Go­vo­ri­mo o klo­ba­sah, ni­smo pa pra­ši­ča vzre­di­li

V pred­se­dni­ški tek­mi se je Mar­jan Ša­rec do­bro upi­ral ne­pre­ma­glji­ve­mu Bo­ru­tu Pa­hor­ju, zdaj pa je v igri za pred­se­dni­ka vla­de

Vecer - - V ŽARIŠČU - Par­la­men­tar­ne vo­li­tve 2018

Kot ka­že­jo an­ke­te, iz­gu­blja­te pod­po­ro, ko­men­ta­tor­ji pa oce­nju­je­jo, da va­ši na­sto­pi ni­so pre­pri­člji­vi. Kaj se tre­nu­tno do­ga­ja v va­šem šta­bu?

"Ta­ko oce­nju­je­jo že od lan­ske pred­se­dni­ške kam­pa­nje. Če bi se člo­vek ozi­ral na ko­men­ta­tor­je, bi vzel vrv in se obe­sil. Na to ne da­jem nič. S tem, da nam pa­da pod­po­ra, pa se ne stri­njam, ker smo ves čas v vr­hu an­ket, ko­li­kor so te sploh re­le­van­tne. Ker nas tre­nu­tno ni­ti ni v dr­žav­nem zbo­ru, je tež­ko go­vo­ri­ti o ka­kšnem pad­cu. Pra­va an­ke­ta bo iz­ve­de­na še­le 3. ju­ni­ja. V šta­bu, kjer se na vo­li­tve pri­pra­vlja­mo že od kon­ca no­vem­bra, ni no­be­ne pa­ni­ke."

Vas je kaj strah? "Če­sa?"

Po­ra­za na vo­li­tvah, ka­kšne afe­re, mor­da se bo kdo spra­vil na va­šo dru­ži­no …

"Vse to sem že do­ži­vel, na­za­dnje prej­šnji te­den, ko se je go­vo­ri­lo o ko­mu­nal­nem pro­jek­tu v na­ši ob­či­ni. Po­ra­za na vo­li­tvah pa me ne mo­re bi­ti strah, ker nas v par­la­men­tu še ni."

Ste v šta­bu že raz­i­ska­li, od kod pri­ha­ja naj­več na­pa­dov na va­šo stran­ko?

"Od vse­po­vsod. Vsem smo trn v pe­ti. Če ne­ka­te­re stran­ke v pred­se­dni­ški kam­pa­nji ne bi ta­ko vne­to pod­pi­ra­le Bo­ru­ta Pa­hor­ja, bi ime­le zdaj mir, ker bi bil sam pred­se­dnik dr­ža­ve."

S sta­ri­mi obra­zi in sta­ri­mi stran­ka­mi ne naj­de­te sku­pne­ga je­zi­ka, zdi pa se, da bo­ste je­zi­ček na teh­tni­ci pri obli­ko­va­nju no­ve vla­de. Ka­ko po­tem se­sta­vi­ti vla­do, če bo­sta po­leg va­še stran­ke naj­več gla­sov zbra­li SD in SDS?

"Že­lel bi si zla­sti sve­ži­ne. Se vam zdi nor­mal­no, da eni na ste­ne spet obe­ša­jo Ti­ta, dru­gi pa bi naj­ra­je vi­de­li, da bi v dru­gi sve­tov­ni voj­ni zma­gal nek­do drug? To ni nor­mal­no sta­nje. Po­sta­vi­ti že­lim no­vo plat­for­mo."

In če vam ne bo uspe­lo vzpo­sta­vi­ti sve­ži­ne? S sta­ri­mi obra­zi na­prej? "No­čem go­vo­ri­ti o no­vih in sta­rih obra­zih, je pa res, da se z ne­ka­te­ri­mi, ki upo­ra­blja­jo prej ome­nje­ne me­to­de, ne vi­dim rav­no bli­zu."

Se vi­di­te v opo­zi­ci­ji? Se sploh vi­di­te v po­slan­skih klo­peh? Zo­ran Jan­ko­vić se po vo­li­tvah le­ta 2011 ni od­lo­čil za dr­žav­no po­li­ti­ko.

