Vo­liv­ci bo­do iz­sta­vi­li ra­čun

Pre­mi­er­no so­o­če­nje kan­di­da­tov za po­slan­ce na Rav­nah uspe­lo, raz­pon de­ba­te med dr­žav­no in re­gi­o­nal­no rav­njo

Vecer - - MARIBOR - "Oku­pa­ci­ja" ga­sil­ske­ga stol­pa Obre­me­nje­ni de­lav­ci in ka­pi­tal Vsi za ko­ro­ško po­kra­ji­no

Pr­vo Ve­če­ro­vo pred­vo­lil­no so­o­če­nje sed­mih kan­di­da­tov za po­slan­ce na Rav­nah, ki je pri­te­gni­lo ve­li­ko za­ni­ma­nje jav­no­sti, je po­stre­glo z ra­zno­vr­stni­mi vse­bi­na­mi v de­ba­ti o ključ­nih vpra­ša­njih ra­zvo­ja dr­ža­ve in re­gi­je. Med pu­bli­ko v na­bi­to pol­ni dvo­ra­ni Kom­ple­ksa so bi­li tu­di žu­pa­ni To­maž Ro­žen (Rav­ne), An­drej Čas (Slo­venj Gra­dec), Ma­tic Ta­sič (Pre­va­lje) in Ro­ma­na Les­jak (Čr­na), pri­šlo je tu­di ne­kaj kan­di­da­tov iz so­se­dnjih vo­lil­nih okra­jev ter pod­por­ni­ki so­de­lu­jo­čih kan­di­da­tov in dru­ga za­in­te­re­si­ra­na jav­nost. Osre­dnje te­me: okolj­ska sa­na­ci­ja zgor­nje Me­ži­ške do­li­ne, (pre)obre­me­ni­tve de­lav­cev in pla­če, re­gi­o­nal­ni ra­zvoj, skrb za sta­rej­še, in­fra­struk­tu­ra. Po­sne­tek so­o­če­nja je do­sto­pen na yo­u­tu­be ka­na­lu (Vo­li­tve v DZ 2018 - Rav­ne na Ko­ro­škem). Pre­cej is­kri­vo je bi­lo na toč­ki o po­te­ku pred­vo­lil­ne kam­pa­nje in stro­ških kam­pa­nje, v ka­te­ri po in­ten­ziv­no­sti in vse­pri­so­tni za­sto­pa­no­sti v tem okra­ju moč­no pred­nja­či Aleš Lo­gar, SDS, ki je hkra­ti na­po­ve­dal, da bo "po­ku­ril ma­ksi­mal­ni mo­žni zne­sek", to je 5000 evrov. Prav Lo­gar­je­va kam­pa­nja je bi­la na­mreč v teh dneh ka­men spo­ti­ke. Nje­gov ve­li­kan­ski ogla­sni pa­no na stol­pu ga­sil­ske­ga do­ma na Rav­nah, na po­slo­pju v ob­čin­ski la­sti, ki ga upra­vlja Pro­sto­volj­no ga­sil­sko dru­štvo (PGD), je na­mreč spro­žil vpra­ša­nja o upra­vi­če­no­sti po­li­tič­ne­ga ogla­še­va­nja na po­slo­pju v jav­ni la­sti, ki smo jih od­pr­li v so­o­če­nju. Lo­gar je od­go­var­jal, da je ho­tel pred lju­dmi le iz­po­sta­vi­ti svoj obraz, na pri­pom- "Mar­sik­do me vpra­ša, za­kaj sem se, ko sem še­le pre­vzel jav­ni za­vod ZKŠTM Rav­ne, od­lo­čil za vstop v po­li­ti­ko. Dej­stvo je, da sem s ka­riz­mo in po­zi­tiv­nim mi­šlje­njem tu­di sam spo­znal, da je zdaj pra­vi čas. Že de­lo, ki ga opra­vljam, je po­ve­za­no z lju­dmi in 'slu­že­njem' lju­dem. Ker do­bro so­de­lu­je­mo v ra­ven­ski ob­či­ni in z Igor­jem Odrom, je pa­dla de­ba­ta, da je po­tre­ben kom­pe­ten­ten kan­di­dat, ki bi de­lo­val po­ve­zo­val­no in vli­val upa­nje v po­li­ti­ko, pred­vsem pa tak, ki bi na­da­lje­val ne­ko po­slan­stvo, da bi na vo­li­šča spra­vi­li čim več mla­dih. Mla­di bo­mo skr­be­li za­to, ali bo po­koj­nin­ska bla­gaj­na vzdr­žna, ali bo pri nas čez 20, 30 let bolj­še oko­lje za sta­rej­še lju­di. Pe­re­če te­ma­ti­ke so se me do­ta­kni­le in sem eden ti­stih, ki že­li­jo z ak­tiv­nim de­lom pri­pe­lja­ti na­zaj v Me­ži­ško do­li­no čim več pro­jek­tov tu­di v tej sme­ri." bo, da ob­či­na ni da­la so­glas­ja, pa, da se je o tem do­go­var­jal šef nje­go­ve kam­pa­nje Igor Oder in da mo­ra­mo iz­pra­ša­ti nje­ga. Hkra­ti je mi­ni­ma­li­zi­ral oči­ta­ne kr­ši­tve, češ da so is­to pri­lo­žnost ogla­še­va­nja ime­le tu­di dru­ge stran­ke, in do­dal, da