So­dob­ni svet sto­ji na bit­ki za ta­len­te

Vecer - - V ŽARIŠČU -

"Krv­na sli­ka slo­ven­ske­ga zgo­dnje­ga pod­je­tni­štva v raz­i­ska­vi GEM 2017 je da­la tri ključ­ne ugo­to­vi­tev. Pr­va je, da še ve­dno za­o­sta­ja­mo za Evro­po - in še po­seb­no za ZDA po za­zna­va­nju pod­je­tni­ških pri­lo­žno­sti. Dru­go, de­lež ti­stih, ki so se de­jan­sko po­da­li v pod­je­tni­štvo, se je zni­žal na 6,8 od­stot­ka. In tre­tjič, pri pod­je­tni­škem eko­si­s­te­mu smo na sed­mih po­dro­čjih pod pov­pre­čjem EU. Če­prav dve tre­tji­ni an­ke­ti­ra­nih spo­štu­je pod­je­tni­štvo, je re­ši­tev na dol­gi rok v iz­o­bra­že­va­nju. So­dob­ni svet sto­ji na bit­ki za ta­len­te lju­di. Če te bit­ke ne bo­mo do­bi­li, nam no­ben ukrep ne bo po­ma­gal." "Od lan­ske kon­fe­ren­ce Po­dim smo v okvi­ru na­čr­ta Slo­ve­ni­ja - de­že­la start-upov pre­ma­kni­li 17 ovir. Med nji­mi laž­je in hi­trej­še za­po­slo­va­nje tuj­cev z bi­stve­no manj bi­ro­kra­ci­je. Po da­na­šnjem se­stan­ku s pred­stav­ni­ki start- up sku­pno­sti, ki so nas opo­zo­ri­li na to, da bi tu­di start-upi lah­ko kan­di­di­ra­li za dr­žav­ne spod­bu­de iz na­slo­va tu­jih na­ložb, nas ča­ka še ta na­lo­ga. Po­memb­na na­lo­ga v pri­ho­dnje bo tu­di po­ve­zo­va­nje in­du­stri­je, ki se sre­ču­je z di­gi­ta­li­za­ci­jo in si uti­ra pot v in­du­stri­jo 4.0, z ide­ja­mi in re­ši­tva­mi start-up pod­je­tij. Slo­ve­ni­ja je lah­ko na tem po­dro­čju ka­ži­pot EU." "Slo­ve­ni­ja mo­ra iz­ko­ri­sti­ti po­ten­ci­al, ki ga pred­sta­vlja­jo ro­ja­ki po sve­tu tu­di na po­dro­čju po­ve­zo­va­nje za­mej­ske­ga pod­je­tni­štva. Za­to je dr­ža­va pod­pr­la star­tup šo­lo za za­mej­ske Slo­ven­ce, ki so se v Ma­ri­bo­ru na kon­fe­ren­ci Po­dim po­ve­za­li s pre­o­sta­li­mi mla­di­mi pod­je­tni­ki in mor­da ugo­to­vi­li, kaj jim na nji­ho­vi pod­je­tni­ški po­ti, ki je lah­ko tu­di kru­ta, še manj­ka. Na ta na­čin od­pi­ra­mo tu­di me­je v gla­vah in po­ve­zu­je­mo pod­je­tni­ške zgod­be ter ši­ri­mo re­gi­je na ve­čje­zič­nem pro­sto­ru. Mre­že­nje pod­je­tnih Slo­ven­cev po sve­tu pa da­je mla­dim vzor in mor­da ko­ga pre­pri­ča, da se vr­ne do­mov." (skl)

Go­razd Žmavc,

mi­ni­ster za Slo­ven­ce v za­mej­stvu in po sve­tu

Aleš Can­ta­rut­ti,

dr­žav­ni se­kre­tar na MGRT

Dr. Mi­ro­slav Re­ber­nik,

vod­ja raz­i­ska­ve GEM

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.