Lent bo za pro­met za­prt

Ma­ri­bor­ski me­stni sve­tni­ki so spre­je­li šti­ri in­ve­sti­cij­ske pro­gra­me v sku­pni vre­dno­sti 17,5 mi­li­jo­na evrov, s ka­te­ri­mi bo ob­či­na ob­no­vi­la ska­te park, pro­me­na­do v Me­stnem par­ku, Vo­ja­šni­ški trg in Lent

Vecer - - FRONT PAGE -

Ma­ri­bor­ski me­stni sve­tni­ki so na vče­raj­šnji iz­re­dni se­ji spre­je­li šti­ri in­ve­sti­cij­ske pro­gra­me v sku­pni vre­dno­sti 17,5 mi­li­jo­na evrov, s ka­te­ri­mi bo ob­či­na ob­no­vi­la ska­te park v Spo­dnjem Rad­va­nju, pro­me­na­do v Me­stnem par­ku, Vo­ja­šni­ški trg in Lent od Stu­den­ške br­vi do Vo­dne­ga stol­pa. Sle­dnji pro­jekt, ki je tu­di naj­draž­ji (11,5 mi­li­jo­na evrov), je dvi­gnil naj­več pra­hu. Pred­vi­de­va na­mreč za­pr­tje Len­ta med So­dnim in Vo­dnim stol­pom za ve­či­no av­to­mo­bil­ske­ga pro­me­ta, par­ki­ri­šča ob re­ki bo­do uki­nje­na. "Do­stop do pod­ze­mnih ga­raž bo na obeh stra­neh Len­ta," je po­ja­sni­la Bi­lja­na Go­di­na iz Eko­nom­ske­ga in­šti­tu­ta Ma­ri­bor, ki je za ob­či­no pri­pra­vljal do­ku­men­ta­ci­jo. Ce­lo­tna in­ve­sti­ci­ja naj bi bi­la za­klju­če­na le­ta 2020. (ise)

Ma­ri­bor­ski me­stni sve­tni­ki so na iz­re­dni se­ji spre­je­li šti­ri in­ve­sti­cij­ske pro­gra­me, ki se bo­do so­fi­nan­ci­ra­li iz me­ha­niz­ma ce­lo­stnih te­ri­to­ri­al­nih na­ložb, in si­cer za ob­no­vo ska­te par­ka v No­vi va­si, re­vi­ta­li­za­ci­jo Vo­ja­šni­ške­ga tr­ga, ob­no­vo pro­me­na­de v Me­stnem par­ku in ure­di­tev na­brež­ja Dra­ve od Stu­den­ške br­vi do Vo­dne­ga stol­pa. Sku­pna vre­dnost vseh pro­jek­tov zna­ša 17,5 mi­li­jo­na evrov, pri če­mer ob­čin­ski de­lež zna­ša 5,2 mi­li­jo­na evrov, pre­o­sta­nek, 12,3 mi­li­jo­na evrov, pa bo­sta pri­spe­va­la dr­ža­va in EU.

Sve­tni­ke je pri tem za­ni­ma­lo pred­vsem, ka­ko bo ob­či­na za­go­to­vi­la la­stna sred­stva. "Za ome­nje­ne pro- jek­te je pla­ni­ran kre­dit, ki je že v fa­zi pri­do­bi­va­nja. Kre­dit ni na­me­njen sa­mo za pla­či­lo la­stnih sred­stev, am­pak tu­di za za­la­ga­nje sred­stev, ker nam bo dr­ža­va svoj de­lež ver­je­tno pla­če­va­la z za­mi­kom. Ob­či­na je kre­di­tno spo­sob­na, bo­mo pa pro­jek­te, ko­li­kor bo le mo­go­če, fi­nan­ci­ra­li iz la­stnih sred­stev," je stra­ho­ve sve­tni­kov po­mir­ja­la di­rek­to­ri­ca me­stne upra­ve Ma­te­ja Ce­kić.

Naj­draž­ji od vseh šti­rih pro­jek­tov bo pre­no­va Len­ta, ki bo sta­la 11,5 mi­li­jo­na evrov, pri če­mer ob­čin­ski de­lež zna­ša šti­ri mi­li­jo­ne. Ta je tu­di dvi­gnil naj­več pra­hu. Pro­jekt na­mreč pred­vi­de­va za­pr­tje Len­ta med So­dnim in Vo­dnim stol­pom za ve­či­no av­to­mo­bil­ske­ga pro­me­ta, ta bo do­vo­ljen le za do­sta­vo ter la­stni­ke sta­no­vanj in lo­ka­lov, med­tem ko se bo­do par­ki­ri­šča ob re­ki uki­ni­la. Osre­dnji po­mi­slek sve­tni­kov se je na­na­šal na vpra­ša­nje, kje bo­do par­ki­ra­li sta­no­val­ci, ki ni­ma­jo za­go­to­vlje­ne­ga par­kir­ne- ga me­sta. "Po­vsod po sve­tu se sta­ra me­stna je­dra va­ru­je­jo in za­pi­ra­jo za pro­met. Ra­zu­mem, da smo na­va­je­ni do vrat pri­ti z av­to­mo­bi­lom, ven­dar sem pre­pri­ča­na, da bo me­stna upra­va za to na­šla re­ši­tve. Do­stop do pod­ze­mnih ga­raž na obeh stra­neh Len­ta je na­mreč za­go­to­vljen," je od­go­vo­ri­la Bi­lja­na Go­di­na iz Eko­nom­ske­ga in­šti­tu­ta Ma­ri­bor, ki je za ob­či­no pri­pra­vljal do­ku­men­ta­ci­jo.