so osta­le na vo­ljo še dru­ge stra­ni ga­sil­ske­ga stol­pa. Oder je po so­o­če­nju na na­ša na­dalj­nja po­i­zve­do­va­nja po­ja­snil, da so skle­ni­li po­god­bo s PGD in ga­sil­cem do­ni­ra­li 150 evrov, ob­či­ni Rav­ne, ki si­cer kot la­stni­ca ni da­la so­glas­ja k ogla­še­va­nju in je zanj ni­so ni­ti pro­si­li, pa so v po­ne­de­ljek po­sla­li do­pis, da lah­ko, če je kar­ko­li spor­ne­ga, ogla­sni pa­no od­stra­ni­jo. Pred­se­dnik PGD An­drej Pe­trič, ki smo ga vče­raj pro­si­li še za nji­hov vi­dik, pa je de­jal, da so ga­sil­ci ne­po­li­tič­ni, da pa po­tre­bu­je­jo do­na­ci­je in je bil nji­hov in­te­res pred­vsem do­na­ci­ja. Ugo­ta­vljal je, da stolp res ni jav­no me­sto za ogla­še­va­nje, da te de­jav­no­sti se­ve­da kot ga­sil­ci ni­ma­jo re­gi­stri­ra­ne. Po­ja­snje­val je, da pre­je­ma­jo pre­cej kli­cev in kri­tik. Si­no­či so oglas od­stra­ni­li. Osta­li kan­di­da­ti so v kam­pa­njo vsto­pi­li bolj skro­mno. Adam Ven­gu­št (LMŠ) je poz­dra­vil ide­jo stran­ke, da so mo­ra­li vsi kan­di­da­ti pri­spe­va­ti 1062 evrov, Moj­ca "V po­li­ti­ko vsto­pam pov­sem na no­vo, iz­ha­jam iz dru­ži­ne, kjer je oče usta­no­vil pod­je­tje iz nič. V Me­ži­ški do­li­ni in ne Mi­slinj­ski, od ko­der pri­ha­jam, kan­di­di­ram za­to, ker sem se do­kaj po­zno od­lo­čil za vstop v kam­pa­njo, kan­di­dat za Mi­slinj­sko do­li­no je že bil iz­bran s stra­ni Li­ste Mar­ja­na Šar­ca. Na so­ci­al­nih omrež­jih spre­mljam ne­str­pne iz­ja­ve, da sem tu­jec. A jaz sem to­rej tu­jec, ker ži­vim v Slo­venj Grad­cu ce­lo ži­vlje­nje, že­na de­la v Le­ku Pre­va­lje. Že dva­najst let pa se sam vo­zim v Lju­blja­no. Po­tre­bu­je­mo po­ve­za­no Slo­ve­ni­jo, ne pa že raz­dvo­je­ne Ko­ro­ške. Pri se­bi mo­ra­mo naj­prej ure­di­ti stva­ri. Mo­ra­mo de­la­ti sku­paj in so­de­lo­va­ti. Go­vo­ri­mo o cen­tra­li­za­ci­ji, že­li­mo si de­cen­tra­li­za­ci­jo, re­gi­o­na­li­za­ci­jo, ne pa, da smo med sa­bo ne­str­pni. De­la­ti mo­ra­mo na tem, da se bo­mo zdru­ži­li in da bo­mo sku­paj ime­li bolj­ši ju­tri." Er­ja­vec (NSi) je go­vo­ri­la o oseb­nem od­go­vor­nem vlož­ku, a z zne­skom ni po­stre­gla, če­tu­di je v na­go­vo­ru iz­zva­la pu­bli­ko, ali bi ga že­le­li sli­ša­ti. Mi­lan Mrđe­no­vić (Le­vi­ca) bo od­štel naj­več sto evrov, prin­cip je, če kdo v stran­ki pri­spe­va več kot to, se zne­sek po­raz­de­li med vse. Ja­ni Pre­dnik (SD) na­me­nja pet od­stot­kov od pla­če, ra­ču­na, da ne bo pre­bil ti­so­ča­ka, Šte­fan Ski­tek (De­sus) pa je po­ja­snil, da je mo­ral vsak pri­spe­va­ti 500 evrov, to­li­ko so pre­je­li tu­di od od­bo­ra De­su­sa. Da­ni­lo An­ton Ranc (SMC) bo za kam­pa­njo na­me­nil naj­več dva ti­soč evrov. Pre­cej po­le­mič­no je bi­lo ob de­ba­ti o de­la­vskih pla­čah in obre­me­nje­no­sti de­la ter vlo­gi ka­pi­ta­la. Mrđe­no­vić je po­u­da­ril, da v stran­ki za­go­var­ja­jo dvig mi­ni­mal­ne pla­če na 700 evrov. Da je to ve­lik pro­blem, je Le­vi­co la­ni opo­zo­ri­lo tu­di 1200 ko­ro­ških pod­pi­sni­kov za dvig mi­ni­mal­ne pla­če: "Vlo­ži­li smo tu­di pre­dlog za­ko­na ob­ve­zne de­li­tve do­bič­ka med de­lav­ce. De­la­vske pla­če bi se ob­ču­tno po­ve­ča­le, sploh v Slo­ven­ski in­du­stri­ji je­kla, kjer ima dr­ža­va če­tr­tin­ski de­lež."

