V za­de­vi SCT bo so­dil dru­gi se­nat

Viš­je so­di­šče je del očit­kov to­žil­stva za­vr­ni­lo, ker so do­mnev­na ka­zni­va de­ja­nja že za­sta­ra­la

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

Lju­bljan­sko okro­žno so­di­šče je la­ni ja­nu­ar­ja iz­re­klo ob­so­dil­no sod­bo tro­ji­ci ob­to­že­nih, ki naj bi bi­li z raz­lič­ni­mi ne­za­ko­ni­ti­mi de­ja­nji oško­do­va­li druž­bo SCT za ne­kaj več kot 2,5 mi­li­jo­na evrov. So­dni se­nat, pred­se­dni­ca je bi­la okro­žna so­dni­ca Ni­na Droz­dek Dra­ga­nić, je ob­to­že­nim Jo­že­tu Pro­stor­ju, nek­da­nje­mu se­kre­tar­ju druž­be SCT, An­dre­ju Kranj­cu in An­dre­ju Fe­gu­šu iz­re­klo več­le­tne za­por­ne ka­zni. Ob­to­že­ni so se na iz­rek sod­be pri­to­ži­li na viš­je so­di­šče, ki je sod­bo okro­žne­ga so­di­šča raz­ve­lja­vi­lo. Ob­to­že­nim bo so­dil dru­gi so­dni se­nat.

V de­lu, ki se na­na­ša na očit­ke to­žil­stva Pro­stor­ju in Kranj­cu gle­de na­da­lje­va­ne­ga ka­zni­ve­ga de­ja­nja po­na­re­ja­nja ali uni­če­nja li­stin, ko naj bi bil Pro­stor z Iva­nom Zi­dar­jem, pr­vim mo­žem STC od 31. ja­nu­ar­ja 2007 do kon­ca 2007 iz­da­jal na­vi­de­zne ra­ču­ne za sve­to­va­nje osmim sla­mna­tim pod­je­tjem, Kranjc pa naj bi bil v ime­nu teh pod­je­tij SCT iz­da­jal ra­ču­ne, je viš­je so­di­šče očit­ke za­vr­ni­lo. Viš­ji so­dni­ki so ugo­to­vi­li, da okro­žno so­di­šče ob­to­že­ni­ma v tem de­lu sploh ne bi sme­lo so­di­ti, ker so de­ja­nja že za­sta­ra­la.

Okro­žno so­di­šče je Pro­stor­ju za na­da­lje­va­no ka­zni­vo de­ja­nje zlo­ra- be po­lo­ža­ja ali pra­vic ter za ka­zni­vo de­ja­nje po­na­re­di­tev ali uni­če­nje po­slov­nih li­stin iz­re­klo eno­tno ka­zen šti­rih let in pet me­se­cev za­po­ra. Kranjc je bil za ka­zni­vo de­ja­nje po­moč pri zlo­ra­bi po­lo­ža­ja ali pra­vic ter za na­da­lje­va­no ka­zni­vo de­ja­nje pra­nja de­nar­ja ob­so­jen na eno­tno ka­zen se­dem let in de­set me­se­cev za­po­ra. Po­leg za­por­ne ka­zni mu je so­di­šče do­lo­či­lo še stran­sko de­nar­no ka­zen v vi­ši­ni 20.830 evrov. Fe­guš je bil za is­to­vr­stna ka­zni­va de­ja­nja, kot jih je to­žil­stvo oči­ta­lo Kranj­cu, ob­so­jen na eno­tno ka­zen šti­rih let in treh me­se­cev za­po­ra ter na stran­sko de­nar­no ka­zen v vi­ši­ni 12.500 evrov. Ob­to­že­nim, tu­di Iva­nu Zi­dar­ju in Da­ni­ci Mu­šič, se je le­ta 2011 na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču za­če­lo so­je­nje. Pro­pa­dli grad­be­ni ba­ron Zi­dar se za­ra­di sla­be­ga zdrav­ja ni za­go­var­jal, zo­per Mu­ši­če­vo pa je to­žil­stvo med so­je­njem uma­kni­lo ob­to­žni­co.

