V du­hu so­de­lo­va­nja

De­set kon­cer­tov in pe­ster spre­mlje­val­ni pro­gram. Po­se­ben po­u­da­rek med­na­ro­dnim pro­jek­tom slo­ven­skih glas­be­ni­kov

Vecer - - KULTURA -

Za slo­ven­ske lju­bi­te­lje so­dob­ne im­pro­vi­zi­ra­ne glas­be je Cer­kno si­no­nim za za­če­tek vsa­ko­le­tne se­zo­ne fe­sti­va­lov na pro­stem. Od če­trt­ka, 17., do so­bo­te, 19. ma­ja, bo po me­stu po­te­kal že 23. fe­sti­val jaz­za z osre­dnjim pri­zo­ri­ščem ve­čer­nih kon­cer­tov pod šo­to­rom na "sta­rem pla­cu" (Tr­gu pre­ko­mor­skih bri­gad).

Le­to­šnji se še bolj kot prej­šnja le­ta osre­do­to­ča na slo­ven­ske ustvar­jal­ce in nji­ho­ve med­na­ro­dne po­ve­za­ve. Za uvod bo v če­tr­tek ob 19. uri na­sto­pil av­strij­sko-če­ški Or­che­ster 33 1/3, kot go­stji pa slo­ven­ski glas­be­ni­ci Ire­na Z. To­ma­žin (vo­kal) in Ana Kra­va­nja (vi­o­li­na). Sle­dil bo slo­ven­sko-ita­li­jan­ski Stel­lar Trio, ki ga vo­di sa­kso­fo­nist Ce­ne Re­snik, in kot gost zna­ni ame­ri­ški tro­ben- tač Rob Ma­zu­rek. Uvo­dni ve­čer bo skle­nil hr­va­ški Franz Ka­fka En­sem­ble. Pet­kov ve­čer bo ob 19.30 od­prl ja­pon­sko-fran­co­ski kvar­tet Ka­ze. Sle­dil bo no­vi pro­jekt kvar­te­ta, ki ga se­sta­vlja­jo tol­ka­lec Zlat­ko Ka­u­čič, bri­tan­ski pi­ha­lec Evan Par­ker, fran­co­ska kon­tra­ba­sist­ka Joël­le Léan­dre in špan­ski pi­a­nist Agu­stí Fer­nán­dez. Sle­dil bo na­stop ame­ri­ško-bri­tan­ske­ga kvar­te­ta Chi­ca­go-Lon­don Un­der­gro­und. So­bo­tni ko­mor­ni kon­cert v dvo­ra­ni glas­be­ne šo­le bo ob 17. uri iz­ve­dla ja­pon­ska pi­a­nist­ka Sa­to­ko Fu­ji. Na osre­dnjem pri­zo­ri­šču bo­do ob 19.30 na­sto­pi­li ame­ri- Tol­ka­lec, skla­da­telj in pe­da­gog, Pre­šer­nov na­gra­je­nec Zlat­ko Ka­u­čič le­tos sla­vi 40 let glas­be­ne­ga de­lo­va­nja. ški trio In­ner­textu­res in slo­ven­ski sa­kso­fo­nist Igor Lum­pret. Sle­di­la bo ni­zo­zem­ska za­sed­ba iz­ku­še­nih moj­strov so­dob­ne­ga jaz­za ICP Or­che­stra. Za ko­nec bo na­sto­pil ita­li­jan­ski kvar­tet Ro­ots Ma­gic.

Kot vsa le­ta do zdaj bo­do tu­di le­tos pri­pra­vi­li pe­ster spre­mlje­val­ni pro­gram. Tra­di­ci­o­nal­na fo­to­graf­ska raz­sta­va, pri­pra­vil jo je Dré Ho­če­var, bo po­sve­če­na 40-le­tni­ci glas­be­ne­ga ustvar­ja­nja Zlat­ka Ka­u­či­ča. Glas­be­no de­lav­ni­co Zvoč­ni sa­fa­ri po Cer­knem bo vo­dil sta­ro­sta slo­ven­ske ek­s­pe­ri­men­tal­ne glas­be Bo­štjan Pe­ro­v­šek, otro­ške glas­be­ne de­lav­ni­ce Bra­ne Sku­bic - Lun­go in Bo­štjan Gom­bač, tra­di­ci­o­nal­no de­lav­ni­co glas­be­ne fo­to­gra­fi­je pa Ži­ga Ko­ri­tnik. Ve­čer­ni mo­de­ra­tor kon­cer­tnih do­god­kov Da­rio Cor­te­se bo čez dan ob pri­mer­nem vre­me­nu tu­di le­tos pri­pra­vil te­ren­ske de­lav­ni­ce na­bi­ra­nja uži­tnih div­jih ra­stlin. Te­ma okro­gle mi­ze re­vi­je No­va mu­ska pa bo to­krat so­de­lo­va­nje v glas­bi.

Fo­to: Da­rin­ko KORES JACKS

Osre­dnje pri­zo­ri­šče bo tu­di le­tos pod šo­to­rom na Tr­gu pre­ko­mor­skih bri­gad.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.