"To, da ima­mo uza­ko­nje­no mi­ni­mal­no pla­čo, je sra­mo­ta za dr­ža­vo. La­stni­ki bi se mo­ra­li za­ve­da­ti, da so de­lav­ci ti­sti, za­ra­di ka­te­rih si sploh lah­ko iz­pla­ču­je­jo do­bi­ček," je po­ve­dal Pre­dnik in pred­sta­vil re­ši­tev: "Če bo­mo na eni stra­ni raz­bre­me­ni­li pla­če, bo manj pri­te­klo v jav­ni pro­ra­čun, a na dru­gi stra­ni mo­ra­mo do­bi­ček, ki je ne­so­raz­mer­no ni­zek, ob­dav­či­ti, da ta­ko raz­bre­me­ni­mo sre­dnji ra­zred." Ranc je po­u­da- "Sam ni­mam to­li­ko pla­ka­tov po te­re­nu, kot sem pri­so­ten med lju­dmi, in bi­stvu že ves čas, že več let sem med lju­dmi; mi se ne gre­mo ve­li­ke kam­pa­nje. Stik z lju­dmi je po­mem­ben v po­li­ti­ki in upam, da bo to pri­ne­slo re­zul­tat. Stik je ti­sto, kar lju­dje po­tre­bu­je­jo, ne pa di­s­tan­ci­ra­nost po­li­ti­ke od lju­di, za­to upam, da jim bom lah­ko to po­li­ti­ko pri­bli­žal. Moj na­go­vor v otro­škem par­la­men­tu je bil zu­naj pred­vo­lil­ne kam­pa­nje, kot tu­di že le­ta prej, ko sem so­de­lo­val na otro­škem par­la­men­tu, na pri­mer la­ni in pre­dla­ni, kot tu­di na mno­gih dru­gih sre­ča­njih. Po­li­ti­ka mo­ra bi­ti pod­po­ra lju­dem, tu­di obra­tno se­ve­da, pred­vsem pa mo­ra bi­ti v jav­nem in­te­re­su. Vča­sih si­cer tu­di zno­traj stran­ke ni eno­stav­no, za­to pa mo­raš bi­ti pra­vi­čen in po­tre­bu­ješ po­gum. A tu­di če se kdaj s stran­ko ne stri­njam, ni­mam pro­ble­ma to po­ve­da­ti na glas." ril, da lah­ko druž­ba na­pre­du­je, če so do­bri po­go­ji za de­lo­va­nje go­spo­dar­skih družb, s či­mer se je stri­njal Ven­gu­št, ki me­ni, da brez do­bre­ga go­spo­dar­stva ni so­ci­al­ne dr­ža­ve. "S pe­tod­sto­tno go­spo­dar­sko ra­stjo in osem­od­sto­tno ra­stjo plač smo pri­ka­za­li lep re­zul­tat. Če nam v ne­kem tre­nut­ku gre bo­lje, je tre­ba ko­lač de­li­ti ena­ko­prav­no, od­pra­vi­ti ne­ka­te­ra plač­na ne­so­raz­mer­ja, ne­kaj na­me­ni­ti za ra­zvoj in dol­go­roč­no sta­bil­nost pro­sto­ra," je po­ja­snil Ranc. Ski­tek je opo­zo­ril, da je pre­o­bre­me­nje­nost de­lav­cev po­sle­di­ca kr­če­nja de­lov­ne si­le, sin­di­kal­ne ak­tiv­no­sti pa ne­za­do­volj­stva de­lav­cev.

