Po­šta Slo­ve­ni­je in start-up Lo­co­dels

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Po­šte Slo­ve­ni­je Bo­ris No­vak in di­rek­tor hr­va­ške­ga start-up pod­je­tja Lo­co­dels Ste­vi­ca Ku­har­ski sta vče­raj v okvi­ru kon­fe­ren­ce Po­dim pod­pi­sa­la pi­smo o na­me­ri za hi­tro do­sta­vo pa­ke­tov po na­če­lu de­li­tve­ne eko­no­mi­je. No­vak pri­ča­ku­je, da bo­do ta­ko iz­ko­ri­sti­li pro­ste zmo­glji­vo­sti na tr­gu in ob po­ra­stu sple­tne pa­ke­tne pro­da­je te do­sta­vlja­li stran­kam še v is­tem dne­vu. Po­pol­dne po 17. uri je do­dal Ku­har­ski, par­tner­ji, ki se bo­do vklju­či­li v to plat­for­mo, pa bo­do mo­ra­li od­pre­ti s.p. ali d.o.o.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.