon­cem hr­va­ške­ga pr­ven­stva že pr­vak, a sa­mo s tem v Za­gre­bu ni­so za­do­volj­ni. Vče­raj so po 65 dneh od­pu­sti­li tre­ner­ja Ni­ko­lo Jur­če­vića. V svo­jem krat­kem man­da­tu je zbral po šti­ri zma­ge in po­ra­ze ter dva re­mi­ja, pred­nost pred dru­go­u­vr­šče­no Ri­je­ko pa se je v tem ča­su sto­pi­la s še­stih točk na tri. Za dru­go me­sto se bo­sta v so­bo­tnem der­bi­ju v Kvar­ner­ju (ob 17. uri) po­me­ri­la Ri­je­ka in Haj­duk. Va­ro­van­ci Ma­tja­ža Ke­ka ima­jo toč­ko pred­no­sti. (šr)

Za der­bi, ki ga je na ve­li­ko­noč­no so­bo­to go­sti­la Olim­pi­ja, je bi­lo spr­va na vo­ljo 400 vsto­pnic za or­ga­ni­zi­ra­ne go­stu­jo­če na­vi­ja­če, po do­da­tnih pro­šnjah so jih do­bi­li še 50. "Ali je 450 v Sto­ži­cah ena­ko­vre­dno 400 vsto­pni­cam v Ljud­skem vr­tu, naj vsak pre­so­di sam," se je za­klju­či­lo ma­ri­bor­sko spo­ro­či­lo za jav­nost. Ljud­ski vrt po po­dat­kih pr­ve li­ge pre­mo­re 12.435 se­de­žev, Sto­ži­ce 16.100. Za­ra­di pra­znih con, ki lo­či­jo go­stu­jo­če in do­ma­če na­vi­ja­če, je si­cer ka­pa­ci­te­ta na ob­ra­ču­nih naj­ve­čjih slo­ven­skih klu­bov ne­ko­li­ko manj­ša. (mark)

Gre­en Dra­gons so zgro­že­ni.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ivu Šu­šku na­slov, osvo­jen z Ma­ri­bo­rom za Be­ži­gra­dom, po­me­ni to­li­ko kot bron s Hr­va­ško na mun­di­a­lu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.