Tu­di Lo­gar je naj­ve­čji po­men pri­pi­sal de­lav­cu, ki je ka­pi­tal in ustvar­ja z la­stni­mi ro­ka­mi: "Ima­mo pre­glo­bo­ko dr­ža­vo, tre­ba bi bi­lo raz­bre­me­ni­ti pla­če, po­tem se o mi­ni­mal­ni pla­či sploh ne bi po­go­var­ja­li."

"Če je de­la­vec za­do­vo­ljen, je tu­di uspe­šen in pro­duk­ti­ven, do­brih de­lav­cev pa se ne od­pu­šča," je za­čel Ven­gu­št. To, da se de­lo­da­jal­ci bo­ji­jo za­go­ta­vlja­ti po­god­be za ne­do­lo­čen čas, je pri­pi­sal za­ko­no­da­ji, ki da "Pra­kse iz go­spo­dar­stva, sploh pro­jek­tne­ga pri­sto­pa k re­še­va­nju pro­ble­mov, sem sku­šal pre­na­ša­ti v po­li­tič­ni pro­stor. V par­la­men­tu po­gre­šam lju­di z več iz­ku­šnja­mi z dru­gih po­dro­čij. Na Ko­ro­škem so tri do­li­ne, tri­je in­te­re­si, re­gi­o­nal­nost je po­treb­na, a ni­ma smi­sla, da vsak žu­pan ho­di po­se­bej v Lju­blja­no. Ustva­ri­ti je tre­ba si­ner­gi­jo, se po­ve­za­ti, de­la­ti kot sku­pnost. Na­sta­vi­ti si mo­ra­mo ogle­da­lo, po­kra­ji­no do­mi­sli­ti tu­di nav­zno­ter ... V tej kam­pa­nji si ne mi­slim obe­ša­ti pla­ka­tov na vi­so­ke di­mni­ke in ste­bre, de­lam in do­ka­zu­jem se pred­vsem z de­ja­nji, sku­šam prek so­ci­al­nih omre­žij se­zna­nja­ti z ak­tiv­nost­mi v par­la­men­tu. Hkra­ti pa ne bi za­ne­ma­ril tu­di te­ga, da sem se na za­čet­ku man­da­ta za­ve­zal, da de­set od­stot­kov po­slan­ske pla­če na­me­nim dru­štvom, so­ci­al­no ogro­že­nim, kar je zne­slo oko­li 9400 evrov." je pre­ri­go­ro­zna, ko de­la­vec zač­ne de­la­ti sla­bo. Er­jav­če­va je po­ve­da­la, da se tu­di NSi za­vze­ma za viš­je pla­če, saj ima­mo v Slo­ve­ni­ji eno naj­ve­čjih obre­me­ni­tev do­hod­ka, zni­ža­ti bi bi­lo tre­ba tu­di dav­ke. Vsi so pod­pr­li po­kra­ji­ne ozi­ro­ma re­gi­o­na­li­za­ci­jo. Lo­gar: "Lju­blja­na je "Od­šla sem v Bru­selj, ker sem si že­le­la pri­do­bi­ti ma­gi­ste­rij v tu­ji­ni, kar sem sto­ri­la na la­stne stro­ške. Več let sem se do­ka­zo­va­la na naj­viš­jih rav­neh in zdaj pri­ha­jam na­zaj. Ne mo­rem več gle­da­ti, ka­ko sla­bo se upra­vlja dr­ža­va, ali pa, da bi jo lah­ko upra­vlja­li bo­lje, da ne iz­po­sta­vlja­mo le sla­be­ga. Ohra­ni­mo, kar je do­bro, in pri­ne­si­mo sve­že ide­je, iz­ku­šnje, do­bre pra­kse, da bo­mo ime­li vsi z na­ši­mi otro­ki vred bolj­šo pri­ho­dnost. Sem ak­tiv­na v ko­mu­ni­ka­ci­ji, de­lam na sve­tu EU, kjer go­sti­mo naj­viš­je vo­di­te­lje vseh dr­žav EU in še ko­ga iz tre­tjih dr­žav. Re­kla bi tu­di to: ve­li­ko­krat sem pri­šla v Me­ži­ško do­li­no, vpra­šat, ali lah­ko po­de­lim zna­nje, pa ni bi­lo ve­dno ze­lo en­tu­zi­a­stič­ne­ga od­zi­va. Ne bom re­kla, da ga sploh ni bi­lo, ven­dar od­pr­tih rok ni bi­lo ve­dno. Te­ga se mo­ra­te pre­bi­val­ci Me­ži­ške do­li­ne tu­di za­ve­da­ti."

Fo­to: Igor NAPAST

Sed­me­ri­ca kan­di­da­tov za dr­žav­ni zbor v okra­ju Rav­ne na Ve­če­ro­vem so­o­če­nju

Fo­to: Igor NAPAST

Odlič­no obi­ska­no so­o­če­nje na Rav­nah

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.