Ma­šče­val­ci: Brez­mej­na voj­na

Vecer - - SPORT - Glas­ba Za otro­ke Dru­go Raz­sta­ve

Na ve­li­ka pla­tna nam pri­na­ša konč­ni, naj­smr­to­no­snej­ši ob­ra­čun vseh ča­sov. Ma­šče­val­ci in nji­ho­vi za­ve­zni­ki su­per­ju­na­ki mo­ra­jo bi­ti pri­pra­vlje­ni žr­tvo­va­ti vse, da bi lah­ko pre­ma­ga­li mo­goč­ne­ga Tha­no­sa, pre­den ta s svo­jim ru­še­njem in uni­če­njem po­kon­ča ce­lo­tno ve­so­lje. BABICA, 20.30. JAMSKI ČLO­VEK, sin­hro­ni­zi­ra­no, 16.20, 17.20

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 3D, 17.30, 20.30

NEVESTA,

19.20, 21.20 PE­TER ZAJEC, SIN­HRO­NI­ZI­RA­NO, 16.10 POLDI - PUSTOLOVŠČINE POGUMNEGA PTIČKA, sin­hro­ni­zi­ra­no, 16.00, 17.00 18.20, 20.30 19.00 18.00 Re­nee Ben­net ve, ka­ko se de­kle z ne­kaj ki­lo­gra­mi pre­več po­ču­ti v oko­lju, kjer so ide­a­li po­sta­vlje­ni vi­so­ko in kje ni­si nič, če tvo­ja po­sta­va in vi­dez ni­sta ve­dno brez­hib­na. DEADPOOL 2,

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 16.30, 19.30

MOJ LAŽNI MOŽ, NEVESTA,

15.40, 18.00, 20.15 POLDI - PUSTOLOVŠČINE POGUMNEGA PTIČKA, sin­hro­ni­zi­ra­no, 3D, 16.20

RAMPAGE: VE­LI­KO RAZDEJANJE, TAKSI 5, ZADNJI DIH,

CELJE DEADPOOL 2,

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 16.30, 19.30

MOJ LAŽNI MOŽ, NEVESTA, 18.10, 20.50.

15.40, 18.00, 20.15 POLDI - PUSTOLOVŠČINE POGUMNEGA PTIČKA, sin­hro­ni­zi­ra­no, 3D, 16.20

RAMPAGE: VE­LI­KO RAZDEJANJE,

MURSKA SOBOTA DEADPOOL 2, 19.00 21.15

16.40 18.45 19.00 21.15

16.40 18.45 18.10, 20.50. 19.00 MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 20.30 20.00 21.30 SLG CELJE

* Ne­boj­ša Pop Ta­sić: Po mo­ti­vih ro­ma­na Ale­ksan­dra Ser­ge­je­vi­ča Pu­ški­na Je­v­ge­nij Onje­gin. za abo­nma I. gi­m­na­zi­ja v Ce­lju.

* De­tek­tiv­ka za mla­de: Ko­pro­duk­ci­ja MGP, Za­vo­da Mar­ga­re­ta Sch­war­z­wald in CD Lju­blja­na. izven abo­nma­ja. E-na­slov: taj­ni­stvo@slg-ce.si, tel. 00 386 3 426 42 00 ali 00 386 3 426 42 08, MESTNO GLE­DA­LI­ŠČE PTUJ

* Jav­ni sklad RS za kul­tur­ne de­jav­no­sti, OI Ptuj:

za izven (ter­mi­ne spre­mljaj­te na www.mgp.si). Vsto­pni­ce lah­ko re­zer­vi­ra­te ali ku­pi­te vsak de­lav­nik od 9. do 13. ure, ob sre­dah do 17. ure, v pi­sar­ni MGP, Slo­ven­ski trg 13. E-na­slov: taj­ni­stvo@mgp.si, tel. 00 386 2 749 32 50, faks 00 386 2 749 32 51; * Na­stop pev­skih sku­pin iz Rač: v ki­nod­vo­ra­ni na gra­du. * Med­ge­ne­ra­cij­ska ustvar­jal­ni­ca: v UGM. Ude­lež­ba je brez­plač­na.

Stros­sma­yer­je­va 6: od­pr­to od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00. HI­ŠA STA­RE TRTE E: sta­ra-tr­ta@ma­ri­bor.si,

TIC MA­RI­BOR

Vse o tu­ri­stič­ni po­nud­bi de­sti­na­ci­je Ma­ri­bor - Po­hor­je. Tu­ri­stič­ne in­for­ma­ci­je, vo­de­ni ogle­di, pri­re­di­tve, spo­min­ki, re­zer­va­ci­je na­me­sti­tev, iz­po­so­ja ko­les.

v TIC Ma­ri­bor. Ce­na vo­de­ne­ga ogle­da: 3 evri na ose­bo. iz­pred TIC Ma­ri­bor. pred­sta­vi­tev ra­zvo­ja če­be­lar­stva pri nas, po­ku­šnja me­de­nih do­brot, če­be­lar­ska raz­sta­va, otro­ške de­lav­ni­ce. na Tr­gu Le­o­na Štu­klja.

TIC Ma­ri­bor, tel. 02 234 66 11, tic@ma­ri­bor.si, www.fa­ce­bo­ok.com/Vi­si­tMa­ri­bor.

UKM V Za­se­da­njih s knji­ga­mi se bo z av­to­ri­co o knji­gi Gr­di fi­lo­zo­fi in o dru­gih av­to­ri­či­nih knji­gah, ki so iz­šle v za­lož­bi Kul­tur­ni cen­ter, po­go­var­jal dr. Mar­ko Je­sen­šek.