Viš­ji so­dni­ki so med dru­gim ugo­to­vi­li, da je so­di­šče pr­ve sto­pnje na­pač­no do­mne­va­lo, da so se ob­to­že­ni vna­prej do­go­vo­ri­li, da bo­do ško­do­va­li dru­ži SCT. Kranjc in Fe­guš sploh ni­sta po­zna­la Pro­stor­ja v ča­su do­mnev­no spor­nih po­slov. Po mne­nju pri­tož­be­ne­ga se­na­ta je okro­žno so­di­šče na­pač­no skle­pa­lo, da so ob­to­že­ni že ob skle­ni­tvi po­godb za sve­to­va­nje vna­prej ve­de­li, da po­sli ne bo­do iz­pe­lja­ni. Po­leg te­ga Pro­stor ni bil po­o­bla­ščen za skle­pa­nje po­godb, to je lah­ko po­čel le Viš­je so­di­šče je tu­di sle­di­lo pri­tož­bi An­dre­ja Kranj­ca in An­dre­ja Fe­gu­ša gle­de ka­zni­ve­ga de­ja­nja pra­nja de­nar­ja. V pri­tož­bah na viš­je so­di­šče sta za­tr­je­va­la, da te­ga ka­zni­ve­ga de­ja­nja ni­sta sto­ri­la. Če pa bi so­di­šče oce­ni­lo dru­ga­če, pa bi bi­lo de­ja­nje stor­je­no v Av­stri­ji, saj je SCT de­nar za sve­to­val­ne po­god­be na­ka­zo­val na ban­čni ra­čun v Ce­lov­cu. S tem so se stri­nja­li tu­di viš­ji so­dni­ki in ob raz­ve­lja­vi­tvi sod­be se­na­tu na­lo­ži­li, da mo­ra ugo­to­vi­ti, kje je bi­lo stor­je­no, če je bi­lo, ka­zni­vo de­ja­nje. Na lju­bljan­skem so­di­šču bo v zve­zi z do­mnev­nim oško­do­va­njem zdaj že pro­pa­dle­ga gi­gan­ta SCT po­te­ka­lo vno­vič­no so­je­nje tro­ji­ci ob­to­že­nih. Zi­dar. Prav ta­ko si Pro­stor ni pri­do­bil ni­ti evra do­mnev­ne pro­ti­prav­ne pre­mo­ženj­ske ko­ri­sti na ško­do SCT. Ker ob­sta­ja dvom, da je Pro­stor sto­ril ka­zni­vo de­ja­nje zlo­ra­be po­lo­ža­ja ali pra­vic, je mo­go­če dvo­mi­ti tu­di, da sta Kranjc in Fe­guš sto­ri­la po­moč k te­mu ka­zni­ve­mu de­ja­nju. So­di­šče me­ni, da pr­vo­sto­penj­sko so­di­šče ni do­volj na­tanč­no ugo­to­vi­lo, ali je Kranjc res ve­del, da gre za sla­mna­ta pod­je­tja. Za­to bo mo­ra­lo so­di­šče na vno­vič­nem so­je­nju med dru­gim za­sli­ša­ti Pro­stor­je­ve in Zi­dar­je­ve so­de­lav­ce, da bo­do ugo­to­vi­li, ali je bil Pro­stor za­dol­žen tu­di za vse­bin­ski pre­gled spor­nih po­godb. Ta­ko bo so­di­šče lah­ko ugo­to­vi­lo, ali je Pro­stor že vna­prej ve­del, da gre za fik­tiv­ne po­god­be. Po­leg te­ga bo mo­ra­lo oce­ni­ti nje­gov od­nos z Zi­dar­jem, ki ga si­cer za­ra­di sla­be­ga zdrav­ja ne bo­do mo­gli za­sli­ša­ti.

ve­tni­ške druž­be Če­fe­rin. Na nje­go­va vpra­ša­nja je iz­ve­de­nec Ve­sel­ko pri­tr­dil, da Der­vi­šo­ski za­ra­di za­da­nih ran ni bil ži­vljenj­sko ogro­žen. Za oskr­bo nje­go­vih ran ni­ti ni bi­la po­treb­na ho­spi­ta­li­za­ci­ja, tem­več le am­bu­lan­tna zdrav­ni­ška oskr­ba, po ka­te­ri je bil zgolj ne­kaj dni ne­zmo­žen za de­lo. Je pa Ve­sel­ko hkra­ti po­ja­snil, da bi vbod v pr­sni koš lah­ko po­ško­do­val tu­di vi­tal­ne or­ga­ne, če bi bil glo­blji. Če bi re­zi­lo pro­dr­lo v pr­sno vo­tli­no, bi bi­lo ži­vlje­nje Der­vi­šo­ske­ga lah­ko ogro­že­no za­ra­di kr­va­vi­tve ali pnev­mo­to­ra­ksa.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.