Oško­do­va­nec se je bal okuž­be

So­je­nje Ma­te­ju Gro­zni­ku, ob­to­že­ne­mu več huj­ših ka­zni­vih de­janj, med dru­gim tr­go­vi­ne z lju­dmi in spol­ne­ga zlo­ra­blja­nja, se je vče­raj na­da­lje­va­lo z bra­njem li­stin v so­dnem spi­su

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

Na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču se je vče­raj na­da­lje­va­lo so­je­nje 38- le­tne­mu Ma­te­ju Gro­zni­ku iz Šent­vi­da pri Stič­ni, ki že dalj ča­sa ži­vi v Lju­blja­ni. Na so­je­nje so ga pri­pe­lja­li iz lju­bljan­ske­ga pri­po­ra, v njem je od ju­ni­ja la­ni. Ob­to­že­ne­mu to­žil­stvo oči­ta kar šest ka­zni­vih de­janj: tr­go­vi­no z lju­dmi, omo­go­ča­nje uži­va­nja dro­ge, pro­da­jo dro­ge, spol­no zlo­ra­blja­nje sla­bo­tne ose­be, pov­zro­či­tev hu­de te­le­sne po­škod­be in ne­do­vo­lje­no sli­kov­no sne­ma­nje. So­je­nje v glav­nem po­te­ka za­pr­to za jav­nost, le v de­lu, ki se na­na­ša na očit­ke pro­da­je dro­ge in omo­go­ča­nje uži­va­nja dro­ge, je do­vo­lje­na pri­so­tnost jav­no­sti. Ob­to­že­ni na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku kriv­de ni pri­znal - če bi jo, bi to­žil­stvo zanj pre­dla­ga­lo iz­rek eno­tne ka­zni de­set let in tri me­se­ce za­por­ne ka­zni -, za­to se je za­če­lo so­je­nje. Na vče­raj­šnjem na­da­lje­va­nju so­je­nja je so­dnik Sreč­ko Šker­bec pre­bi­ral li­sti­ne v so­dnem spi­su. na­šli ve­li­ko obre­me­nil­ne­ga ma­te­ri­a­la, za­če­la s pri­ja­vo po­li­ci­ji, da Gro­znik pro­da­ja dro­go. Le ma­lo ka­sne­je je na po­li­ci­jo pri­šla go­spa, ki je po­ve­da­la, da ji je njen sin, star oko­li 35 let, ki za­ra­di um­ske ma­nj­ra­zvi­to­sti ve­lja za sla­bo­tno ose­bo, po­ve­dal, da ga tam, kjer ži­vi, več­krat po­si­lju­je­jo. Po­li­ci­ji je še po­ve­da­la, da sin ži­vi pri Ma­te­ju Gro­zni­ku v Lju­blja­ni. Kri­mi­na­li­sti so ta­koj za­če­li pre­i­sko­va­ti in z od­red­bo so­di­šča pri Gro­zni­ku opra­vi­li hi­šno pre­i­ska­vo. Na­šli so več raz­lič­nih spol­nih pri­po­moč­kov, na­me­nje­nih mo­škim in žen­skam. Ka­sne­je so na ob­to­žen­če­vih treh stost in ga s ka­zen­sko ovad­bo pri­pe­lja­li k pre­i­sko­val­ne­mu so­dni­ku, ki je zanj od­re­dil pri­por. Oško­do­va­nec naj bi bil po na­ših po­dat­kih pred sed­mi­mi le­ti na­ve­zal sti­ke z ob­to­že­nim prek dru­žab­ne­ga omrež­ja Ba­doo. Ka­sne­je sta se spo­zna­la v ži­vo in čez ne­kaj ča­sa je oško­do­va­nec za­čel ži­ve­ti z njim, na­to pa naj bi ga bil ob­to­že­ni pri­čel si­li­ti v spol­ne od­no­se z več lju­dmi, si­lil naj bi ga bil tu­di v uži­va­nje dro­ge. Do­ma naj bi bil or­ga­ni­zi­ral or­gi­je, na ka­te­rih so se mno­žič­no uži­va­le dro­ge, dru­gi mo­ški in žen­ske, ra­zen oško­do­van­ca, naj bi bi­li v spol­ne od­no­se pri­sta­li pro­sto­volj­no. bi imel Gro­znik ze­lo ne­u­re­je­no sta­no­va­nje, v njem pa so bi­le na­me­šče­ne ka­me­re. Oško­do­van­ca je skr­be­lo, da ga je Gro­znik oku­žil, saj je v sta­no­va­nju vi­del po­tr­di­lo, da je Gro­znik HIV po­zi­ti­ven. Z oško­do­van­cem je imel spol­ne od­no­se brez kon­do­ma, je še po­ve­dal oško­do­va­nec.

So­dnik je tu­di pre­bral iz­po­ved pri­če, ki je po­li­ci­stom po­ve­da­la, da pri Gro­zni­ku več­krat ku­pu­je dro­go, na­za­dnje naj bi bi­la ku­pi­la pet gra­mov ma­mi­la, ime­no­va­ne­ga Ice, in zanj pla­ča­la 120 evrov. Da naj Ob­to­že­ni Ma­tej Gro­znik na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku ni pri­znal kriv­de za več oči­ta­nih ka­zni­vih de­janj. bi Gro­znik pro­da­jal dro­go, so po­li­ci­ji po­ve­da­li tu­di ne­ka­te­ri sta­no­val­ci blo­ka v Lju­blja­ni, kjer je do are­ta­ci­je ži­vel ob­to­že­ni. Mo­ti­lo jih je, da so pred­vsem zve­čer h Gro­zni­ku ho­di­li ze­lo mla­di lju­dje, ne­ka­te­ri naj bi bi­li vi­de­ti še mla­do­le­tni, ki naj bi jim Gro­znik pro­da­jal dro­go.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.