"Za­kaj pa ne?! Če te ni v vla­di, si pač v opo­zi­ci­ji. Če si šel na par­la­men­tar­ne vo­li­tve in si bil iz­vo­ljen, po­tem opra­vljaj po­slan­sko funk­ci­jo."

Gle­de na na­po­ve­di jav­no­mnenj­skih an­ket se to­rej po­sla­vlja­te od žu­pan­ske­ga po­lo­ža­ja?

"Na ob­či­ni sem že sko­raj osem let, tu­di tu­kaj je po­treb­na sve­ži­na. Smer je ja­sna, ne mo­rem zdaj te­lo­va­di­ti in bi­ti uža­ljen, če me ne bo v pri­ho­dnji vla­di."

Po vo­li­tvah le­ta 2011 smo do­bi­li no­vi par­la­men­tar­ni stran­ki (Po­zi­tiv­no Slo­ve­ni­jo in Dr­ža­vljan­sko li­sto), dve krat­ko­traj­ni vla­di in šte­vil­ne no­ve po­slan­ce, ki so ime­li ve­li­ke te­ža­ve z in­te­gri­te­to. Ka­ko do­bro po­zna­te va­še po­slan­ske kan­di­da­te? "Od vseh smo zah­te­va­li po­tr­di­lo o ne­ka­zno­va­no­sti. Kdo pa pri naj­ve­čjih stran­kah za­go­ta­vlja, da ima­jo vse ure­je­no? SD ima že zdaj kan­di­dat­ko, ki je po­da­la dve so­glas­ji hkra­ti za kan­di­da­tu­ro. SDS je vze­la kre­dit, ker ni ve­de­la, ko­li­ko zna­ša več­kra­tnik pov­preč­ne pla­če." Ka­ko je pri vas po­te­kal na­bor kan­di­da­tov?

"Ob kon­cu lan­ske­ga le­ta so se nam za­če­li ja­vlja­ti po­sa­me­zni­ki, ki so že­le­li so­de­lo­va­ti z na­mi, eki­pa pa je z nji­mi opra­vi­la raz­go­vo­re. Ne­kaj, ki smo jih za­vr­ni­li, jih zdaj vi­de­vam na dru­gih li­stah."

Ali to po­me­ni, da raz­lik med stran­ka­mi ni, da se lju­dje za po­li­ti­ko od­lo­ča­jo zgolj za­ra­di pre­ži­ve­tja in ne za­ra­di pro­gra­mov in na­čel, ki jih za­go­var­ja­jo stran­ke?

"Mi smo da­li so­glas­je kan­di­da­tom, ki raz­mi­šlja­jo na po­do­ben na­čin kot mi. Se pra­vi, da ne gre­do v po­li­ti­ko za­ra­di ugo­dno­sti, tem­več s ci­ljem opra­vlja­ti funk­ci­jo pro­fe­si­o­nal­no in od­go­vor­no." Z Mar­ja­nom Šar­cem za­če­nja­mo se­ri­jo in­ter­vju­jev s pr­va­ki po­li­tič­nih strank, ki jim po Ve­če­ro­vi jav­no­mnenj­ski raz­i­ska­vi ka­že, da ima­jo re­al­ne mo­žno­sti za pre­boj v par­la­ment. Vsi bo­do do­bi­li ena­ko­vre­den pro­stor v ti­ska­ni iz­da­ji in na sple­tu. Naš po­goj je, da stran­ka kot so­go­vor­ni­ka za­go­to­vi pred­se­dni­ka ozi­ro­ma pred­se­dni­co. Na­sle­dnjo raz­i­ska­vo jav­ne­ga mne­nja, ki jo za Ve­čer in Dnev­nik opra­vlja Ni­na­me­dia, bo­mo ob­ja­vi­li sre­di pri­ho­dnje­ga te­dna. Par­tner­ka celj­ske­ga žu­pa­na Bo­ja­na Šro­ta Ka­ta­ri­na Kar­lo­v­šek kan­di­di­ra pri vas. Zdi se, kot da va­ša stran­ka na­sta­ja iz nek­daj ze­lo moč­ne SLS. Ste mor­da na­ro­či­li raz­i­ska­vo, da bi ugo­to­vi­li, v ka­te­rih stran­kar­skih ba­zah ima­te naj­ve­čji po­ten­ci­al?

