Mo­ho­ri­ču eta­pa na Gi­ru

Di­rek­tor Slo­ven­ske smu­čar­ske zve­ze o kan­di­da­tu­ri Pla­ni­ce za SP 2023 v no­r­dij­skem smu­ča­nju. Pro­ti­kan­di­dat je nor­ve­ški Tron­dheim

Vecer - - FRONT PAGE -

Pri­šla je hi­tre­je, kot bi pri­ča­ko­va­li po so­bo­tnem ne­u­spe­šnem po­sku­su po­be­ga, in pov­sem ne­pri­ča­ko­va­no. Zde­lo se je ne­mo­go­če, da bi uspe­lo, a glav­ni­na je kar spa­la, ko sta Ma­tej Mo­ho­rič (Ba­hra­in) in Ne­mec Ni­co Denz (Ag2r) po­be­gni­la 35 ki­lo­me­trov pred ci­ljem de­se­te ter z 244 ki­lo­me­tri naj­dalj­še eta­pe 101. iz­ved­be Gi­ra. Pa je šlo do kon­ca, v cilj­ni rav­ni­ni tu­di mi­mo le­to sta­rej­še­ga tek­me­ca za ene­ga naj­ve­čjih uspe­hov slo­ven­ske­ga ko­le­sar­stva. La­ni je Go­re­njec sla­vil že na Vu­el­ti in se ta­ko z dve­ma zma­ga­ma na tri­te­den­skih kla­si­kah pri­dru­žil Pri­mo­žu Ro­gli­ču (Gi­ro, To­ur) ter Ja­nu Po­lan­cu (obe na Gi­ru).

"Su­per sre­čen sem. Ne sa­mo za­se, tu­di za eki­po," je de­jal 23-le­tni član mo­štva šej­kov, pri ka­te­rih se je po­zi­mi pri­klju­čil slo­ven­ski ko­lo­ni­ji. Da so mu sploh da­li pro­ste ro­ke, je že bi­la ve­li­ka po­tr­di­tev nje­go­ve­ga sta­tu­sa v eki­pi, dru­gi so mo­ra­li vče­raj šči­ti­ti Ita­li­ja­na Do­me­ni­ca Poz­zo­vi­va, ki je če­tr­ti v bo­ju za ro­za ma­ji­co. In ko je ko­le­sar iz Pod­bli­ce pre­ma- gal na pa­pir­ju moč­nej­še­ga v sprin­tu, ki pa je že z dru­gim me­stom do­se­gel uspeh ka­ri­e­re, si je še pri­do­bil kre­dit, da še kdaj po­sku­si z na­pa­dom. "Ni­sem bil pov­sem sa­mo­za­ve­sten, za­to sem ga de­set ki­lo­me­trov pred ci­ljem več­krat na­pa­del. A je še na­prej so­de­lo­val z ma­no, za­to sem tve­gal s sprin­tom. Ko sem vi­del, da me ne bo pre­hi­tel, sem do­bil še več mo­či," je po­ve­dal Mo­ho­rič.

Nek­da­nji mla­din­ski sve­tov­ni pr­vak in do­bi­tnik ma­vrič­ne ma­ji­ce pri mlaj­ših čla­nih je eden naj­vi­dnej­ših ko­le­sar­jev Ba­hra­ina na dir­ki - ko ne na­pa­da sam, po­ma­ga dru­gim. Ta­ko je si­cer že vso se­zo­no, tu­di na dir­ki po Hr­va­ški, po Ka­ta­lo­ni­ji, na GP In­du­stria v Ita­li­ji, kjer je zma­gal, ni šel iz svo­je ko­že. "Mi­slim, da sem le­tos na­re­dil ve­lik ko­rak na­prej. Imam ve­li­ko pod­po­ro in do­bim ve­li­ko pri­lo­žno­sti za re­zul­tat. Upam, da le­tos še pri­de kaj," je de­jal Go­re­njec, ki je v pe­ti se­zo­ni med pro­fe­si­o­nal­ci oči­tno pre­ra­sel zgolj po­lju­be sre­če in po­stal zrel za ve­li­ke re­zul­ta­te. (ug) Fran­ci Pe­tek ana­li­zi­ra pred­no­sti kan­di­da­tu­re Pla­ni­ce za iz­ved­bo SP v no­r­dij­skih di­sci­pli­nah.

