Apple bo kma­lu vre­den bi­li­jon

Sin­di­ka­ti so z vče­raj­šnjim po­zi­vom mi­ni­str­stvo za de­lo opo­zo­ri­li, da se sin­di­kal­no de­lo ovi­ra v in­šti­tu­ci­ji, ki bi mo­ra­la skr­be­ti za spo­što­va­nje de­la­vskih pra­vic

Vecer - - FRONT PAGE - Ne­do­pu­sten po­seg v sin­di­kal­no de­lo­va­nje "Vo­de­nje je v pri­stoj­no­sti glav­ne in­špek­to­ri­ce" K bolj­šim de­lo­da­jal­cem? A kam?

Applo­va del­ni­ca se je od za­čet­ka ma­ja po­dra­ži­la za več kot 13 od­stot­kov. Do re­kor­dne vre­dno­sti kon­cer­nu manj­ka sa­mo še 75 mi­li­jard do­lar­jev, kar je zanj ta­ko re­koč dro­biž. Ko bo vre­dnost nje­go­ve del­ni­ce zra­sla na 200 do­lar­jev, bo vre­den bi­li­jon do­lar­jev. Applo­va del­ni­ca je zdaj vre­dna 186 do­lar­jev.

Sple­tni tr­go­vec Ama­zon je na tr­gu zdaj vre­den 777 mi­li­jard do­lar­jev. Ce­na nje­go­ve del­ni­ce mo­ra po po­dat­kih Die Welt zra­sti s se­da­njih 1572 na 2060 do­lar­jev, da bo druž­ba do­se­gla vre­dnost bi­li­jon do­lar­jev. Del­ni­ca druž­be Al­pha­bet, ka­te­re hče­rin­ska druž­ba je Goo­gle, se mo­ra po­dra­ži­ti s 1090 na 1440 do­lar­jev, Mi­cro­soft pa bo vre­den bi­li­jon do­lar­jev, ko bo nje­go­va del­ni­ca do­se­gla 130 do­lar­jev, zdaj je vre­dna okrog 97 do­lar­jev.

K ra­sti vre­dno­sti Applo­vih del­nic naj­več pri­spe­va­jo v glav­nem tri­je de­jav­ni­ki, na­va­ja agen­ci­ja Bloom­berg. Pr­vi je od­kup la­stnih del­nic. Od le­ta 2012, ko je vod­stvo kon­cer­na pr­vič na­po­ve­da­lo, da na­me­ra­va od­ku­pi­ti ve­čji del la­stnih del­nic, je Apple ob­ču­tno zmanj­šal ko­li­či­no del­nic ki sle­di­jo do­no­som iz­bra­ne­ga in­de­ksa) so po Bloom­ber­gu tre­tji glav­ni ra­zlog za rast vre­dno­sti Appla, saj je naj­ve­čja druž­ba med 500 naj­ve­čji­mi ame­ri­ški­mi pod­je­tji (Stan­dard&Po­or 500), 100 naj­ve­čji­mi pod­je­tji teh­no­lo­ške bor­ze (Na­sdaq) in tu­di in­du­strij­ski­mi pod­je­tji (Dow Jo­nes). To so tri­je naj­bolj zna­ni in naj­po­memb­nej­ši in­de­ksi in na­lož­be in­de­ksnih skla­dov ima­jo po­mem­ben vpliv na vre­dnost del­nic po­sa­me­znih pod­je­tij.

Bor­zna vre­dnost bi­li­jon do­lar­jev je sim­bol ob­do­bja, v ka­te­rem pre­vla­du­je teh­no­lo­gi­ja in plat­for­me s svo­ji­mi de­lov­ni­mi in po­tro­šni­mi mo­de­li na­do­me­šča­jo sta­re pa­no­ge. Ri­chard Clo­de, iz­ve­de­nec za teh­no­lo­gi­jo v lon­don­ski druž­bi Ja­nus Hen­der­son, je za Die Welt po­ja­snil, da se v vzpo­nu teh­no­lo­ških pod­je­tij od­ra­ža dol­go­roč­ni trend, da teh­no­lo­ške ino­va­ci­je uni­ču­je­jo ce­le in­du­strij­ske pa­no­ge in za­vze­ma­jo če­da­lje ve­čji de­lež glo­bal­ne­ga go­spo­dar­stva.

Le par dni po pra­zni­ku de­la je sin­di­kal­ni za­u­pnik na in­špek­to­ra­tu za de­lo Bo­štjan Ra­čič pre­jel opo­zo­ri­lo pred mo­žno­stjo od­po­ve­di po­god­be o za­po­sli­tvi. Med ra­zlo­gi za opo­zo­ri­lo je tu­di nje­go­va ne­pri­mer­no ja­vlje­na od­so­tnost, ko je od­šel na se­sta­nek na mi­ni­str­stvo za de­lo, da bi po­ja­snil opo­zo­ri­la sin­di­ka­tov gle­de de­la in­špek­to­ra­ta.

