Ka­čič za­vr­nil va­bi­lo v dru­go rek­tor­sko eki­po

Ka­ko so se od­re­za­li kan­di­da­ti za rek­tor­ja Uni­ver­ze v Ma­ri­bo­ru, ki smo jih so­o­či­li v so­de­lo­va­nju s te­le­vi­zi­jo BK TV

Vecer - - MARIBOR - Utri­nek: Lo­ren­čič ni­ma Ka­či­če­ve­ga za­u­pa­nja

tnik je ob tem spo­mnil na cen­tra­li­za­ci­jo dr­ža­ve, ki se po­zna tu­di pri od­lo­ča­nju za štu­dij v pre­stol­ni­ci. Ka­čič bi dvi­gnil ugled uni­ver­ze, ki je "kot sve­til­nik v druž­bi", da ne bi bi­lo več "do­god­kov", ki so ga v pre­te­klo­sti okr­ni­li. Turk pa vi­di več pri­lo­žno­sti v na­dalj­nji in­ter­na­ci­o­na­li­za­ci­ji uni­ver­ze in s tem pri­va­blja­njem tu­jih štu­den­tov, ki bi za štu­dij tu­di pla­če­va­li. Sa­mec je ob tem po­u­da­ril, da je po­memb­no tu­di, da se vpi­su­je­jo "uspe­šni štu­den­tje".

Vsi kan­di­da­ti vi­di­jo tu­di pri­lo­žno­sti za so­de­lo­va­nje z go­spo­dar- So­o­če­nje rek­tor­skih kan­di­da­tov, ki ga je Ve­čer pri­pra­vil v so­de­lo­va­nju z re­gi­o­nal­no te­le­vi­zi­jo BK TV, si lah­ko na tem pro­gra­mu zno­va ogle­da­te da­nes ob 17. uri ter v če­tr­tek ob 20. uri. Bral­ci Ve­če­ra pa bo­do lah­ko v pri­lo­gi V so­bo­to pre­bra­li tu­di po­glo­blje­no in raz­šir­je­no vse­bi­no so­o­če­nja.

An­drej PETELINŠEK stvom, pri če­mer ze­lo kon­kre­tnih od­go­vo­rov ni­so po­da­li. So pa za­tr­je­va­li, da pre­dlo­ge ima­jo. Mor­da jih v mi­nu­ti za od­go­vo­re tu­di ni­so mo­gli pred­sta­vi­ti. Turk je de­ni­mo opo­zo­ril, da go­spo­dar­stvo brez uni­ver­ze ne bo šlo po po­ti ra­zvo­ja, za­ve­da se tu­di te­ža­ve, da vča­sih iz fa­kul­tet pri­de­jo pre­več iz­o­bra­že­ni ka­dri. Sa­mec so­de­lo­va­nje vi­di v kon­kre­tnih pro­jek­tih, po­ve­zo­va­nju v kon­zor­ci­je, sku­pnem na­sto­pu na raz­pi­sih, usta­na­vlja­nju sku­pnih raz­i­sko­val­no-ra­zvoj­nih cen­trov. Oplo­tnik je spo­mnil na ši­rok alu­mni, v ka­te­rem so nji­ho­vi nek­da­nji štu­den­tje, s ka­te­ri­mi lah­ko po­glo­bi­jo so­de­lo­va­nje. Ka­čič pa je kri­tič­no oce­nil, da tre­nu­tno po­go­vor o stra­te­ških par­tner­stvih v go­spo­dar­stvu na rek­to­ra­tu manj­ka. In de­jal, da je "ne­spre­je­mlji­vo, ka­dar se ime uni­ver­ze upo­ra­bi kot ob­vod za la­stne ak­tiv­no­sti ozi­ro­ma za svo­je pod­je­tje".

Ob vpra­ša­njih oko­li glav­nih taj­ni­kov in afer, ki se le­pi­jo na­nje, je naj­o­dloč­ne­je rav­na­nje Igor­ja Ti­čar­ja oce­nil Ka­čič, ki je edi­ni ne­dvo­u­mno de­jal, da Te­o­dor Lo­ren­čič ni­ma nje­go­ve­ga za­u­pa­nja. Na­ka­za­la pa se je tu­di mo­žna pro­rek­tor­ska se­sta­va, saj bi ve­či­na kan­di­da­tov tu­di dru­ge zdaj­šnje pro­rek­tor­je, s ka­te­ri­mi se zdaj bo­ri­jo za rek­tor­sko me­sto, ima­jo pa še le­to dni man­da­ta, saj jim ob od­sto­pu Ti­čar­ja ta ni po­te­kel, po­va­bi­la v ož­jo eki­po. Ra­zen Ka­či­ča. Ta je vlju­dno za­vr­nil tu­di po­nud­bo Sam­ca, ki bi tu­di nje­mu mor­da dal pri­lo­žnost.

Fo­to: Igor NAPAST

No­vi­nar­ja Mi­tja Sa­gaj in Špe­la Žer­jal sta so­o­či­la rek­tor­ske kan­di­da­te Jer­ne­ja Tur­ka, Ni­ka Sam­ca, Ža­na Ja­na Oplo­tni­ka in Zdrav­ka Ka­či­ča.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.