Di­rek­tor Smu­čar­ske zve­ze Slo­ve­ni­je ( SZS) Fran­ci Pe­tek se z eki­po dva­naj­stih lju­di, ki pro­mo­vi­ra kan­di­da­tu­ro Pla­ni­ce za or­ga­ni­za­ci­jo sve­tov­ne­ga pr­ven­stva le­ta 2023, na kon­gre­su Fis v gr­škem le­to­vi­šču Co­sta Na­va­ri­no že tre­tji dan tru­di pred­sta­vi­ti pred­no­sti Slo­ve­ni­je pred pro­ti­kan­di­da­tom Tron­dhei­mom. Od­lo­či­tev bo spre­je­ta v če­tr­tek zve­čer, o kan­di­da­tu­ri bo od­lo­ča­lo 18 de­le­ga­tov Fis. Ka­ko ka­že na­ši kan­di­da­tu­ri, smo v te­le­fon­skem po­go­vo­ru uvo­do­ma vpra­ša­li di­rek­tor­ja SZS. "Čla­ni pred­sed­stva, ki bo­do od­lo­ča­li o na­ši kan­di­da­tu­ri, so že bi­li na obi­sku, za na­mi je tu­di de­set­mi­nu­tna ura­dna pred­sta­vi­tev. V po­go­vo­rih so go­stje po­ka­za­li pre­cej­šnje za­ni­ma­nje za nas. Ver­ja­mem, da ima ve­či­na de­le­ga­tov že iz­de­la­no sta­li­šče in ve­do, ko­mu bo­do po­de­li­li svoj glas, a te­ga ne po­ka­že­jo. Kot do nas, so vlju­dni tu­di do na­ših pro­ti­kan­di­da­tov. Po­tr­di­li so, da smo odli­čen kan­di­dat, ve­ro­do­sto­jen v vseh po­gle­dih - špor­tnem, or­ga­ni­za­cij­skem in in­fra­struk­tur­nem. Kaj več od njih ni bi­lo mo­go­če iz­ve­de­ti, za­to si v slo­ven­ski de­le­ga­ci­ji ta­čas ne upa­mo ni­če­sar za­tr­di­ti."

Ka­ko bi ti­stim, ki še ni­so opre­de­lje­ni, v naj­kraj­ših obri­sih pred­sta­vi­li pred­no­sti Pla­ni­ce?

"Mi v tem tre­nut­ku že ima­mo naj­bolj­šo in­fra­struk­tu­ro za no­r­dij­sko smu­ča­nje, ki je v funk­ci­ji. Po­leg te­ga smo sr­čen na­rod - in to srč­nost uspe­mo v Pla­ni­ci ve­dno zno­va iz­va­bi­ti iz na­ših na­vi­ja­čev. To je bi­stve­na pred­nost pred Nor­ve­ža­ni. A Nor­ve­ža­ni so naj­ve­čji no­r­dij­ski na­rod, na­rod no­r­dij­ske­ga smu­ča­nja. Te­ga jim ne opo­re­ka­mo."

Slo­ve­ni­ja je že tri­krat ne­u­spe­šno kan­di­di­ra­la za or­ga­ni­za­ci­jo. Ver­je­tno ste se tu­di že vpra­ša­li, kaj de­le­ga­te v re­sni­ci za­ni­ma, ko se od­lo­ča­jo. Ta­ke ana­li­ze bi zdaj pri­šle prav.

"Ve­li­ko smo ana­li­zi­ra­li prav to, kaj bi lah­ko pre­pri­ča­lo de­le­ga­te. Na­še pred­no­sti sta jim po­sku­ša­la pred­sta­vi­ti naš pred­se­dnik smu­čar­ske zve­ze (En­zo Smre­kar, op.p.) in naš pred­stav­nik v Fis ( pod­pred­se­dnik Ja­nez Ko­ci­jan­čič, op.p.). Ve­lik del na­lo­ge sta opra­vi­la. Osta­ja pa več­no vpra­ša­nje, kaj de­le­ga­te v re­sni­ci za­ni­ma. Tu se iz­po­sta­vlja­jo raz­lič­ni in­te­re­si, tre­ba je bi­ti spre­ten tu­di na po­li­tič­nem par­ke­tu in mi ima­mo tu­kaj vpe­ta dva spre­tna mo­ža. Ker pa smo maj­hen na­rod, je tre­ba bi­ti pri pred­sta­vi­tvi na­ših pred­no­sti še bolj pre­pri­čljiv. Po­go­sto ta­ki po­go­vo­ri ni­ma­jo no­be­ne po­ve­za­ve z no­r­dij­skim smu­ča­njem."

Če lah­ko za Pla­ni­co tr­di­mo, da ima ve­li­ko ska­kal­no tra­di­ci­jo, bi lah­ko bi­li te­ki na smu­čeh in no­r­dij­ska kom­bi­na­ci­ja, ki sta dru­ga dva po­memb­na de­la no­r­dij­ske­ga sve­tov­ne­ga pr­ven­stva, na­ša po­manj­klji­vost. "Špor­tni vi­dik pri obeh kan­di­da­tih ne pri­na­ša pred­no­sti in ne igra re­sne vlo­ge. Bi­stve­no je, kaj lah­ko po­nu­di­mo, na ka­kšnem ni­vo­ju smo spo­sob­ni spe­lja­ti tek­me, ki so na pro­gra­mu sve­tov­ne­ga pr­ven­stva. Tu­kaj smo moč­ni - in to ve­do tu­di Nor­ve­ža­ni."