Na mi­ni­str­stvo za de­lo smo že apri­la na­slo­vi­li vpra­ša­nja gle­de opo­zo­ril o ne­pra­vil­no­stih, ki se vr­sti­jo že vsaj dve le­ti. Spo­ro­či­li so nam, da so "vsa­ko­krat pre­je­li po­ja­sni­la". Glav­na in­špek­to­ri­ca Na­ta­ša Tr­ček, kan­di­dat­ka na Li­sti Mar­ja­na Šar­ca, je čla­ni­ca te­den­skih sre­čanj ko­le­gi­ja mi­ni­stri­ce Anje Ko­pač Mrak, čla­ni­ce SD. Do­da­li so, da na de­lov­nem in­špek­to­ra­tu tre­nu­tno ne vo­di­jo po­stop­kov nad­zo­ra, po na­ših po­dat­kih pa je na in­špek­to­rat za jav­ni sek­tor pri mi­ni­str­stvu za jav­no upra­vo po­da­na vsaj ena pri­ja­va za­ra­di ne­pra­vil­no­sti. "Ker mi­ni­stri­ca dr. Anja Ko­pač Mrak ne že­li ve­čjih kon­flik­tov med za­po­sle­ni­mi ozi­ro­ma med sin­di­ka­tom in vod­stvom, saj to ne vpli­va do­bro na or­ga­ni­za­ci­jo in de­lo, se je z nji­mi že se­sta­la in po­sku­ša­la re­ši­ti kon­flikt," so nam z mi­ni­str­stva za de­lo spo­ro­či­li ko­nec apri­la in do­da­li: "Ven­dar je konč­ni do­go­vor v pri­stoj­no­sti glav­ne in­špek­to­ri­ce." Na in­špek­to­ra­tu za­vra­ča­jo, da bi Bo­štjan Ra­čič pre­jel opo­zo­ri­lo pred od­po­ved­jo "za­ra­di opra­vlja­nja sin­di­kal­ne funk­ci­je". Ob tem do­da­ja­jo, da "se gle­de na vse­bin­sko po­dro­čje de­la, ki ga po­kri­va in­špek­to­rat za de­lo, in­špek­to­rat za­ve­da prav­nih pod­lag za iz­da­jo opo­zo­ri­la pred od­po­ved­jo, prav ta­ko pa tu­di pra­vic in ob­ve­zno­sti de­lav­cev, ki ve­lja­jo, kot že na­ve­de­no, za vse za­po­sle­ne". Na opo­zo­ri­lo pred od­po­ved­jo po­god­be o za­po­sli­tvi sin­di­kal­ne­mu za­u­pni­ku se je vče­raj od­zva­lo se­dem pred­se­dnic in pred­se­dni­kov sin­di­kal­nih kon­fe­de­ra- cij. Od mi­ni­str­stva za de­lo pri­ča­ku­je­jo, da pri­do­bi po­ja­sni­la, saj me­ni­jo, da gre za "ne­do­pu­sten po­seg v svo­bo­do sin­di­kal­ne­ga de­lo­va­nja". Ob tem opo­zar­ja­jo na za­kon­sko ne­u­re­je­no po­dro­čje, saj ni pred­vi­de­ne­ga var­stva, vse do­kler de­la­vec in sin­di­ka­list ne iz­gu­bi za­po­sli­tve. "Na­pa­de na sin­di­kal­ne pred­stav­ni­ke se ne sank­ci­o­ni­ra ali pa se jih obrav­na­va bi­stve­no pre­bla­go," so za­pi­sa­li. Pri­ča­ku­je­jo, da bo mi­ni­str­stvo za­go­to­vi­lo ta­ko ne­mo­te­no sin­di­kal­no de­lo­va­nje na in­špek­to­ra­tu kot po­go­je za nje­go­vo učin­ko­vi­to de­lo. Naj­po­go­stej­ši ra­zlog na­pa­dov na sin­di­kal­ne za­u­pni­ke, do­da­jo, je prav to, da opo­zar­ja­jo na su­me o ne­pra­vil­no­sti pri de­lu pod­je­tij ali jav­nih in­sti­tu­cij. Z mi­ni­str­stva za de­lo so se vče­raj od­zva­li, da so "za­skr­blje­ni nad ne­u­re­je­ni­mi de­lov­ni­mi od­no­si, ki lah­ko vpli­va­jo na učin­ko­vi­tost de­lo­va­nja vsa­ke or­ga­ni­za­ci­je". Po­ja­sni­la in­špek­to­ra­ta pri­ča­ku­je­jo da­nes. Sin­di­kat, ki de­lu­je zno­traj in­špek­to­ra­ta za de­lo, že za­dnjih ne­kaj let opo­zar­ja na ne­pri­mer­no or­ga­ni­za­ci­jo in ka­dro­va­nje, ki stro­kov­no ši­bi in­špek­to­rat. Av­gu­sta 2016 jim je pri­tr­dil in­špek­to­rat za jav­ni sek­tor, ki je ugo­to­vil, da je re­or­ga­ni­za­ci­ja in­špek­to­ra­ta za de­lo le­ta 2014 po­te­ka­la