ANDRAGOŠKI ZA­VOD MA­RI­BOR

* Osre­dnja pri­re­di­tev Te­dna vse­ži­vljenj­ske­ga uče­nja: - Z uče­njem do zdrav­ja. v Ve­trinj­skem dvo­ru.

UGM

* Vod­stvo po raz­sta­vi Na­ta­li­je Še­ru­ga,

v LGM. Ude­lež­ba je brez­plač­na. * v UGM. Vsto­pni­ne ni. * Vod­stvo po raz­sta­vi Vla­ste Zor­ko

Stros­sma­yer­je­va 6: od­pr­to od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00.

Trg Le­o­na Štu­klja 2: od­pr­to od po­ne­delj­ka do pet­ka od 11.00 do 18.00, v so­bo­to od 11.00 do 13.00.

Vo­ja­šni­ški trg 2 a. Raz­sta­vo si bo mo­go­če ogle­da­ti v LGM vsak dan od po­ne­delj­ka do pet­ka od 10.00 do 13.00, v če­tr­tek tu­di od 15.00 do 18.00, v so­bo­to od 9.00 do 11.00 in eno uro pred vsa­ko pred­sta­vo. UGM

* Raz­sta­va

*

Mi­re Str­nad.

* Iz­bra­la Vla­sta Zor­ko,

UGM.

v UGM. v UGM. obli­ko­valk Po­lo­ne Po­klu­kar in v UGM Tr­go­vi­ni.

v *

v UGM Stu­diu. Stros­sma­yer­je­va 6: od­pr­to od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00. Trg Le­o­na Štu­klja 2: od­pr­to od po­ne­delj­ka do pet­ka od 11.00 do 18.00, v so­bo­to od 11.00 do 13.00.

LUTKOVNO GLE­DA­LI­ŠČE MA­RI­BOR * Raz­sta­va del Na­ta­li­je Še­ru­ga Go­lob

Vo­ja­šni­ški trg 2 a. Raz­sta­vo si bo mo­go­če ogle­da­ti v LGM vsak dan od po­ne­delj­ka do pet­ka od 10.00 do 13.00, v če­tr­tek tu­di od 15.00 do 18.00, v so­bo­to od 9.00 do 11.00 in eno uro pred vsa­ko pred­sta­vo.

UKM Raz­sta­vo so pri­pra­vi­li Uni­ver­zi­te­tna knji­žni­ca Ma­ri­bor, Po­kra­jin­ski ar­hiv Ma­ri­bor, Ume­tni­ški ka­bi­net Pri­mo­ža Pre­mzla in Dra­vske elek­trar­ne Ma­ri­bor, av­tor­ji so dr. Vla­sta Stav­bar, mag. Ni­na Go­stenč­nik in Pri­mož Pre­mzl. Raz­sta­va nem­ške­ga sli­kar­ja, ka­te­re­ga in­ti­mne li­kov­ne iz­po­ve­di, raz­mi­šlja­nja o ča­su, člo­ve­ški ne­u­mno­sti in pro­pa­da­nju odli­ku­je­ta ostri­na mi­sli in pre­fi­njen hu­mor. Ku­stos: Ma­rio Ber­dić.

MU­ZEJ NARODNE OSVOBODITVE - Raz­sta­ve v ma­tič­ni hi­ši, Uli­ca he­ro­ja Tom­ši­ča 5: Po­ne­de­ljek-pe­tek: od 8.00 do 17.00, sobota: od 9.00 do 12.00. BERNARDA BOBRO, so­pran TINA ŽERDIN, har­fa FOTOGRAFSKI MU­ZEJ

- Raz­sta­ve v Fo­to­graf­skem mu­ze­ju Ma­ri­bor, Ko­ro­ška 19:

To­rek-pe­tek: od 9.00 do 13.00 in od 13.30 do 17.00, sobota: od 13.00 do 17.00.

MMC KIBLA

* Raz­sta­va

ki so štu­di­ra­li pod nje­nim men­tor­stvom na Aka­de­mi­ji za li­kov­no ume­tnost in obli­ko­va­nje (UL ALUO) v Lju­blja­ni.

v Kibla Por­ta­lu.

* Na­me: v KiBe­li. Uli­ca kne­za Ko­clja 9.

Uli­ca kne­za Ko­clja 12, po­ne­de­ljek-pe­tek: od 9.00 do 22.00, sobota: od 16.00 do 22.00. Val­va­sor­je­va 40, to­rek-sobota: od 15.00 do 19.00.

Glav­ni trg 14, to­rek-pe­tek: od 10.00 do 13.00 in od 17.00 do 19.00, sobota: od 10.00 do 13.00.

JSKD, OI Ma­ri­bor, in ZKD Ma­ri­bor

* Od­pr­tje raz­sta­ve li­kov­nih sek­cij KD Stu­den­ci: v raz- sta­vi­šču RRRu­dolf, Vo­ja­šni­ška 12.

DLUM

Raz­sta­va av­tor­ja Sa­ma Paj­ka, ki ga bo pred­sta­vil li­kov­ni kri­tik Ma­rio Ber­dič.

PO­KRA­JIN­SKI AR­HIV Raz­sta­va Vo­dni stolp v Ma­ri­bo­ru,

v Vo­dnem stol­pu na Len­tu vsak dan od 10.00 do 20.00, v ne­de­ljo od 10.00 do 17.00.

GALERIJA MEDIA NOX *

z mla­do glas­be­ni­co Za­lo Kralj. Na ogled do 29. 6.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.