Pla­ni­ška in­fra­struk­tu­ra je ob­no­vlje­na in je so­dob­na. Ka­ko pa je v oko­li­ci objek­tov? Do­stop po ce­sti bi lah­ko pred­sta­vljal te­ža­vo, par­kir­ni pro­sto­ri v Pla­ni­ci tu­di, pre­ma­lo je kva­li­te­tnih ho­tel­skih ka­pa­ci­tet.

"In­fra­struk­tu­ro do pri­zo­ri­šča prav­kar ob­na­vlja­mo. Zgra­di­li smo že ron­do na ce­sti Ra­te­če-Pla­ni­ca, ob njej gra­di­mo ko­le­sar­sko pot. Te­ga ne poč­ne­mo za­ra­di kan­di­da­tu­re, ob­no­ve so po­treb­ne za naš bolj­ši vsak­dan. Na­sta­ni­tve v Kranj­ski Go­ri so kra­sne, a ka­pa­ci­te­ta bi lah­ko bi­la pre­majh­na. To bi lah­ko bil edi­ni mi­nus na­še kan­di­da­tu­re. Za­to smo se po­ve­za­li s so­se­dnji­ma me­sto­ma Be­lja­kom in Tr­bi­žem. Ta­ko ni več no­be­nih na­sta­ni­tve­nih te­žav, hkra­ti pa je na­sta­lo čez­mej­no par­tner­stvo, kar je zdaj na­ša pred­nost."

Ka­ko se je to­krat ob kan­di­da­tu­ri iz­ka­za­la dr­ža­va? Ko­li­ko de­nar­ja so na­me­ni­li pro­mo­ci­ji Pla­ni­ce?

"Na dr­ža­vo ra­ču­na­mo v pri­me­ru, ko bi bi­la na­ša kan­di­da­tu­ra uspe­šna. Ta­krat bi bi­lo tre­ba iz­ko­ri­sti­ti pri­lo­žnost, saj bi to bil naj­ve­čji špor­tni do­go­dek v in­di­vi­du­al­nih špor­tih v Slo­ve­ni­ji. Sve­tov­no pr­ven­stvo spre­mlja sto­ti­ne mi­li­jo­nov gle­dal­cev po vsem sve­tu. To je mno­go po­memb­nej­še tek­mo­va­nje, kot je sve­tov­ni po­kal. Pri tem več ne šte­je­mo gle­dal­cev na pri­zo­ri­šču, tu­kaj v pr­vo vr­sto pri­ha­ja­jo me­di­ji - v vseh obli­kah. Na kon­gres je že pri­po­to­va­la na­ša mi­ni­stri­ca za šol­stvo, zna­nost in šport Ma­ja Ma­ko­vec Bren­čič. To je ze­lo moč­no spo­ro­či­lo slo­ven­ske dr­ža­ve pred­sed­stvu Fis."

Ko­li­ko de­nar­ja si za­go­to­vi or­ga­ni­za­tor sve­tov­ne­ga pr­ven­stva iz bla­gaj­ne Fis, nam de­nar­no po­ma­ga­jo or­ga­ni­zi­ra­ti pri­re­di­tev ... "Med­na­ro­dna smu­čar­ska zve­za že pet let pred iz­ved­bo zač­ne or­ga­ni­za­tor­jem iz­pla­če­va­ti po­moč. Ta­ko or­ga­ni­za­tor­ji do­bi­jo za­gon­ska sred­stva. De­lu te­ga de­nar­ja se je si­cer tre­ba od­po­ve­da­ti, Fis ga za­dr­ži kot za­va­ro­va­nje v pri­me­ru od­po­ve­di tek­mo­va­nja. Ko­li­ko de­nar­ja bo pri­te­klo, je od­vi­sno tu­di od po­god­be z no­sil­ci TV- pra­vic. Za­to o šte­vil­kah ta­čas še ne bi go­vo­ril. Do­bi­li pa bo­mo do­volj de­nar­ja, da pri­mer­no pri­pra­vi­mo objek­te, in za iz­ved­bo tek­mo­va­nja."

S pred­stav­ni­ki kon­ku­renč­ne­ga Tron­dhei­ma ste se že sre­ča­li? Ka­ko se gle­da­te, je to kon­ku­ren­ca v pra­vem po­me­nu be­se­de?

"Že šti­ri dni smo sku­paj, saj so na­še stoj­ni­ce v is­tem pro­sto­ru. Ne­neh­no smo v kon­tak­tih in ustva­ri­li smo pri­ja­telj­sko, fer vzduš­je. Obo­ji se za­ve­da­mo mo­či kan­di­da­tur. Mi smo ne­ko­li­ko bolj iz­ku­še­ni, oni ima­jo dru­ge pred­no­sti."

Fo­to: EPA

Ma­tej Mo­ho­rič je tre­tji Slo­ve­nec, ki ga lju­bi­jo spre­mlje­val­ke dir­ke po Ita­li­ji.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.