pro­ti­za­ko­ni­to, saj bi glav­na in­špek­to­ri­ca Na­ta­ša Tr­ček in mi­ni­stri­ca za de­lo Anja Ko­pač Mrak mo­ra­li pri­do­bi­ti so­glas­je vla­de za nov akt, s ka­te­rim se je za­pr­lo in pre­sta­vi­lo ob­moč­ne eno­te ter spre­me­ni- lo na­lo­ge in­špek­tor­jev. Pred­se­dnik sin­di­ka­ta dr­žav­nih or­ga­nov Fran­či­šek Verk je le­tos mar­ca mi­ni­stri­co za de­lo po­nov­no opo­zo­ril na ne­u­te­me­lje­ne pre­me­sti­tve in me­nja­ve vo­dij služb in ob­moč­nih enot in­špek­to­ra­ta. S tem je po­no­vil opo­zo­ri­la iz ma­ja la­ni. Te­daj je sin­di­kat mi­ni­str­stvo opo­zo­ril, da na in­špek­to­ra­tu ra­ste šte­vi­lo ura­dni­ških za­po­sli­tev na ra­čun de­lav­cev v ad­mi­ni­stra­ci­ji in in­špek­tor­jev na te­re­nu. Opo­zo­ri­li so na ne­pri­mer­no oce­nje­va­nje in da so in­špek­tor­ji ne­pro­por­ci­o­nal­no re­gij­sko po­raz­de­lje­ni in obre­me­nje­ni: ta­ko sta na Do­lenj­skem le dva in­špek­tor­ja za nad­zor var­stva in zdrav­ja pri de­lu – če­tu­di je ob­moč­na eno­ta ve­čja in je tam več de­lo­da­jal­cev kot v celj­ski ob­moč­ni eno­ti, kjer je in­špek­tor­jev za var­stvo in zdrav­je pri de­lu pet. Ob­ču­tnej­ši man­ko je tu­di na Pri­mor­skem in Go­renj­skem, na Ko­ro­škem pa ob­moč­ne eno­te in­špek­to­ra­ta ni več. "Po­sle­dič­no to po­me­ni manj­ši do­stop de­lav­cev do in­špek­to­ra­ta," so ja­sni de­lov­ni in­špek­tor­ji. Na in­špek­to­ra­tu od­go­var­ja­jo, da so opo­zo­ri­la sin­di­ka­ta zu­naj nje­go­ve pri­stoj­no­sti in na­log: "Vo­de­nje in or­ga­ni­za­ci­ja de­la vsa­ke­ga dr­žav­ne­ga or­ga­na je v pri­stoj­no­sti pred­stoj­ni­ka, v na­šem pri­me­ru v pri­stoj­no­sti glav­ne in­špek­to­ri­ce in vod­stva in­špek­to­ra­ta." V sin­di­ka­tu dr­žav­nih or­ga­nov pa opo­zar­ja­jo tu­di na tož­be de­lav­cev in od­ho­de in­špek­tor­jev - ve­či­na, po nji­ho­vih in­for­ma­ci­jah, ni šla na bo­lje pla­ča­na de­lov­na me­sta, am­pak so po­i­ska­li bolj­še de­lov­ne raz­me­re in po­go­je de­la. Lo­gi­ko, da bo­do de­lav­ci mo­ra­li sa­mi ka­zno­va­ti sla­be de­lo­da­jal­ce s tem, da bo­do od­šli k bolj­šim, je po­go­sto pred­sta­vlja­la tu­di glav­na in­špek­to­ri­ca. Te­ža­va za de­lav­ce je, da dru­ge­ga in­špek­to­ra­ta za de­lo ni. Ali kot opo­zar­ja­jo in­špek­tor­ji: in­špek­tor za de­lo, ki ne mo­re ustre­zno za­šči­ti­ti la­stnih pra­vic, jih ne mo­re učin­ko­vi­to za­šči­ti ni­ti vsem dr­ža­vlja­nom, de­lav­cem. Pro­te­stni po­ziv za­ra­di ovi­ra­nja sin­di­kal­ne­ga de­la na in­špek­to­ra­tu za de­lo so pod­pi­sa­li Li­di­ja Jer­kič (ZSSS), Ja­kob Po­či­va­v­šek (Per­gam), Pe­ter Maj­cen (KS 90), Eve­lin Ve­se­njak (Ne­od­vi­snost), Zden­ko Lor­ber ( Al­ter­na­ti­va), Franc Zu­panc (Zve­za de­la­vskih sin­di­ka­tov So­li­dar­nost) in Bra­ni­mir Štru­kelj (Kon­fe­de­ra­ci­ja sin­di­ka­tov jav­ne­ga sek­tor­ja).

Fo­to: Ro­bert BALEN

In­špek­to­rat za de­lo nad­zi­ra de­lo­da­jal­ce, ki se spra­vi­jo na sin­di­kal­ne za­u­pni­ke. Zdaj se je glav­ni in­špek­to­ri­ci za de­lo Na­ta­ši Tr­ček tak pri­mer zgo­dil v la­stnih vr­stah.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.