Pro­jekt si­cer pred­vi­de­va vzpo­sta­vi­tev kar 567 me­trov ve­li­ke le­se­ne plo­šča­di ob vznož­ju Sta­re­ga mo­stu, ki bo del­no po­te­ka­la nad gla­di­no Dra­ve in bo omo­go­ča­la več do­sto­pov do re­ke na te­ra­sah. No­vost bo Sve­tni­ke je naj­bolj skr­be­lo, ali bo ob­či­na lah­ko za­go­ta­vlja­la la­stna sred­stva za vse spre­je­te pro­jek­te. tu­di dvi­ga­lo, ki bo na­slo­nje­no na Sta­ri most in bo za­go­ta­vlja­lo po­ve­za­vo med Len­tom in Glav­nim tr­gom, ure­di­lo se bo pri­sta­ni­šče ob Be­net­kah, s pla­va­jo­čim objek­tom, ki se bo upo­ra­bljal za pri­sta­ja­nje manj­ših plo­vil, se bo na­do­me­stil po­mol pred Pri­sta­nom, ure­di­la se bo tu­di plo­ščad pred Sta­ro tr­to, ki bo na­me­nje­na ume­sti­tvi ume­tni­ških skulp­tur. Ce­lo­tna in­ve­sti­ci­ja naj bi bi­la za­klju­če­na le­ta 2020. Ska­te park v Spo­dnjem Rad­va­nju naj bi bil ob­no­vljen že do ma­ja 2019. Pre­no­va bo sta­la 542 ti­soč evrov, pri če­mer bo ob­čin­ski de­lež zna­šal 108 ti­soč evrov. Zdaj za­ne­mar­jen in za upo­rab­ni­ke ne­va­ren ska­te park bo po ure­di­tvi za­go­ta­vljal var­ne po­go­je za iz­va­ja­nje špor­tnih ak­tiv­no­sti mla­dih, od rol­ka­nja, vo­ženj z BMX-ko­le­si in ski­ro­ji. Park bo po pre­no­vi omo­go­čal tu­di iz­ved­bo do­ma­čih in med­na­ro­dnih ur­ba­no-kul­tur­nih in špor­tnih pri­re­di­tev. Pre­no­va Vo­ja­šni­ške­ga tr­ga naj bi bi­la kon­ča­na do le­ta 2020. V sklo­pu pre­no­ve tr­ga bo­do ob­no­vi­li tu­di So­dni stolp, ki bo med dru­gim osre­dnje pri­zo­ri­šče v po­na­zo­ri­tvah sre­dnje­ve­ških do­god­kov, za­pu­šče­no nek­da­nje go­sti­šče, ki bo po­sta­lo vsto­pni objekt v zu­na­nji av­di­to­rij Lut­kov­ne­ga gle­da­li­šča v že pre­no­vlje­nih Mi­no­ri­tih, in pro­pa­da­jo­či objekt v Vo­ja­šni­ški 14, kjer se bo ure­dil Vi­no­gra­dni­ški mu­zej. Pre­no­va bo sta­la 4,6 mi­li­jo­na evrov, de­lež ob­či­ne zna­ša 920 ti­soč evrov. S pre­no­vo pro­me­na­de v Me­stnem par­ku že­li ob­či­na iz­bolj­ša­ti pre­ho­dnost in za­go­to­vi­ti ve­čjo obi­ska­nost par­ka, hkra­ti pa iz­bolj­ša­ti mo­žno­sti za iz­va­ja­nje raz­lič­nih pri­re­di­tev ter tu­di okre­pi­ti mo­žno­sti za iz­va­ja­nje špor­tnih ak­tiv­no­sti. Pre­no­va pro­me­na­de bo sta­la 880 ti­soč evrov, od te­ga bo ob­či­na pri­spe­va­la 166 ti­soč evrov. Pre­no­vo naj bi za­če­li v dru­gi po­lo­vi­ci le­to­šnje­ga le­ta in jo za­klju­či­li sre­di le­ta 2019.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.