V šo­lo s pe­šbu­som

Pe­šbus je pro­jekt, pri ka­te­rem gre sku­pi­na šol­skih otrok v šo­lo ob sprem­stvu od­ra­slih po vna­prej do­lo­če­nih po­teh

Vecer - - MARIBOR - Kdor je glav­ni, gre peš Za zdrav­je, sa­mo­stoj­nost in oko­lje

Dež in hla­dno vre­me v to­rek zju­traj ni­sta bi­li ovi­ri, da se ob 7.45 učen­ci ne bi zbra­li na kri­ži­šču Pri­soj­ne uli­ce in uli­ce Pod vi­no­gra­di. Se­ve­da pod bu­dnim oče­som star­šev spre­mlje­val­cev. V šo­lo so ne­ka­te­ri res pri­šli pre­mo­če­ni in z mo­kri­mi če­vlji, am­pak otrok to ni mo­ti­lo. Pet po­staj je na po­ti do OŠ Fran­ca Roz­ma­na Sta­ne­ta - in na vsa­ki se je kdo pri­klju­čil. "V vsa­kem vre-

Otro­ci so bi­li po­ti bolj ali manj ve­se­li. "Fajn nam je. Se še ma­lo s pri­ja­te­lji zju­traj po­go­var­ja­mo," je po­ve­da­la učen­ka Ma­ša. Uče­nec Fi­lip je bil is­kren, da mu vsak dan pe­ša­či­ti v šo­lo ni rav­no pri­je­tno, am­pak bolj kot ho­je se je že na­ve­li­čal po­u­ka, ta­ko da se ze­lo ve­se­li pri­ha­ja­jo­čih po­le­tnih po­či­tnic. Pe­šbus se zdi ze­lo za­ba­ven pe­to­šol­ki La­ni, ker se lah­ko dru­ži s pri­ja­te­lji, ob tem pa še na­bi­ra štam­pilj­ke v pe­šbu­so­vo vo­zov­ni­co. Na­men pro­jek­ta je spod­bu­ja­nje spre­memb v mi­sel­no­sti in s tem po­to­val­nih na­vad star­šev in otrok na po­ti v šo­lo (in na­zaj), ki lah­ko po­sta­ne ne­kaj za­bav­ne­ga, dru­žab­ne­ga in tu­di po­uč­ne­ga. "Pri tem ima­mo se­ve­da v mi­slih tu­di po­zi­tiv­ni vpliv na zdrav­je otrok, po­zi­tiv­ne okolj­ske vpli­ve in zmanj­še­va­nje mo­tor­ne­ga pro­me­ta v me­stu, še po­se­bej v oko­li­ci osnov­nih šol. Gre za vzgoj­ni in dru­žab­ni pro­jekt, saj ugo­ta­vlja­mo, da se otro­ci iz is­te uli­ce sploh več ne po­zna­jo, na­u­či­jo se ce­stno­pro­me­tnih pred­pi­sov in ob­na­ša­nja v pro­me­tu, hkra­ti se tu­di star­ši in sta­ri star­ši dru­ži­jo in do­go­var­ja­jo," je iz­po­sta­vil Mi­ha Lo­vše iz Slo­ven­ske zve­ze za jav­no zdrav­je, oko­lje in to­bač­no kon­tro­lo, ki v Ma­ri­bo­ru iz­va­ja pro­jekt sku­paj z Ma­ri­bor­sko ko­le­sar­sko mre­žo in Sve­tom za pre­ven­ti­vo in vzgo­jo v ce­stnem pro­me­tu pri ma­ri­bor­ski ob­či­ni.

Pot v šo­lo po­te­ka po za­čr­ta­nih var­nih po­teh, ob tem pa so iz­va­jal­ci že ugo­to­vi­li, da ka­kšna uli­ca, re­ci­mo Pra­pro­tni­ko­va, ni­ma ploč­ni­ka, za­to bo­do sku­paj z osnov­no šo­lo ape­li­ra­li na ob­či­no, da za to po­skr­bi. Sep­tem­bra bo pe­ša­či­lo v šo­lo še več učen­cev, pred­vsem v te­dnu mo­bil­no­sti, saj se mu že­li pri­dru­ži­ti več ma­ri­bor­skih osnov­nih šol. Iz­va­jal­ci si že­li­jo, da bi bi­lo vklju­če­nih čim več otrok pr­ve tri­a­de - pa tu­di sta­rej­ši.

re­ši­tve, ka­ko lah­ko ro­bot pre­ma­ga ovi­ro. Brez ovir bi bi­lo ve­li­ko laž­je," je po­ve­dal Her­vol. Za raz­lič­ne de­le ovir ima­jo ro­bo­ti raz­lič­ne sen­zor­je. Bre­skvar ima do­ma v svo­ji so­bi po­sta­vljen la­bi­rint, na ka­te­rem lah­ko sku­paj pre­iz­ku­ša­ta de­lo­va­nje ro­bo­ta. Ro­bo­ta Ro­ka Lom­bar­ja, ki obi­sku­je tre­tji le­tnik Ele­k­tro­teh­ni­ške in ra­ču­nal­ni­ške šo­le v No­vi Go­ri­ci, pa je v la­bi­rin­tu ne­že­le­no ne­ko­li­ko vle­klo v le­vo, a je z njim vse­e­no po pr­vi vo­žnji do­se­gel pe­ti naj­hi­trej­ši čas. "Pro­ti pri­ča­ko­va­njem se je ro­bot do­bro od­re­zal. Sem pa ra­ču­nal na uvr­sti­tev med pr­vih de­set," je po­ve­dal. Ve­li­ko ro­bo­tov se je v la­bi­rin­tu "iz­gu­bi­lo", dru­gi so se vr­te­li v kro­gu, se obr­ni­li na­zaj, in na­me­sto da bi pe­lja­li pro­ti ci­lju, so se vr­ni­li na start.

Dr. Bo­ži­dar Bra­ti­na je imel pod nad­zo­rom ne­ko­li­ko dru­gač­no tek­mo­va­nje. Gre za ka­te­go­ri­jo Na­stop, v ka­te­ri se se pri­ja­vi­le po tri hr­va­ške in slo­ven­ske eki­pe: "Tek­mo­val­ci lah­ko na­sto­pa­jo z ro­bo­ti, po­ve­do zgod­bi­ce, so kre­a­tiv­ni in na­stop po­ve­že­jo z mul­ti­me­di­jo. Oce­nju­je­mo tu­di teh­nič­no iz­ved­bo, to­rej de­lo­va­nje ro­bo­ta in sen­zor­jev. Ide­ja je, da tu­di pun­ce pri­te­gne­mo v to kre­a­tiv­nost in da se na­u­či­jo pro­gra­mi­ra­ti."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Če­prav bi se gle­de na od­da­lje­nost od šo­le ve­li­ko otrok lah­ko na pot od­pra­vi­lo peš ali s ko­le­som, star­ši otro­ke ve­dno po­go­ste­je pri­pe­lje­jo z av­tom do vho­da in jih tam po po­u­ku po­be­re­jo. Pe­šbus ali peš v šo­lo je pro­jekt, ki to spre­mi­nja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.