"Za raz­i­ska­ve se ne od­lo­ča­mo, ker smo fi­nanč­no ze­lo ome­je­ni. S tem se tu­di ne ukvar­ja­mo. Na­go­var­ja­mo vse, ki so pre­pri­ča­ni, da je čas, da zač­ne­mo ži­ve­ti v dru­gač­ni dr­ža­vi, da se zač­ne­jo iz­va­ja­ti re­for­me, po­u­dar­jam, zač­ne­jo iz­va­ja­ti, ker v enem le­tu ne bo­do iz­ve­de­ne, tu­di v šti­rih le­tih mo­go­če ne."

Ali to po­me­ni, da bo­mo po Mi­ru Ce­rar­ju iz­gu­bi­li še en man­dat za uva­ja­nje no­ve po­li­ti­ke?

"Ne vem, kaj je Ce­rar oblju­bljal. Mi ni­če­sar ne oblju­blja­mo, mi sa­mo pra­vi­mo, da je tre­ba iz­ve­sti re­for­me po­li­tič­ne­ga sis­te­ma, zdra­vstva, po­koj­nin­ske­ga in davč­ne­ga sis­te­ma … Stri­njam pa se, da smo zdaj iz­gu­bi­li šti­ri le­ta. Nuj­no je tre­ba spre­me­ni­ti vo­lil­ni sis­tem, usta­vo v de­lih gle­de obli­ko­va­nja vla­de, da jo do­bi­mo is­to­ča­sno z man­da­tar­jem, da so me­nja­ve mi­ni­strov mo­žne brez par­la­men­ta ... Pri nas se lah­ko na pri­mer zgo­di tu­di, da ima­mo pred­ča­sne vo­li­tve ka­sne­je kot re­dne. Vo­lil­ni prag je tre­ba dvi­gni­ti, ome­ji­ti je tre­ba man­da­te in ne sa­mo po­li­tič­nih, tu­di v jav­nih za­vo­dih. Ima­mo di­rek­tor­je za­vo­dov in na­čel­ni­ke uprav­nih enot, tu­di v Ka­mni­ku, ki so na teh po­lo­ža­jih že 25 let. Pri teh re­for­mah se vse zač­ne."

Lju­dje za­ra­di ta­kih spre­memb ne bo­do ži­ve­li bo­lje. Mor­da se bo­ste dr­ža­vlja­nom ta­koj za­me­ri­li, iz­gu­bi­li bo­ste pod­po­ro.

"Bo­do pa ži­ve­li bo­lje na dol­gi rok. Te za­de­ve mo­ra­jo te­či vzpo­re­dno z dru­gi­mi. Pre­mi­er ni sam, ima mi­ni­stre, ura­dni­ke, re­for­mi­ra­ti pa je tre­ba za­de­ve od A do Ž. Go­vo­ri­mo o klo­ba­sah, ni­smo pa še ni­ti pra­ši­ča vzre­di­li."

In ver­ja­me­te, da bo­do spre­mem­be po­li­tič­ne­ga sis­te­ma pod­pr­le tu­di stran­ke, ki so na obla­sti že 20 let? "Rav­no tu­kaj se bo po­ka­za­lo, kdo je pri­pra­vljen na spre­mem­be, s ka­te­ri­mi je tre­ba na no­vo do­lo­či­ti tu­di po­o­bla­sti­la pred­se­dni­ka dr­ža­ve. Ime­ti mo­ra mo­žnost ve­ta na za­kon in ustav­ne pre­so­je."

Kje pa v teh raz­mer­jih vi­di­te dr­žav­ni svet?

"Dr­žav­ni svet, kot je, je tre­ba uki­ni­ti. Ali mu daj­mo ve­čja po­o­bla­sti­la ali pa ga ne po­tre­bu­je­mo. Nje­gov ve­to ne po­ma­ga nič. Ma­lo je za­ko­nov, ki jih je dr­žav­ne­mu sve­tu uspe­lo usta­vi­ti. Za­to go­vo­rim o ko­re­ni­ti re­for­mi po­li­tič­ne­ga sis­te­ma."

Ka­te­ri re­sor­ji v dr­žav­ni upra­vi vas naj­bolj za­ni­ma­jo ozi­ro­ma ka­te­re bi naj­prej okre­pi­li?

"O re­sor­jih še ne bi go­vo­ril."

V kaj pa bo­ste naj­prej za­gri­zli, če vam uspe se­sta­vi­ti vla­do? Bo­ste zvi­ša­li mi­ni­mal­no pla­čo, po­koj­ni­ne, bo­ste mla­dim pri­skr­be­li sta­no­va­nja?

"Obljub ne bom da­jal, ker smo se jih že pre­na­je­dli. To bi bi­lo ne­od­go­vor­no. Se­sta­vil sem že kar ne­kaj pro­ra­ču­nov, za­to se mi zdi naj­po­memb­ne­je, da naj­prej ustva­ri­mo po­go­je za go­spo­dar­stvo. Te­melj vse­ga pa je bi­ro­kra­ci­ja. Po­glej­te, kaj se do­ga­ja z dr­žav­ni­mi in ob­čin­ski­mi pro­stor­ski­mi na­čr­ti, ki so sve­to pi­smo za vsa­kr­šno gra­dnjo. Vse sku­paj tra­ja pre­dol­go. Ko se po­go­var­jam z go­spo­dar­stve­ni­ki, so med nji­ho­vi­mi zah­te­va­mi na za­dnjem me­stu dav­ki. Za­kaj je mo­ral pi­vo­var iz Gor­nje Rad­go­ne čez me­jo? Sa­mo za­ra­di bi­ro­kra­ci­je. Pod­je­tni­ki bi naj­prej ra­di sta­bil­no oko­lje. Na po­dro­čju dav­kov pa je tre­ba iz­bolj­ša­ti di­sci­pli­no, prav ta­ko na po­dro­čju pla­če­va­nja po­di­z­va­jal­cev. Za­to go­vo­ri­mo o fi­nanč­ni po­li­ci­ji. Ta­koj je tre­ba za­gri­sti tu­di v pro­blem ča­kal­nih dob v zdra­vstvu."

Bi uza­ko­ni­li do­lo­či­lo, da mo­ra prav vsak ko­le­sar no­si­ti če­la­do?

"Z var­no­stjo gre­mo vča­sih tu­di pre­da­leč. Kot otro­ci smo s ko­le­si pre­vo­zi­li ve­li­ko ki­lo­me­trov brez če­lad in smo pre­ži­ve­li. Tu­kaj gre za vpra­ša­nje zdra­ve pa­me­ti. Vsa­ke­ga pred vsem se ne da ob­va­ro­va­ti. Če grem s ko­le­som v tr­go­vi­no, bom tež­ko pa­del, dru­ga­če pa je na pri­mer pri gor­skem ko­le­sar­stvu."

Bi pre­po­ve­da­li na­ci­stič­ne in do­mo­bran­ske sim­bo­le v druž­bi?

"Se­ve­da. Ta­ko na­ci­zem kot fa­ši­zem sta v svo­jem te­me­lju go­vo­ri­la o manj­vre­dno­sti dru­gih ras, ki jih je tre­ba uni­či­ti."

Kaj pa rde­čo zvez­do?

"Zvez­de ne gre ena­či­ti z na­ci­stič­ni­mi sim­bo­li." 3519,07 evra/2156,80 evra Ne. Na ban­ki. • Sta­no­vanj­ska hi­ša v Šmar­ci, upo­rab­ne po­vr­ši­ne 120 kva­dra­tnih me­trov, vre­dnost po Gur­su 89.206 evrov, zra­ven še go­spo­dar­sko po­slo­pje.

• 2,9 hek­tar­ja kme­tij­skih ze­mljišč, vre­dnost po Gur­su 35.651 evrov.

• 1,5 hek­tar­ja goz­da, vre­dnost po Gur­su 9242 evrov

• Ško­da su­perb (le­tnik 2009), la­da ni­va (2000), NSU 1200c (1970), trak­tor IMT 539 (1987).

Ali do­ni­ra 0,5 do­ho­dni­ne in ko­mu?

Do­ni­ra na dru­ge na­či­ne.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.